Poštovani učesnici skupa, dame i gospodo, koleginice i kolege poslanici, poštovani predstavnici Vlade, uvaženi predstavnici civilnog sektora, poštovani predstavnici Evropske komisije, poštovani predstavnici Nacionalnog demokratskog instiuta, uvaženi predstavnici medija! Osobita mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti, u ime Skupštine Crne Gore, i u svoje lično ime, i reći nekoliko riječi na početku ovog veoma značajnog skupa. Konferencija, počinje na Medjunarodni dan demokratije, čime se,kao parlamentarci,  ovim dogadjajem, priidružujemo obilježavanju ovog datuma , kao i sedmice globalne zakonodavne otvorenosti. Svakako, da  jedna od najvažnijih mjerila demokratskog razvoja društva, jesu dostignuća u oblasti otvorenosti i transparentnosti rada državnih  institucija-  za gradjane, civilni sektor i medije. Zapravo, javnost rada i vlade i parlamenta, njihova gradjanska kontrola i nadzor jesu prepoznatljiva obilježja modernih društava koja teže ojačati institucije i, u isto vrijeme,  približiti ih gradjanima. Naše društvo, kao uostalom i druga u regionu, već više od dvije decenije su u tranziciji, odnosno preobražaju, gdje se ipak, sa manje ili više uspjeha,  ide putem izgradnje institucija i uspostavljanja, kakve-takve, gradjanske kontrole nad  javnošću i zakonitošću njihovog rada. Sve ono što se dešavalo na ovim prostorima,  od sloma jednog društvenog sistema, preko dezintegracije i ratova, ekonomske krize i rastakanja privrede, socijalnih tenzija, usporavalo je i često zaustavljalo procese  demokratizacije i slabilo povjerenje u instiucije. Medjutim, nakon tog veoma mučnog i istorijski traumatičnog  perioda, nastupila je nova faza u kojoj  društvene elite, koje su na čelu institucija u tim državama, kao najvažniji ciljeve, postavljaju i javno proklamuju  integracije, usvajanje demokratskih standarda, vladavinu prava, samim time i snaženje institucija, uz njihovu punu otvorenost. arlamenti, kao i Vlade, imaju tu poseban značaj, da potvrde ili demantuju ovakvo opredjeljenje vladajućih elita. Prvi kao izvor zakonodavne moći , drugi - kao izvršioci zacrtanih politika, zajedno-  imaju posebnu odgovornost da njihov rad, kao i institucija koje nadziru bude zakonit i transparentan. Ulaskom Crne Gore u Partnerstvo otvorenih Vlada, 2012.godine, kao i formiranje Radne grupe za zakonodavnu otvorenost, ove godine, potvrdili smo da, u oba ova segmenta prepoznajemo značaj procesa snaženja institucija i njihove otvorenosti za sve gradjane. Centralnu ulogu u ovom pogledu ima parlament, imajući u vidu da su transparentnost i otvorenost rada ove institucije od temeljne važnosti za „živu“ demokratiju, kao koncepta u kojem građani imaju  puno učešće na svim nivoima. Skupština Crne Gore, doista, sve više postaje prepoznata kao institucija, koja kvalitativno unapređuje  javnost svog rada. Blagovremeno, kvalitetno i potpuno informisanje javnosti, te jačanje veza sa građanima među ključnim su prioritetima, a u skladu sa tim, sve informacije o radu Skupštine objavljuju se na njenoj internet stranici, koja je, svojom aktuelnošću i praćenjem svakodnevnih aktivnosti, u potpunosti odgovorila zahtjevima pravovremenog, kvalitetnog i potpunog informisanja javnosti. Na sajtu Skupštine dostupne sve informacije koje se odnose na zakonodavni postupak, uključujući predloge akata, amandmane, izvještaje i zapisnike radnih tijela, kao i listinge elektronskog glasanja poslanika. Takođe, dostupni su i izvještaji o radu Skupštine, izvještaji o korišćenju finansijskih sredstava, kao i druge bitne informacije koje se tiču rada Skupštine. Putem veb sajta moguće je i direktno pratiti sjednice Skupštine. Skupština sprovodi projekat „Otvoreni parlament“. U okviru ovog programa, realizuju se brojne posjete građana, u prvom redu studenata i učenika, organizuje se zasijedanje Dječjeg parlamenta, sprovodeći projekat Demokratske radionice, gdje se na stotine mladih ljudi, polaznika osnovnih i srednjih škola upoznalo sa radom parlamenta.. Poseban doprinos daljem unapređenju transparentnosti rada pružaju i akcioni planovi za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine ,koje na godišnjem nivou donosi Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore. Njime se predvidjaju različite mjere, među kojima su: unapređenje procedure za obraćanje građana Skupštini, nastavak pružanja mogućnosti predstavnicima zainteresovane javnosti da učestvuju u radu radnih tijela, redovno pružanje odgovora na sve zahtjeve za slobodan pristup informacijama podnešene u skladu sa zakonom, a u cilju ostvarivanju što većeg stepena transparentnosti Treba naglasiti da se saradnja Skupštine Crne Gore i civilnog sektora konstantno se unapređuje i jača, što posebno potvrđuje povećano učešće njihovih predstavnika na sjednicama odbora i komisija, naročito kada se radi o kontrolnim saslušanjima, ali i u drugim aktivnostima koje radna tijela organizuju, tokom protekle godine više od 30 nevladinih organizacija učestvovalo je u radu Skupštine. U  pogledu ostvarivanja bolje komunikacije i odnosa sa civilnim sektorom, važan doprinos predstavljalo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Skupštine Crne Gore i Mreže organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava. Posvećenost daljem unapređenju otvorenosti rada iskazuje se i kroz rad na pripremi akcionog plana za parlamentarnu otvorenost, koji je trenutno u toku. Planirano je da plan bude strukturiran u pet segmenata, kako bi najbolje odgovorio načelima Deklaracije o parlamentarnoj otvorenosti i Deklaracije o principima Partnerstva otvorenih vlada, uzimajući u obzir i procjenu sadašnjih potreba javnosti i mogućnosti daljeg jačanja otvorenosti Skupštine Crne Gore u sljedećem periodu. Put u reforme i demokratizaciju jeste mukotrpan i sa puno izazova, ali  trebamo biti svjesni da ga moramo sami preći, jer to niko ne može uraditi umjesto nas. Raduje nas i sa zahvalnošću ističemo  da imamo pomoć i podršku u tome. Partnerstvo evropskih institucija usmjerava nas i ohrabruje u procesima integracija. Pomoć naših partnera iz Nacionalnog demokratskog institutala  je jako značajna, u najtežim fazama, osnaživanja zakonodavnog i reprezentativnog kapaciteta Skupštine Crne Gore, podizanju njegove efikasnosti u zakonodavnom postupku, unaprijedjenju njegove nadzorne funkcije i jačanju komunikacije sa gradjanima. Ta pomoć bila je važna i u organizacionom i suštinskom smislu, osnaživanja jednog od stubova izgradnje demokratije u Crnoj Gori. Ciljevi i zadaci koji stoje pred nama, definisani  kroz dosadašnja  iskustva naših kolega iz drugih država, a o kjima ćemo čuti tokom ovih sesija,  značiće nove izazove na ovom putu. Vjerujem da ćemo, zajedno, kroz dijalog i odredjena saznanja i zaključke koje će proizvesti  ovaj susret, uz puno odgovornosti i dalje, izgradjivati  parlament kao snažnu, demokratsku i za gradjane i javnost otvorenu instituciju. Upravo takav Parlament može biti podstrek i  drugim institucijama,  u njihovom preobražaju u odgovorne institucije, koje ne zavise ni od grupa, niti  od pojedinaca, već služe javnom interesu i dobru svih gradjana. Hvala za pažnju!