Izvršni odbor BS vrši poslove praktičnog realizovanja i ostvarivanja politike BS, vodi kadrovsku politiku BS i stara se o finansijskom poslovanju BS.

Izvršni odbor BS ima pravo da daje inicijative i prijedloge za efikasno ostvarivanje planova rada Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS.

Učestvuje u radu stalnih i povremenih radnih tijela koje formira Glavni odbor BS ili Predsjedništvo BS.

Stara se o ostvarivanju zaključaka i odluka organa BS, organizuje propagandne aktivnosti BS, realizuje i druge zadatke za koje ga zaduže organi BS.

Izvršni odbor BS za svoj rad odgovara Predsjedništvu BS.

Način izbora i broj članova Izvršnog odbora BS utvrđuje se odlukom Predsjedništva BS.

Član Izvršnog odbora BS ne mora biti član Glavnog odbora BS.

Radom Izvršnog odbora BS rukovodi politički direktor BS.

Izvršni odbor BS ili član kojeg odredi ima pravo da učestvuje u radu organa BS ili na sjednicama radnih tijela.

Izvršni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.