Glavni odbor BS je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BS između dva Kongresa BS. Članovi Glavnog odbora BS mogu biti izabrani članovi i članovi po funkciji.
Članovi po funkciji iz stava 2 ovog člana su:
 • predsjednik BS;
 • predsjednici Opštinskih odbora BS, predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada i predsjednici Odbora BS na nivou Gradskih opština;
 • poslanici u Skupštini Crne Gore;
 • članovi Vlade;
 • predsjednik Nadzornog odbora BS;
 • predsjednik Statutarne komisije BS;
 • predsjednici Opština, gradonačelnik Glavnog grada i predsjednik Gradske opštine;
 • predsjednici Skupštine opštine, Skupštine Glavnog grada i Skupštine Gradske opštine;
 • predsjednica Foruma žena BS; i
 • predsjednik Foruma mladih BS.
Predsjednik BS vrši funkciju predsjednika Glavnog odbora BS. Predsjednik BS priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora BS i stara se o sprovođenju odluka Glavnog odbora BS. Glavni odbor BS se saziva po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Predsjedništvo BS ili najmanje 1/3 članova Glavnog odbora BS mogu zatražiti od Predsjednika BS sazivanje sjednice Glavnog odbora BS.

NADLEŽNOST 

Glavni odbor BS:
 • utvrđuje pravce i ciljeve politike BS, kao i opšte aktivnosti BS između dva Kongresa BS, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu BS;
 • u izuzetnim slučajevima, kada postupanje ne trpi odlaganje i između dva Kongresa BS može donijeti izmjene i dopune Statuta BS i odlučivati o imovini BS;
 • odlučuje o učešću BS na izborima;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava potpredsjednike BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava političkog direktora BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava članove Predsjedništva BS;
 • donosi Izborni program BS;
 • bira članove Izborne komisije BS, kao i drugih tijela za organizovanje i praćenje izbornih aktivnosti;
 • raspisuje unutarstranačke izbore;
 • na prijedlog Predsjedništva BS osniva Savjete BS i bira njihove članove;
 • donosi odluku o stupanju BS u koalicije na državnom nivou;
 • na prijedlog Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada donosi odluku o stupanju BS u koalicije na lokalnom nivou;
 • daje saglasnost na odluke Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada o izbornoj listi i nosiocima izbornih lista;
 • utvrđuje listu kandidata za poslanike, nosioca poslaničke liste, kao i listu kandidata za druge političke funkcije;
 • na prijedlog Predsjedništva BS utvrđuje listu kandidata za Predsjednika BS, Statutarne komisije BS i Nadzornog odbora BS, kao i druge stranačke funkcije u BS na državnom nivou;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Poslaničkog kluba BS;
 • rješava sukob nadležnosti između organa BS;
 • u spornim situacijama donosi konačne odluke iz nadležnosti drugih organa BS;
 • razmatra inicijative i prijedloge organa BS, kao i posebnih organizacionih oblika BS;
 • utvrđuje budžet BS i usvaja Završni račun budžeta BS;
 • donosi odluku o vršenju informativne, izdavačke, humanitarne, kao i drugih djelatnosti;
 • donosi odluku o sazivanju Kongresa BS, vremenu i mjestu njegovog održavanja;
 • utvrđuje prijedlog Programa BS i Statuta BS;
 • utvrđuje prijedlog Izvještaja o radu BS;
 • donosi odluke o osnivanju posebnih oblika organizovanja BS i drugih radnih tijela BS;
 • donosi odluku o članarini u BS;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu Kongresa BS, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.
Članovi Glavnog odbora Bošnjačke stranke