BERANE – Veoma je bitno da buduća lokalna vlast,  u kojoj će učestvovati i Bošnjačka stranka, bude okosnica i  sprovodilac lokalnoga privrednog razvoja – kaže Remzija Ramusović, nosilac liste Bošnjačke stranke ,,Budimo složni“.

REMZIJA RAMUSOVIĆ

REMZIJA RAMUSOVIĆ

POBJEDA: Koje su razvojne šanse Berana ukoliko vaša partija osvoji vlast u ovoj opštini?

RAMUSOVIĆ: Program Bošnjačke stranke će ponuditi plan razvoja  opštine  Berane  u kojem su date  smjernice i podsticaji  za budući razvoj. On definiše mjere, aktivnosti, sredstva, nosioce i izvršioce aktivnosti  kao  i indikatore uspjeha. Definiše održivi razvoj kao ciljno orijentisan, dugoročan, sveobuhvatan i sinergetski proces koji utiče na sve aspekte života u našoj opštini.

Zajedničkim snagama i kapacitetom možemo od Berana da napravimo  održivu zajednicu  koja  na kvalitetan način zadovoljava društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno eliminiše ili značajno umanjuje  uticaje koji predstavljaju prijetnju ili štetu po životnu sredinu i prirodne resurse.

Naša opština raspolaže brojnim prirodnim resursima u domenu rudno-mineraloških, hidroloških, biogeografskih i geoloških karakteristika. Ovi resursi bi trebalo da budu osnov i važno polazište u definisanju osnovnih opredjeljenja i određivanju strateških pravaca, ciljeva i prioriteta razvoja. Energetski izvori – ugalj i voda su veoma važan razvojni potencijal. Beranski ugljeni basen raspolaže ukupnim zalihama uglja različitog kvaliteta u iznosu od preko 100 miliona tona, vodeni potencijal i izgradnja hidrocentrala i mini-elektrana predstavlja realnu iskoristivost hidroenergetskog potencijala, šumarstvo i prerada drveta  imaju izuzetan značaj u razvoju naše opštine, ljekovito bilje i savremeni oblici planinskog i zdravstvenog turizma, kao i proizvodnja ekološki ispravne i bezbjedne hrane su značajni resursi i potencijal u razvoju opštine Berane.

Na razne načine možemo se  aktivno uključiti u pružanje podrške lokalnoj privredi, od obezbjeđenja infrastrukture, do podsticaja za otvaranje novih privrednih subjekata, pomoći u obezbjeđenju povoljnih finansijskih sredstava, poreskih podsticaja, podrške na području obrazovanja i osposobljavanja radne snage itd.

Takođe, podrška razvoju preduzetništva  u oblasti usluga i zanatstva  u cilju podsticanja lokalnog razvoja  predstavlja ključnu komponentu u razvoju malih i srednjih zajednica.

POBJEDA: Koji su prioriteti ukoliko vaša stranka osvoji većinu?

RAMUSOVIĆ: Bošnjačka stranka će,  nakon 9. marta,  biti  aktivan  učesnik u vršenju lokalne vlasti. Za promjene u našoj opštini  neophodni su prije svega dobri programi i ljudi; ljudi koji vole svoj grad, sa entuzijazmom, znanjem i vještinama, a mi to vidimo u našim Berancima. Beranama je, prije svega, potreban tim za implementaciju razvojne politike. Tim sastavljen od predstavnika svih političkih partija koji vole svoj grad i svoju državu. Smatramo da naše Berane ima osnova i  treba  da postane  razvijena  zajednica svih  građana i u svim segmentima. Naš slogan je „Budimo složni“  i on govori o našoj želji i razlogu preuzimanja odgovornosti u vršenju vlasti.  Naš cilj je da Berane bude razvijena i funkcionalna  zajednica. Kako bi to ostvarili, potrebna je dobra volja i pomoć svih. Ako to ne budemo uradili,  bićemo  u zaostatku u odnosu na druge opštine koje znaju da naprave dobru organizaciju i dobar izbor. Kompetentna, racionalna i efikasna javna uprava je od izuzetne važnosti za građane i naša evropska obaveza. Nužno je, na tom putu, obezbijediti srazmjerno učešće pripadnika svih naroda i manjina koje  žive u Beranama u organima i službama javne vlasti i tako omogućiti njihov djelotvorni uticaj na proces odlučivanja. Organi uprave moraju biti u službi građana, spremni da zadovolje njihove aktuelne potrebe i anticipiraju buduće. Dosadašnja iskustva nam  ukazuju da je uključenost građana u rad  zajednice  bila povremena,  tj. da se na ljude u zajednici  najčešće gledalo samo kao na korisnike usluga. Programom Bošnjačke stranke definisano je da članove zajednice posmatramo kao partnere i aktivne sudionike i kreatore  života u zajednici a ne samo kao konzumente usluga. Naš cilj je da nakon izbora pozovemo građane da u partnerstvu uradimo ono što možemo, onim što imamo i  sve to Beranama, svojem gradu.

 

POBJEDA: Ko su mogući partneri za postizbornu koaliciju?

RAMUSOVIĆ: Bošnjaci su ponosni na svoju nacionalnu, kulturnu, jezičku i vjersku posebnost i istorijsko i kulturno nasljeđe. Kao takvi, oni su graditelji svoje današnjice i  važan činilac multietničke zajednice  koju tvore  od osnivanja Berana 1862. godine. Bošnjačka stranka je prisutna u Beranama  i  u   svom političkom djelovanju prepoznata je  kao politički subjekt koji vodi tolerantnu i konstruktivnu politiku, a rezultati te politike se odnose na  izgradnju i očuvanje multietničke tolerancije kao i poboljšanje i unapređenje položaja bošnjačkog  stanovništva u Beranama.

Bošnjačka stranka  će   kao  dio  vlasti   biti konstruktivan i pouzdan partner. Učešćem  u vlasti  mi  svjesno preuzimamo odgovornost  da naše  Berane  gradimo kao  aktivnu, funkcionalnu i  razvijenu   zajednica svih  građana i u svim segmentima. Naš slogan je „Budimo složni“ i on govori o našoj želji i razlogu preuzimanja odgovornosti za izgradnju Berana kao održive zajednice  u kojoj  ljudi žele da žive ne samo trenutno, već i u budućnosti.

Bošnjačka stranka – ,,Budimo složni“

Nosilac liste  Remzija Ramusović

Enesa Rastoder, Jasmin Kalić, Dea Jašarović, Ramiz Ličina, Raif Isović, Enis Šuntić, Bajra Ramusović, Izet Bakija, Emir Krasnić, Esma Međedović, Sanel Begović, Edisa Uković, Damir Smakić, Haris Delić, Admir Šabotić, Alenka Salović, Hazbija Mehović, Mersad Adrović, Esma Mučić, Sanela Ličina, Aldin Muratović, Fikreta Temalj, Elma Kalić, Azra Adrović, Jasmina Duraković, Muhamed Dacić i Erol Rastoder.

Razgovarala: Violeta Jašović