LIDER BOŠNJAČKE STRANKE RAFET HUSOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN“ O PREDSTOJEĆIM PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA


Bo­šnjač­ka stran­ka će na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma po­dr­ža­ti onog kan­di­da­ta, bi­lo da je pri­pad­nik po­li­tič­ke par­ti­je, ili ne­za­vi­sni in­te­lek­tu­a­lac, ko­ji di­je­li osnov­ne po­li­tič­ke vri­jed­no­sti za ko­je se za­la­že­mo. To je su­ve­re­na i ne­za­vi­sna dr­ža­va Cr­na Go­ra sa mul­ti­et­nič­kim i vi­še­vjer­skim iden­ti­te­tom, ko­ja te­ži evro­a­tlantskim vri­jed­no­sti­ma i in­te­gra­ci­ja­ma, sa­op­štio je u in­ter­vjuu za „Dan“ li­der Bo­šnjač­ke stran­ke Ra­fet Hu­so­vić od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ho­će li par­ti­ja či­ji je pred­sjed­nik po­dr­ža­ti pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta DPS-a.

Is­ti­če da je di­ja­log vla­sti i opo­zi­ci­je neo­p­ho­dan, ali da za­htje­ve za odr­ža­va­nje van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra sma­tra ne­po­treb­nim.

● Spo­re­nja oko Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i sta­tu­sa aero­dro­ma, kao i de­ša­va­nja u ve­zi sa smje­nom rek­tor­ke Uni­ver­zi­te­ta, po­ka­za­la su ne­sta­bil­nost vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. Vje­ru­je­te li da ko­a­li­ci­ja na vla­sti mo­že iz­dr­ža­ti do kra­ja man­da­ta, ili su van­red­ni iz­bo­ri sve iz­vje­sni­ji?

– Ne bih re­kao da ima ne­sta­bil­no­sti unu­tar vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, već su to vi­še od­re­đe­ne ne­su­gla­si­ce ko­je tre­ba rje­ša­va­ti raz­go­vo­ri­ma i di­ja­lo­gom. Uvje­ren sam da Vla­da mo­že iz­ve­sti svoj man­dat­ni pe­ri­od do kra­ja i iz­bo­ri­ti se za re­a­li­za­ci­ju za­cr­ta­nih ci­lje­va. Par­la­men­tar­ni iz­bo­ri odr­ža­ni su pri­je sa­mo go­di­nu da­na i mi­slim da ne­ma po­tre­be za ras­pi­si­va­njem van­red­nih, gdje bi se sa­mo ne­po­treb­no po­tro­ši­lo vri­je­me i ener­gi­ja, a su­štin­ski ne bi do­šlo do ne­kih pro­mje­na. U fo­ku­su su sa­da lo­kal­ni iz­bo­ri ko­ji nas oče­ku­ju na­red­nog mje­se­ca, po­tom iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, a on­da i iz­bo­ri u ve­ći­ni op­šti­na ko­ji sli­je­de u pr­voj po­lo­vi­ni na­red­ne go­di­ne.

● Da li sma­tra­te da je ne­iz­bje­žan di­ja­log vla­sti i opo­zi­ci­je o rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze i da li vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja tre­ba da pri­hva­ti za­htjev opo­zi­ci­je i od­re­di da­tum no­vih iz­bo­ra ka­ko bi se stvo­ri­li uslo­vi za po­če­tak raz­go­vo­ra?

– Di­ja­log vla­sti i opo­zi­ci­je je po­že­ljan i po­tre­ban. Raz­go­vo­ri se mo­ra­ju vo­di­ti da bi re­zul­ti­ra­li do­go­vo­rom. Uslov za to je uče­stvo­va­nje opo­zi­ci­je u par­la­men­tu Cr­ne Go­re, gdje se vo­di di­sku­si­ja o svim va­žnim po­li­tič­kim pi­ta­nji­ma. Sma­tram da strikt­nim in­si­sti­ra­njem opo­zi­ci­je na ne­kim uslo­vi­ma ne­će do­ći do po­ma­ka u rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze. Gra­đa­ni su bi­ra­li svo­je pred­stav­ni­ke da bi ih za­stu­pa­li u naj­va­žni­jem za­ko­no­dav­nom do­mu. Iz­bo­ri tre­ba da se odr­ža­va­ju on­da ka­da je to pred­vi­đe­no, da­kle sva­ke če­ti­ri go­di­ne, iz­u­zev ako ne do­đe do ras­ki­da vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je. Pro­šlo­go­di­šnji iz­bo­ri su bi­li do­bra pri­li­ka da se iz­mje­ri po­li­tič­ka sna­ga uče­sni­ka, pa apel da se ras­pi­šu no­vi, van­red­ni iz­bo­ri sma­tram ne­po­treb­nim.

● Ka­ko na­kon go­di­nu da­na ocje­nju­je­te učin­ke Vla­de? Sma­tra­te li da ste do­ni­je­li pra­vil­nu od­lu­ku kad ste se na­kon iz­bo­ra od­lu­či­li za ko­a­li­ci­ju sa DPS-om, a ne za pri­hva­ta­nje po­nu­de opo­zi­ci­je?

– Na­kon pro­šlo­go­di­šnjih iz­bo­ra i ključ­nih te­ma ko­je smo za­go­va­ra­li u kam­pa­nji, od­lu­či­li smo da na­pra­vi­mo part­ner­stvo sa onim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma sa ko­ji­ma smo uspje­li da Cr­nu Go­ru uve­de­mo u NA­TO, a si­gu­ran sam da smo na do­brom pu­tu i ka­da je u pi­ta­nju Evrop­ska uni­ja. Za nas pri­pad­ni­ke ma­njin­skog na­ro­da u Cr­noj Go­ri ta­kav put ni­je imao al­ter­na­ti­vu. Od­lu­ka o stu­pa­nju u ko­a­li­ci­ju sa DPS-om, SD, LP-om i sa dru­ge dvi­je ma­njin­ske par­ti­je po­ka­za­la se kao is­prav­na. Mno­go ra­di­mo na raz­vo­ju eko­nom­skih, ka­pi­tal­no va­žnih pro­je­ka­ta. Kom­plet­na Vla­da i ka­dro­vi Bo­šnjač­ke stran­ke u njoj su od­luč­ni da oja­ča­ju pri­vred­ne ak­tiv­no­sti na sje­ve­ru dr­ža­ve i da ta­mo do­ve­du stra­ne in­ve­sti­to­re. Do­vo­ljan po­ka­za­telj da je istin­sko opre­dje­lje­nje Vla­de da po­ve­ća ula­ga­nja u sje­ver­ni dio, po­seb­no kroz sa­o­bra­ćaj­nu i put­nu in­fra­struk­tu­ru, je­ste či­nje­ni­ca da se 70 od­sto sred­sta­va iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta usmje­ra­va u taj re­gi­on. Auto­put ko­ji gra­de re­no­mi­ra­ne ki­ne­ske kom­pa­ni­je je zna­ča­jan za po­ve­zi­va­nje dva kra­ja dr­ža­ve i nje­gov za­vr­še­tak će do­pri­ni­je­ti va­lo­ri­za­ci­ji re­sur­sa na sje­ve­ru. Re­al­ni eko­nom­ski rast od pre­ko če­ti­ri od­sto za pr­vu po­lo­vi­nu 2017. go­di­ne bio je i pre­ko pro­jek­to­va­nih oče­ki­va­nja. Sve na­ve­de­no me uvje­ra­va da smo ta­da do­ni­je­li do­bru od­lu­ku. Si­gu­ran sam da će­mo na­sta­vi­ti vr­lo di­na­mi­čan i za­htje­van rad ko­ji će uči­ni­ti da se u Cr­noj Go­ri bo­lje ži­vi.

● Ka­ko će BS na­stu­pi­ti na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci, Tu­zi­ma i Ul­ci­nju?

– Bo­šnjač­ka stran­ka će u no­vem­bru ove go­di­ne na­stu­pu­ti sa­mo­stal­no u dvi­je op­šti­ne, i to u Pet­nji­ci i Tu­zi­ma. O Ul­ci­nju će­mo raz­go­va­ri­ti ka­da se ras­pi­šu iz­bo­ri u toj op­šti­ni. Na ba­zi po­ka­za­te­lja ko­ji­ma ras­po­la­že­mo, si­gu­ran sam u do­bar iz­bor­ni re­zul­tat i rast bro­ja od­bor­nič­kih man­da­ta. Sve ono što je ura­đe­no uvje­re­va nas da mo­že­mo da oče­ku­je­mo po­dr­šku bi­ra­ča.

● Da li će­te na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma po­dr­ža­ti kan­di­da­ta DPS-a?

– Još ni­je­smo ras­pra­vlja­li o toj te­mi, ali oče­ku­jem da će­mo to pi­ta­nje otvo­ri­ti na­kon odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra u no­vem­bru. Bo­šnjač­ka stran­ka će na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma si­gu­r­no po­dr­ža­ti onog kan­di­da­ta, bi­lo da je on pri­pad­nik po­li­tič­ke par­ti­je, ili ne­za­vi­sni in­te­lek­tu­a­lac, ko­ji di­je­li osnov­ne po­li­tič­ke vri­jed­no­sti za ko­je se za­la­že­mo. A to je su­ve­re­na i ne­za­vi­sna dr­ža­va Cr­na Go­ra sa mul­ti­et­nič­kim i vi­še­vjer­skim iden­ti­te­tom, ko­ja te­ži evro­a­tlant­skim vri­jed­no­sti­ma i in­te­gra­ci­ja­ma.

● Da li po­sto­ji ne­ki od opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa ko­jim je BS spre­man za sa­rad­nju i even­tu­al­ne ko­a­li­ci­je?

– BS je spre­man za sa­rad­nju sa svi­ma ko­ji su sprem­ni da uva­že na­šu po­li­tič­ku agen­du. Sma­tram da ima­mo ve­li­ki ko­a­li­ci­o­ni ka­pa­ci­tet, što po­tvr­đu­je i či­nje­ni­ca da u od­re­đe­nim op­šti­na­ma ima­mo ko­a­li­ci­o­ne aran­žma­ne i sa opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma. Me­đu­tim, naš par­tij­ski pro­gram je ne­dvo­smi­slen, ja­san i oko kru­ci­jal­nih spolj­no­po­li­tič­kih, ali i unu­tra­šnjih pi­ta­nja, čvr­sto će­mo ga po­što­va­ti.

Da su nam naj­va­žni­je fo­te­lje, bi­li bi­smo sa opo­zi­ci­jom

● Mno­gi op­tu­žu­ju BS i nje­no ru­ko­vod­stvo da su vam funk­ci­je u vla­sti naj­va­žni­je. Ima­ju­ći u vi­du ko­li­ko su naj­zna­čaj­ni­jih funk­ci­ja do­bi­li ka­dro­vi BS-a, da li ta či­nje­ni­ca da­je za pra­vo kri­ti­ča­ri­ma?


– Do­go­vor oko vr­še­nja od­re­đe­nih funk­ci­ja oba­vlja se iz­me­đu vi­še ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra, pri če­mu se uva­ža­va­ju struč­ne i pro­fe­si­o­nal­ne re­fe­ren­ce ka­dro­va. Sma­tram da ka­dro­vi BS-a ve­o­ma struč­no i od­go­vor­no oba­vlja­ju po­vje­re­ne funk­ci­je i si­gu­ran sam da sve po­slo­ve pred­vi­đe­ne za te po­zi­ci­je spro­vo­de uspje­šno. Na­sto­ji­mo da po­ve­že­mo pro­gram ko­ji smo po­nu­di­li gra­đa­ni­ma sa od­re­đe­nim po­zi­ci­ja­ma u ci­lju op­šteg do­bra i pro­spe­ri­te­ta ci­je­le dr­ža­ve. Te­za da su nam funk­ci­je naj­va­žni­je, ko­ja se pla­si­ra iz od­re­đe­nih kru­go­va, jed­no­stav­no ne sto­ji i ne­ma ni­ka­kvog smi­sla, a u pri­log to­me go­vo­ri to da smo ima­li da­le­ko iz­da­šni­je po­nu­de od stra­ne opo­zi­ci­je ko­je ni­je­smo pri­hva­ti­li. Sma­tram da smo pre­u­ze­li onaj dio po­zi­ci­ja i od­go­vor­no­sti u dr­ža­vi ko­ji nam re­al­no pri­pa­da i na taj na­čin že­li­mo da do­pri­ne­se­mo na­pret­ku ci­je­log dru­štva.

www.dan.co.me