Bo­šnjač­ka stran­ka oče­ku­je da će na sju­tra­šnju sjed­ni­cu ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne do­ći pred­stav­ni­ci svih po­sla­nič­kih klu­bo­va i da će se raz­go­va­ra­ti is­klju­či­vo o pi­ta­nju afir­ma­tiv­ne ak­ci­je ka­ko ši­re­nje pri­če ne bi po­kva­ri­lo do­go­vor, to je za „Dan” ka­zao funk­ci­o­ner BS-a i pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Su­ljo Mu­sta­fić.
Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

– Ima­ju­ći u vi­du is­ka­za­nu vo­lju naj­ja­čih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji mo­gu da da­ju ili ospo­re dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu za usva­ja­nje na­ših amand­ma­na i Za­ko­na o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka, oče­ku­jem da se na ko­le­gi­ju­mu po­ja­ve pred­stav­ni­ci svih po­sla­nič­kih klu­bo­va. Od svih oče­ku­jem da da­ju do­pri­nos da se ovo pi­ta­nje ri­je­ši, na­rav­no is­klju­či­vo u kon­tek­stu ve­za­nom za mo­del afir­ma­tiv­ne ak­ci­je. Za­in­te­re­so­va­ni smo sa­mo za ovu te­mu. Ne bi tre­ba­lo da ši­ri­mo krug pi­ta­nja ko­ja ne mo­že­mo ri­je­ši­ti – na­gla­sio je Mu­sta­fić. Do­dao je da u slu­ča­ju da se svi osta­li po­li­tič­ki su­bjek­ti do­go­vo­re da se pro­ši­ri dje­lo­krug te­ma za raz­go­vor na ko­le­gi­ju­mu, BS to ne­će do­vo­di­ti u pi­ta­nje. Na­po­mi­nje da u BS-u ni­je­su do sa­da do­bi­li zva­nič­no ni­ti ne­zva­nič­no ni­ka­kav pred­log ili raz­ra­du ne­kog dru­gog mo­de­la za de­fi­ni­sa­nje prin­ci­pa afir­ma­tiv­ne ak­ci­je na lo­kal­nom ni­vou. – Otvo­re­ni smo za sva­ki raz­go­vor na tu te­mu sa ci­ljem una­pre­đe­nja rje­še­nja, od­no­sno mo­de­la afir­ma­tiv­ne ak­ci­je. Mo­ra se vo­di­ti ra­ču­na da to bu­de za­sno­va­no na Usta­vu i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma, pr­ven­stve­no na pre­po­ru­ka­ma iz Lun­da ko­je go­vo­re o afir­ma­ci­ji ma­njin­skih na­ro­da u lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma. Na­rav­no, mo­ra se vo­di­ti ra­ču­na i o to­me da ta za­kon­ska rje­še­nja bu­du odr­ži­va i da od­ra­ža­va­ju re­al­nost struk­tu­re sta­nov­ni­štva u Cr­noj Go­ri – sma­tra funk­ci­o­ner BS-a. Mu­sta­fić po­seb­no is­ti­če da amand­ma­ni BS-a ko­ji se od­no­se na re­gu­li­sa­nje prin­ci­pa afir­ma­tiv­ne ak­ci­je na lo­kal­nom ni­vou ni­je­su bi­li ni­ka­kvo po­li­ti­kan­stvo. – Amand­ma­ni BS-a ni­je­su bi­li u funk­ci­ji bi­lo či­je par­tij­ske do­bi­ti ili tre­nut­nog po­li­tič­kog ši­ća­ra, iako su to ne­ki po­ku­ša­va­li ta­ko da pred­sta­ve. To­kom svih osam mje­se­ci ra­da Rad­ne gru­pe za iz­grad­nju po­vje­re­nja u iz­bo­r­ni pro­ces naš pred­log je bio otvo­ren na sto­lu i o nje­mu se raz­go­va­ra­lo ja­sno i tran­spa­rent­no. Amand­ma­ni BS-a ti­ču se is­klju­či­vo za­šti­te svih ma­njin­skih za­jed­ni­ca, a ne bi­lo ko­je ma­nji­ne po­je­di­nač­no ni­ti ne­či­jeg par­tij­skog in­te­re­sa – pod­vu­kao je Mu­sta­fić. Iz De­mo­krat­skog fron­ta u vi­še na­vra­ta je sa­op­šte­no da će na ko­le­gi­jum do­ći tek ka­da se DPS ne­dvo­smi­sle­no iz­ja­sni da će gla­sa­ti za Za­kon o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka uko­li­ko se ri­je­ši pi­ta­nje afir­ma­tiv­ne ak­ci­je za ma­njin­ske na­ro­de na lo­kal­nom ni­vou. Za DF je pri­hva­tlji­vo da se na ko­le­gi­ju­mu raz­go­va­ra is­klju­či­vo o afir­ma­tiv­noj ak­ci­ji, po­što je ne­de­fi­ni­sa­nje tog pi­ta­nja bi­lo zva­nič­no ob­ja­šnje­nje iz DPS-a o raz­lo­zi­ma zbog ko­jih ni­je­su po­dr­ža­li iz­bor­ni za­kon. Skup­šti­na bi o krov­nom iz­bor­nom za­ko­nu, ka­ko je ra­ni­je do­go­vo­re­no na Ko­le­gi­ju­mu, tre­ba­lo da ras­pra­vlja na pr­voj sjed­ni­ci pro­ljeć­njeg za­sje­da­nja, ko­ja će bi­ti odr­ža­na 11.mar­ta na Ce­ti­nju. dan