Kongres BS je najviši organ BS i njegove odluke obavezne su za članove i organe BS.

Kongres BS se po pravilu održava svake četvrte godine.

Kongres BS se može održati i ranije, na prijedlog 2/3 Opštinskih odbora BS.

Kongres BS:

  • donosi Program i Statut BS, kao i druga politička akta;
  • razmatra i ocjenjuje aktivnosti BS između dva Kongresa BS;
  • bira članove Glavnog odbora BS;
  • bira Predsjednika BS;
  • bira Nadzorni odbor BS;
  • bira Statutarnu komisiju BS;
  • verifikuje izbor predstavnice Foruma žena i predstavnika Foruma mladih u Glavni odbor BS;
  • na prijedlog Glavnog odbora BS, donosi odluku o prestanku rada BS, o spajanju BS sa drugom političkom partijom, kao i odlučuje o statusu imovine BS u tim slučajevima; i
  • donosi Poslovnik o svom radu.