Podgorica – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da štiti i unapređuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem organa javne vlasti. Pored ove funkcije Zaštitnik ima i daleko širu misiju, a to je stvaranje svijesti o potrebi vladavine prava; o potpunoj i dosljednoj zaštiti sloboda i prava građana i, uopšte, stvaranja pravne sigurnosti građana; zakonitog i nepristrasnog rada svih državnih organa, pred kojima građani ostvaruju svoja prava, slobode, obaveze i pravne interese. Ljudskim pravima se smatraju ne samo prava garantovana Ustavom i zakonima, već i prava garantovana ratifikovanim međunarodnim ugovorim a o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Zaštitnik, ombudsman treba da kontroliše ne samo formalno poštovanje zakona već i etičnost, nepristrasnost i korektnost u radu kao i poštovanje dostojanstva pojedinca u kontaktu sa javnom administracijom. On treba da reaguje uvijek kada su prava građana uskraćena zbog samovolje, nemara, birokratske arogancije, opstrukije, diskriminacije, korupcije ili drugih nesavjesnosti i nezakonitosti. Bošnjačka strnaka smatra da je upravo taj, veoma široki djelokrug ingerrencija ombudsmana, posebno važan za pripadnike manjinskih nacionalnih zajednica,odnosno veću prohodnost gradjanina- pripadnika manjine prema institucijama . Smatramo da g-dina Bakovića preporučuju kako stručne reference, tako I ostvareni rezultati u pravosuđuju, da može kvalitetno obavljati ovu veoma odgovornu dužnost, odnosno štititi ljudska prava I slobode.Ovo je posebno važno i za građane Crne Gore, ali i za ukupan image našeg društva, jer je sloboda pojedinca, temelj slobodnog i demokratskog društva.U procesu evropskih integracija Crne Gore, ovo je jedna od najbitnijih kategorija, oko koje bi trebao da postoji i društveni konsenzus i riješenost da deklarativnu spremnost potvrdimo u praksi. Dakle, iako nije u pitanju prijedlog koji je došao iz Bošnjačke stranke, raduje nas što će, u ovom mandatu, funkciju ombudsmana obavljati kompetentan stručnjak – pripadnik bošnjačkog naroda. Poslanički klub Bošnjačke stranke