Forum žena OO Podgorica i OO Tuzi, organizovao je panel pod nazivom ,,Integracija manjinskih naroda u crnogorsko društvo”. Panelisti na ovu temu  bili su generalni direktor Direktorata za unapređenje i zastitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Gjokaj i zamjenik generalnog sekretara Skupštine Crne Gore i bivši Sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore Mersudin Gredić.

Panelisti su predstavili institucionalni i normativni okvir unutar države koje uživaju manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice.  Pojasnili su zašto je  jedan od osnovnih ciljeva Crne Gore puna integracija manjinskih naroda, uz očuvanje njihove nacionalne posebnosti i zaštite njihovih prava, kao i unapređenje manjinskih prava i sloboda kroz jačanje rada postojećih institucija.

Pitanja koja su bila upućena panelistima odnosila su se na diskriminaciju na etničkoj osnovi unutar crnogorskog društva, a i šire, potom u obrazovnim ustanovama gdje se  nastava izvodi na jezicima manjinskih naroda, nedostatak emitovanja edukativno-informativnih programa u javnom servisu Crne Gore, procenat zastupljenosti učenika i studenata u školama i fakultetima i drugih tema koje se tiču položaja Bošnjaka u Crnoj Gori.

Kako zajednički stav svih prisutnih, zaključeno je da u narednom periodu, kroz multidiciplinarni pristup, treba aktivno raditi na smanjenju etničke distance i poboljšanju srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u državnim organima,  organima lokalnih samouprava i javnim službama, a sve u cilju njihove pune integracije u crnogorsko društvo.