Podgorica – Dame i gospodo, uvažene ekselencije, predsjednici i predstavnici političkih partija, poštovani delegati Drugog Kongresa, uvaženi gosti, dragi prijatelji! Čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozdravim i poselamim, i istaknem zadovoljstvo što ste danas sa nama! Bošnjačka stranka je politički i kulturni projekat koji je osmišljen kao put afirmacije nacionalne samobitnosti Bošnjaka. Bošnjačka stranka u kontinuitetu radi na političkoj i kulturnoj emancipaciji ovog naroda . Bošnjački narod u Crnoj Gori, time i BS kao njegov legitimni politički predstavnik, nezavisnu i suverenu Crnu Goru doživljavaju kao svoj izbor, svoj realizovani politički cilj, kao državu utemeljenu na ravnopravnosti njenih naroda i jednakosti njenih gradjana. Referendumskim glasom za Crnu Goru i njenu državnost, bošnjački narod je definitivno sebe ugradio u njenu konstitutivnost i time postao ustavna kategorija nove- građanske Crne Gore. I ne samo to. Imajući u vidu da jezik nosi u sebi sve što je jedan narod stvorio, što stvara i što će stvoriti, BS je insistirala da i nacionalno ime i jezik svekolike bošnjačke duhovnosti bude dio Ustava nezavisne Crne Gore. Tako je ime Bošnjak i maternji jezik Bošnjaka – bosanski jezik – postao priznata ustavna kategorija. Odgovorno i prepoznatljivo, djelujući iz opozicije, u prvom sazivu parlamenta Bošnjačka stranka je pristupala svim važnim zadacima i davala odgovore na sve izazove koje je vrijeme donosilo. Jednako marljivo i odgovorno radili smo na utemeljivanju nove Crne Gore, na donošenju novog Ustava, na uspravljanju i prvim koracima u evropskim i evro-atlanskim integracijama. Odgovorajući na ponudu većeg koalicionog partnera, Bošnjačka stranka je, od 2009. godine, dio vlasti spremna da preuzme svoj dio odgovornosti u vršenju vlasti i državnim poslovima.Takodje, i sa pozicija vlasti predano radimo na ostvarivanju naših strateških ciljeva- većem učešću Bošnjaka u procesima odlučivanja, većoj zastupljenosti u institucijama i, naravno, na ravnopravnosti, kako u Zakonu, tako i u realnom životu. Naši sunarodnici i svi drugi kojima su bliska naša uvjerenja, pozdravljaju ove ciljeve.To su iskazali i kroz sve veću podršku našoj stranci. Nakon izbora na lokalnom nivou 2010. godine, broj mandata Bošnjačke stranke u opštinskim parlamentima, uvećan je sa 13 na 24, što predstavlja gotovo stopostotni rast za četiri godine djelovanja. Poštovani delegati, uvaženi gosti! Kao autentični zastupnik bošnjačkih interesa, stranka je odlučna da energiju svojih članova usmjeri na realizaciju aktuelnih programskih odrednica i hrabro se nosi sa novim političkim izazovima. Posebno se zalažemo za: -Ravnopravnost svih građana i svih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori. Sloboda za sve i ravnopravnost bez obzira na lična svojstva, porijeklo i status su trajni ideali pripadnika Bošnjačke stranke. Bez ravnopravnosti nema povjerenja, a bez povjerenja nema stabilnosti ni istinske slobode. Crna Gora treba da širi granice sloboda svojih gradjana i obezbijedi potpunu jednakost pred zakonom i ravnopravnost u procesima odlučivanja i pristupu resursima. Zalažemo se za istinsko multinacionalno, multikulturalno i viševjersko društvo. Bošnjačka stranka ima političku odgovornost da dogovoreno sprovede u život i permanentno radi na unapredjenju životnih uslova građana. -Demokratizaciju društvenog i političkog ambijenta i funkcionisanje pravne države; -Zaštitu vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman vjerskih zajednica, autonomnost u radu, pravednu restituciju njihove imovine i zaštitu imovinskih prava. Bošnjačka stranka se zalaže za iznalaženje najpogodnijih formi međukonfesionalnog dijaloga i saradnje, uz uvažavanje svih vjerskih razlika, usmjerene ka zajedničkom cilju – razumijevanju i toleranciji, za dobrobit svih ljudi. -Zaštitu privatne svojine, ravnopravnost svih oblika vlasništva, slobodu preduzetništva, tržišnu ekonomiju i pravednu i potpunu restituciju. Bošnjačka stranka se zalaže I za ukidanje nepotrebnih procedura I biznis barijera u poslovanju. Zalažemo se za održivo korišćenje prirodnih resursa, uz obavezu devastatora dobara da ulaže u njihovu obnovu i sanaciju posljedica, kao i plaćanje prirodne rente u korist lokalne zajednice. -Bošnjačka stranka se zalaže za brži razvoj turizma i jačanje turističke infrastrukture, posebno za brzi razvoj kontinentalnog turizma. Ovaj vid turističke ponude bio je veoma zapostavljen, iako ima vrlo značajne, a malo iskorišćene resurse. Turizam, kako primorski, tako i planinski je dobar izvozni kanal za autohtone poljoprivredne proizvode i obezbjeđuje dodatnu vrijednost i rast društvenog bogatstva. Država se mora mnogo aktivnije uključiti u promociju i valorizaciju turističko-poljoprivrednih mogućnosti sjevernog regiona države kroz angažovanje domaće akumulacije i privlačenje stranih direktnih investicija. Ove mjere će povoljno uticati i na demografske prilike u nerazvijenom sjevernom regionu. – Izgradnja autoputa je jedan od najvažnijih uslova razvoja Crne Gore. Saobraćajno povezivanje sjevera i juga, sanacija mreže lokalnih puteva I izgradnja novih, neophodni su nam, ukoliko želimo ulaganja i investicije. Naši putevi moraju biti bolji, širi, bezbjedniji, zbog nas samih i ako hoćemo da nam se dolazi, a ne da nas zaobilaze. Bošnjačka stranka će posebno raditi da ovi projekti postanu realnost, jer smo svjesni da samo to znači- razvoj i bolji i sigurniji život -Želimo održivi razvoj i ravnomjerni regionalni razvoj svih područja u Crnoj Gori. Mislimo da je prisutan izrazito neravnomjeran razvoj pojedinih regiona i područja Crne Gore, što je jedan od njenih najvećih strukturnih problema. Razlike se i dalje produbljuju, sa velikim posljedicama na društvene, ekonomske, socijalne i demografske prilike u nerazvijenim područjima i obaveze javne administracije u vezi sa tim. Zalažemo se za poštovanje načela solidarnosti, kao temeljnog načela za vođenje kvalitetne regionalne politike i pravedniju preraspodjelu državnih fondova, u cilju unapredjenja javne infrastrukture i sektora usluga u nerazvijenim područjima. Insistiraćemo na formiranju posebnog Fonda za podsticanje bržeg razvoja nerazvijenih regiona i područja, kako bi se prevazišle razlike u nivou. -Želimo decentralizaciju vlasti, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi; Crna Gora i nakon poodmaklog procesa reforme javne uprave ima dominantno centralizovanu upravu što je čini neefikasnom, neekonomičnom i prilično otuđenom od građana. U zabludi su oni koji misle da je još rano za primjenu evropskih standarda u organizaciji lokalne samouprave u Crnoj Gori i da bi decentralizacija vlasti oslabila koheziju države. To bi samo povećalo kvalitet upravljanja i povećalo odgovornost lokalnih zajednica za stanje u njima. Mislimo da treba raditi na novoj administrativno-teritorijalnoj organizaciji države i osnivanju novih opština. Zalažemo se za formiranje tri regiona u Crnoj Gori, u granicama prepoznatim Zakonom o regionalnom razvoju. Potrebno je unaprijediti kadrovske i tehničke kapacitete regiona i lokalnih samouprava, raditi na poboljšanju u oblastima: saobraćaja, poljoprivrede, turizma, prosvjete, zdravstva, kulture, sporta i dr. Ovo je način, kako bi mogli da se privuku i dobro iskoriste pristupni fondove Evropske unije. -Ovih dana, zapravo već duže vrijeme, pitaju nas kako Bošnjačka stranka vidi regiju Sandžak. Za nas tu nema dileme. Svojom nedvosmislenom podrškom nezavisnoj Crnoj Gori i doprinosom koji smo dali na referendumu 21. maja 2006 za obnovu crnogorske državnosti, jasno smo saopštili da su granice Crne Gore za nas nepromjenljive! Ali, kao državotvorna partija, jasno se zalažemo za dobru regionalnu saradnju. Zbog toga Sandžak vidimo kao prekograničnu regiju, sa slobodnim protokom ljudi, roba i kapitala, otvorenu za saradnju i jačanje ekonomskih i kulturnih veza, organizacija, privrednih subjekata i lokalnih samouprava unutar ove regije. Sandžak, dakle, treba posmatrati kao most spajanja dvije države i svih naroda koji tamo žive.A to su i Evropski standardi. Dame i gospodo, U proteklih pet godina, Crna Gora je napravila značajne pomake na putu ka Evropskoj uniji i NATO, što je od početka bio politički cilj BS i to vidi kao vrlo bitnu političku dimenziju. Evropski standardi i njihova primjena u svim sferama društva, važniji su od brzine i rokova koje postavljamo Članstvo u Evropskoj uniji vidimo kao ključni interes građana Crne Gore. Naše društvo i država treba da teže vrijednostima koje baštine društva modernih država i nacija Evrope. Želimo da što prije postanemo dio te porodice i usvojimo vrijednosti demokratije, pravde, efikasne ekonomije, inovativnosti i visokog životnog standarda stanovnistva. Bošnjačka stranka je svjesna da postoje predrasude i podijeljenost društva kada je riječ o važnom pitanju – članstva Crne Gore u NATO. Mislimo da postoji znatno više razloga koji nas opredjeljuju da podržavamo ulazak naše države u ovu organizaciju. NATO je, u međuvremenu, od klasično vojne organizacije postala vojno-politička organizacija, sa velikim uticajem na procese evropske i globalne bezbjednosti. To je prije svega savez država koje baštine vrijednosti mira, demokratije, ljudskih prava i građanskih sloboda, što jesu temeljne vrijednosti za koje se zalaže Bošnjačka stranka. NATO je dakle nadnacionalni garant pomenutih vrijednosti. Ovaj savez je i garant međunarodnih investicija i preduslov daljeg rasta i razvoja domaće ekonomije. Imajući u vidu da je područje Balkana u nedavnoj prošlosti, bilo izloženo nestabilnostima i ratnim sukobima, u kojima su pripadnici bošnjačkog naroda bili najveće žrtve, ubijeđeni smo da će ulazak čitavog regiona u atlanske vojno-bezbjedonosne strukture obezbijediti dugoročnu političku stabilnost čitavog regiona. -Bošnjačka stranka će inicirati i podržavati sve mjere koje idu u pravcu reforme procesa obrazovanja na svim nivoima. Ovo se naročito odnosi na osnovno i srednje obrazovanje, koja moraju biti obavezna i besplatna i u najvećoj mjeri, sveobuhvatna. Pri tome, Bošnjačka stranka se zalaže za reviziju školskih programa, kako bi se iz njih uklonile političke dogme i predrasude nastale u periodu političkog i duhovnog jednoumlja i nacionalne i vjerske netrpeljivosti, kao i sadržaja u nastavnim planovima i programima koji, na bilo koji način, vrijeđaju bilo čija nacionalna i vjerska osjećanja i ubjeđenja. Bošnjačka stranka se zalaže da se u osnovne i srednje škole uvede vjerska nastava kao fakultativan predmet. Poštovani delegati II Kongresa, uvaženi gosti! Bošnjačka stranka poseban značaj pridaje očuvanju porodice kao jezgra moralnih i etičkih vrijednosti i najznačajnijeg faktora u odgoju čovjeka. Držimo da je jaka i stabilna porodica temelj jake i stabilne države. Razvoj i očuvanje porodice koja će predstavljati podsticajni ambijent za pravilan psiho-fizički razvoj djece, afirmaciju roditeljstva i međugeneracijske solidarnosti, a istovremeno će biti važan element socio-demografskog razvoja Crne Gore – naša je vizija porodice. Država treba sa više energije i brige da priđe konkretnoj realizaciji ove vizije. – Bošnjačka stranka će se zalagati da se država, više nego do sada, brine o osobama sa hendikepom, licima sa invaliditetom i licima sa posebnim potrebama. -Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju istinskih kulturnih vrijednosti kao bitnog društvenog sadržaja i značajniju potporu države kulturnim institucijama i stvaraocima. Smatramo da je potrebno, više nego do sada, pomagati rad nacionalnih manjinskih savjeta, kao institucija koje se bave zaštitom i prezentacijom nacionalnog identiteta, kao i ostalih organizacija, udruženja i posebno iz nevladinog sektora koji aktivno rade na ovom polju. Dame i gospodo, – Bošnjačka stranka će tražiti aktivniju institucionalnu saradnju države sa našim iseljenicima i dijasporom, uz jačanje svih oblika međusobne podrške i pomoći. Gotovo polovina Bošnjaka živi i radi u inostranstvu i čine najbrojniji segment dijaspore i iseljenika koji je stalno vezan za Crnu Goru i svoj zavičaj. Bošnjačka stranka se zalaže za organizovanu saradnju države sa dijasporom i iseljenicima, jačanje medjusobne pomoći i podrške, čime se jača patriotizam prema domovini i odgovornost države prema svojim državljanima. Država treba da brine o statusu i potrebama naše dijaspore , o očuvanju njenog kulturnog, jezičkog i nacionalnog identiteta. Kroz efikasnu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava, treba stvarati uslove za njihovu ponovnu integraciju u naše društvo i kreirati podsticajne uslove za investiranje njihovog novca u zavičaj. Naša dijaspora je moćni ekonomski, kadrovski i lobistički segment našeg društva i kao takva može i treba da pomogne državi u njenom razvoju i napretku ka evroatlanskim integracijama. Bošnjačka stranka će se zalagati za zaštitu interesa dijaspore u pogledu adekvatnog razvoja diplomatske mreže, donošenje međudržavnih sporazuma o dvojnom državljanstvu i dosljedno sprovođenje Strategije saradnje sa dijasporom. Poštovani delegati II Kongresa, uvaženi gosti! Aktuelni drzavni simboli, posebno grb i zastava, ne reprezentuju adekvatno realnost i potrebe multinacionalne i viševjerske države kakva je Crna Gora i nijesu usklađeni sa njihovim ustavnim sadržajem i određenjem. Zalažemo se da se sa grba i zastave uklone monarhistička i vjerska obilježja i tako usklade sa Ustavom i upodobe sa našim realnim društvenim bićem i potrebama. Tako će državni simboli postati ono sto trebaju biti – naši u punom značenju te riječi. Mislimo da je vrijeme da svi narodi državu Crnu Goru grade kao svoju kuću. U tom zajedničkom domu, ne smije biti ničega što vrijedja njene ukućane. Vjerujemo da svi želimo da naša kuća bude sazidana na čvrstim temeljima povjerenja i uvažavanja , a ne straha, poslušnosti i uvreda. Uvažene dame I gospodo! Poštovani delegati II Kongresa, dragi gosti! Naš dosadašji put, naša zalaganja I naši napori bili su usmjereni ka samo jednom cilju- izgradnji demokratske i ravnopravne Crne Gore, koja može da sabere sve njene različitosti I da ih kao najvrednije nasljedje unese u evropski izlog. Vjerujući u takve ciljeve i znajući da se samo kroz instuticije mogu ostvarivati , sada smo dio vlasti sa Demokratskom partijom socijalista Socijal-demokratskom partijom, Hrvatskom gradjanskom inicijativom i Demokratskom unijom Albanaca . Svjesni smo razlika koje nas čine drugačijim, ali tražimo sličnosti koje nas povezuju. Opredjeljenje Crne Gore ka Evropskoj uniji I NATO –savezu, socijalna sigurnost, jačanje institucija pravne države, borba protiv svih oblika diskriminacije- zajednički su ciljevi koji nas ubjedjuju u ispravnost puta koji zajedno prelazimo. Za ove ciljeve imamo povjerenje gradjana i, ako Bog da, uspjećemo da ih ostvarimo! Mislimo da su to veliki državni ciljevi, prema kojima naši pojedinačni partijski ciljevi moraju da budu manje značajni, te da nam je zadatak da se trudimo da tražimo što više saveznika na tom putu. Moramo biti širokogrudi, spremni da dajemo, ako želimo širiti taj demokratski front i graditi dugoročno povjerenje i koheziju, na kojima počivaju temelji multinacionalne I multikonfesionalne Crne Gore. Poštovani delegati Kongresa! Priznajemo da nijesmo u cjelosti zadovoljni realizacijom postavljenih i dogovorenih ciljeva. Položaj bošnjačkog naroda potrebno je unaprijediti, u institucijama vlasti njihovo prisustvo mora biti veće, a uticaj djelotvorniji. Moramo se boriti za ravnopravnost, za adekvatniji upliv i uticaj Bošnjaka i ostalih manjinskih naroda na proces donošenja odluka u društvu i instucijama, koji će tako jače legitimisati Crnu Goru kao demokratsku multinacionalnu državu. Svjesni smo da uvijek treba težiti većem i boljem. Ali, isto tako, ništa se ne dešava preko noći. Vrijeme je pokazalo da od politike:“Sve ili ništa“ ostaje „Ništa“. Zbog toga smo odlučili da naše opredjeljenje budu lagani, ali sigurni koraci, sa puno sabura i još više merhameta! Uvažene dame I gospodo! Poštovani delegati II Kongresa, dragi gosti! Ravnopravnost prvo! Nakon toga, kada se svi narodi i gradjani osjete uvaženim i zadovoljnim, Crna Gora će moći da brže i snažnije zakorači prema evro-atlanskoj porodici, i nada se brzom prijemu u njeno članstvo. Bošnjačka stranka i bošnjački narod imaju povjerenje u ovakvu viziju Crne Gore. Zato očekuju da im na bošnjačku privrženost ova država uzvrati povjerenjem, da ravnopravnost iz zakona ove države postane dio stvarnosti, da bošnjačka podrška državi, bude mjera njenog uvažavanja predstavnika ovog naroda , kada se donose važne odluke. Očekujemo to od države, jer je to jedini mogući put ka Evropi i njenim demokratskim vrijednostima. Bošnjačka stranka je spremna da istraje na ovom putu. Hvala Vam!