Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u sastavu: dr Halil Duković, predsjednik Odbora, dr Ljiljana Đurašković, zamjenica predsjednika, članovi Odbora: doc. dr Srđa Popović, Kemal Zoronjić, Ljerka Dragičević i mr Dritan Abazović boravila je u dvodnevnoj studijskoj posjeti Hrvatskom saboru i drugim relevantnim institucijama Republike Hrvatske koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kemal Zoronjić, član Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u studijskoj posjeti Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i drugim relevantnim institucijama

Prvog radnog dana Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore se sastala sa: Lorom Vidović, pučkom pravobraniteljicom, Milom Jelavić, pravobraniteljicom za djecu, Ankom Slonjšak, pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i Sanjom Oluški Radaković, načelnicom Stručne službe institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Takođe, sastanci su održani  sa predstavnicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine. Na sastanku sa pravobraniteljicama članovi Odbora za ljudska prava i slobode su upoznati sa načinom na koji u Hrvatskoj funkcionišu četiri pravobranitelja koji su ustanovljeni posebnim zakonima i po ocjeni pravobraniteljica, taj model ima prednosti u odnosu na jedinstveni model institucije Ombudsmana, jer se veća pažnja posvećuje ovim posebnim kategorijama stanovništva i njihovim pravima. Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode su se posebno interesovali za način i kriterijume za raspodjelu sredstava nacionalnim manjinama, postojanje zajedničkih projekata kojima nacionalne manjine apliciraju za sredstva, zastupljenost pripadnika manjinskih naroda u državnoj upravi, javnom i političkom životu, upotrebu jezika, posebno u postupcima pred sudom, kao i za upotrebu nacionalnih simbola. Članovi Odbora za ljudska prava i slobode posjetili su i Polikliniku za zaštitu djece Grada Zagreba. Delegacija je posjetila i Nacionalnu zajednicu Crnogoraca i u razgovoru sa Radomirom Pavićevićem, predsjednikom Nacionalne zajednice i njegovim saradnicima su informisani o položaju Crnogoraca u Hrvatskoj i aktivnostima koje realizuju na planu očuvanja nacionalnog identiteta. Prema rezultatima popisa stanovništva,1981. godine bilo je 9818 Crnogoraca u Hrvatskoj, a 2011. godine ih je 4517. Na kraju prvog radnog dana, delegacija Odbora za ljudska prava i slobode se srela sa Peđom Grbinom, predsjednikom Grupe prijateljstva Hrvatskog sabora sa Skupštinom Crne Gore.

Kemal Zoronjić, član Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u studijskoj posjeti Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i drugim relevantnim institucijama

Drugog dana studijske posjete, Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore se sastala sa: predsjednikom i članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednikom i članovima Odbora za vanjsku politiku i Odbora za evropske integracije, kao i sa predsjednicom i članovima Odbora za ravnopravnost spolova. Članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, koji su istovremeno i u Odboru za rodnu ravnopravnost saopštili su da je Crna Gora tradicionalno društvo, ali da se žene bore za svoju poziciju, da ih je sve više u politici, da u Skupštini od 81 poslanika, ima 14 žena, odnosno 17,2%, kao i da je po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, obaveza da na izbornim listama bude 30% žena, ali još uvijek nije uvedena kvota da ih i u Skupštini bude toliko, jer nije utvrđeno da redosled na listi mora biti takav da bi im se omogućilo da ih je 30% u Parlamentu. U Crnoj Gori postoje tri žene ministarke, a povećava se broj žena koje su na važnim funkcijama na državnom i lokalnom nivou. Naglasile su da Odbor za rodnu ravnopravnost, tradicioanlno, 8. marta organizuje Ženski parlament. Značajnim je ocijenjeno i to što je Skupština Crne Gore 1. marta 2013. godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i to što se Crna Gora priključila Kampanji protiv nasilja nad ženama “Jedna milijarda ustaje”. Članovi Odbora su obišli zdanje Hrvatskog sabora, upoznali se sa načinom rada i organizacijom, istorijatom parlamentarizma u Republici Hrvatskoj i ključnim datumima i ličnostima koje su značajne u parlamentarnom životu Hrvatske. Studijska posjeta Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i drugim relevantnim institucijama koje se bave ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina ocijenjena je veoma uspješnom, a razmjena iskustava, dobrih praksi, konstruktivni razgovori, uspostavljeni kontakti biće članovima Odbora od velike koristi u budućem radu.  

skupstina.me