Ministarstvo prosvjete i nauke Ministru G-dinu Sretenu Škuletiću

Poslaničko pitanje:
Poštovani gospodine Ministre,

Kada će i kojim mjerama resorno ministarstvo prekinuti evidentno kršenje vjerskih prava pripadnika islamske vjere koji su studenti, đaci ili djeca predškolskog uzrasta, a borave u studentskim domovima, u osnovnim školama, dječijim vrtićima , gdje postoji organizovani kolektivni centri za ishranu-restorani, menze i đačke kuhinje?

Obrazloženje:

Studentima i đacima u studentskim, odnosno đačkim domovima, djeci predškolskog uzrasta u vrtićima, nije omogućeno da se hrane u skladu sa svojim vjerskim propisima. Smatramo neprihvatljivivim ovakvo evidentno neuvažvanje vjerskih prava pripadnika islamske vjere, odnosno da, u niti jednoj od ovih institucija, nema odvojene kuhinje (ili kazana , kao se to nekada zvalo) u kojima bi se pripremala hrana za ovu populaciju.

Poslanik: Amer Halilović Poslaničko pitanje: Poštovani gospodine Ministre, Zbog čega u novom, drugom po redu, sazivu Savjeta za opšte obrazovanje nema relevantnih i kompetentnih predstavnika manjinskih naroda, koji bi svojim angažmanom dali doprinos u koncipiranju nastavnih planova i programa koje usvaja Savjet za opšte obrazovanje, u skladu sa opšte obrazovnim standardima i uz uvažavanje identiteta manjinskih nacionalnih zajednica i njihovog aktivnog uključivanja i učešća u procesu obrazovanja? Obrazloženje: Savjet za opšte obrazovanje je ključno tijelo za davanje saglasnosti i usvajanje nastavnih planova i programa u opštem obratovanju. U prethodnom sazivu ovog Savjeta jedan od članova bio je prof.dr.Šerbo Rastoder, profesor Univerziteta i jedna od rodonačelnika obrazovne reforme u Crnoj Gori, koji je mnogo doprinio da se nastavni planovi i progami upodobe sa opšteobrazovnim standardima i da sadržaji koji obuhvataju književnost, istoriju i kulturu manjinskih naroda nađu svoje mjesto u njima . Indikativno je da je u novom sazivu, očigledno namjerno, izostavljen prof. Rastoder, upravo jedan od onih koji se permanentno bavio ovim pitanjima i koji je svojim radom mnogo uradio na poboljšanju nastavnih planova i programa u skladu sa proklamovanim ciljevima reforme obrazovanja i adekvtne zastupljenosti programa iz kulture, historije i književnosti manjinskih zajednica. Poslanik: Suljo Mustafić Međutim, nije ovdje riječ samo o formiranju Savjeta za opšte obrazovanje. To je samo dio ukupne politike u obrazovanju koja ne daje dobre rezultate. Koristim podatke iz Prosvjetnog rada, koje je objavio i dnevni list Pobjeda, a koji jasno govore da se na PISA testiranju učenici srednjih skola iz Crne Gore našli na začelju 2006 godine.(na 49.mjestu od 56), a isto tako na novom PISA testiranju iz 2009. godine, nezvanični rezultati koji su se mogli pročitati u medijima, a dali su ih predstavnici Ministarstva, govore da smo na začelju.Daleko ispred nas su srednjoškolci iz Srbije i Hrvatske .Postavlja se pitanje zbog čega su nam ovakvi rezultati? Znamo da se obrazovanje izdvaja oko 20% iz državnog budžeta, što čini oko 5% učešća GDP. To je veoma visoki procentat izdvajanja iz budžeta, i za evropske okvir što je dobro. Dobor je i da se po izdvajanju iz budžeta nalzimo daleko iznad zemlja u regionu, Srbije i Hrvatske. Ali nimalo nije dobro i i mislim da sve nas trba da zabrine da se a po rezultatima sa testiranja i Srbija i Hrvatska su značajno ispred Crne Gore? Da li se možda radi o lošem upravljanju u sistemu školstva? Ovo bi bio širi kontekst ovog pitanja, a sada ću se fokusirsati na sam problem.Znamo da je reforma obrazovanja, u kojoj obrazovanje manjina ima posebno mjesto započela još prije desetak godina, još u vrijeme ministra Kujovića. Kasnije su tim procesom rukovodili ministri gospoda Ivanović i Backović. U početku je zaista, uradjeno nekoliko strateški važnih pomaka , kao što je izlazak Knjige promjena i tadašnji kontinuiran I predan rad na izradi novih nastavnih planova I programa. Napravljeni su bitni kvalitativni pomaci u obrazovanju. Tada su I predstavnici manjina veoma aktivno učestvovali u tom procesu. U Savjetu za opšte obrazovanje, kao ključnom tijelu, koje usvaja, bili su referentni predtstavnici manjinskih naroda, a taj savjet je tada uradio I najveći dio posla I bio nosilac čitave priče. . Formirane su i komisije koje su radile na nastavnim planovima I programima iz maternjeg jezika I historije. I sam sam lično bio jedan od onih koji su radili na .planovima iz maternjeg jezika, bilo je i drugih predstavnika manjina i mislim da smo dali doprinos da ti planovi i programi budu bolji i sa aspekta formiranja gradjanske svijesti i sa aspekta uvažavanja etničkih posebnosti i nasljedja i kluture manjina..Nadalje donjeta je strategija manjina koja je kao jedan od ključnih segmenata ispostavila obrazovanje manjina I njihovu uključenost u koncipiranju školskih programa. Zbog čega se stalo na tome? Naime, nije uradjena niti jedna hrestomatija koja bi obuhvatila pisce, književnike, odlomke iz njihovog opusa, u bibliotekama nijesu nabavljene knjige pisaca iz manjinskih naroda koji se nalaze u programima.Nema lektira u kojima su Pisci kao što su Husein Bašić, Zuvdija Hodžić i Avda Međedović i drugi kojki su ušli u programe. Ali te knjige niko ne štampa, nema ih bibliotekama, Kako mislite da djeca mogu da uče, ako nemaju odakle da čitaju, dali to treba direktori škola da rješavaju?Ko treba da se bavi time i radi na tome? Ministarstvo rada i socijalnog staranja Ministru G-dinu Suadu Numanoviću Poslaničko pitanje Poštovani gospodine Ministre, Postoji li mogucnost da Vlada i resorno ministarstvo, posebnim mjerama socijalne politike, ublaži socijalne probleme bivšim radnicima siromašnog sjevera Crne Gore, kroz adekvatne socijalne programe, kao što su kreditiranje i finansiranje projekata samozapošljavanja? Obrazlozenje: Najveći broj bivših radnika ugašenih ili transformisanih privrednih preduzeća, sa područja sjevera Crne Gore je dobio mnogo niži iznos otpremnina po godini radnog staza u odnosu na iznos otpremnina koji je isplaćivan radnicima privredno razvijenijih centralnog i juznog subregiona Crne Gore. Razlozi vjerovatno leže u činjenici da u prosjeku, ekonomski slabija preduzeća na sjeveru Crne Gore, nijesu bila u mogućnosti da isplate otpremninu veću od zakonom utvrđene, koja inače propisuje samo donji nivo otpremnine. Jača preduzeća, koja uglavnom posluju u razvijenijim regionima su isplatila znatno veće otpremnine otpuštenim radnicima i na taj način izazvali dodatno socijalno raslojavanje i produbili regionalne razlike. Neuposleni radnici privredno razvijenijih regija, uz to, imaju realnije šanse da obnove svoj radni angazman od onih koje imaju bivši radnici privrednonerazvijenog i zapuštenog sjevernog regiona. Bošnjačka stranka smatra da država ne smije tolerisati toliku dozu neravnopravnosti, te da je država socijalne pravde dužna da je umanji svojim socijalnim mjerama, a smatramo da bi ove mjere kreditiranja I finansiranja projekata samozapošljavanja mogle značajano da umanje probleme bivših radnika koji se nalaze u veoma teškom položaju I čija je egzistencija ugrožena. Poslanik Amer Halilović --------------------------------------- Odgovore na pitanja ćemo objaviti na sajtu čim budu dostavljena poslanicima u pisanoj formi.