Vlada Crne Gore je sredinom 2008. godine usvojila Strategiju manjinske politike kao dugoročni okvir politike Vlade u oblasti poštovanja i zaštite prava manjina. U dokumentu se naglašava da je integracija manjina u crnogorsko društvo, bez njihove asimilacije, suština politike Vlade. Cilj je da se obezbijedi njihovo djelotvorno učešće u procesu donošenja odluka i obezbijedi sustinska jednakost i demokratija u društvu. U Strategiji se ističe da je najveći izazov za Vladu oživotvorenje ustavnog principa srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnim službama , organima državne vlasti i lokalne samouprave. U Strategiji se konstatuje da ovo pitanje faktički nije rijeseno, iako je propisano na nivou temeljne ustavne kategorije jos od 1992. godine, a i ranije je bio vazan pravni standard. Odgovornost Vlade za sprovodjenje zajamčenog prava je primarna i odlučujuća, kako se i konstatuje u tom strateškom dokumentu. Medjutim, brojni podaci govore da je stanje u ovoj oblasti jako loše, da se ne popravlja, a postoje indicije da se i pogoršava, imajući u vidu okolnost da se poslednjih nekoliko godina bitno uvećao broj službenika i namještenika. Čak ima i pojava da su neki organi ignorisali zahtjeve resornog ministarstva i Ombudsmana da saopšte podatke o zastupljenosti predstavnika manjina medju uposlenicima. Zanima nas, gospodine Predsjedniče, da li Vlada raspolaže sa podacima o stanju u ovoj oblasti i ako postoje podaci, molim Vas da ih danas saopštite. Takodje, nas zanima da li će Vlada, u skorije vrijeme, preduzeti odlučnije aktivnosti da se organi nadležni za primjenu ovog pravnog okvira obavežu da ga primjenjuju, kako bi, u realno najkracem mogucem vremenu, imali ostvaren ovaj standard. Poslanik Kemal Purišić