Osman Nurković

Osman Nurković

Nurković Osman, rođen 01.12.1958. godine  u Seošnici, Rožaje, Crna Gora, od oca Selma i majke Safije, rođene Mehović.
Osnovnu školu završio u Rožajama, kao i srednju ekonomsku.
Škole  ‘78./'79.  godine upisuje Ekonomski fakultet u Prištini i isti završava 1982. godine.
Nakon završetka fakulteta počeo sa radom 01.12.1982. godine u RO ”Napredak” Rožaje, gdje obavlja pripravnički staž do 01.12.1983. godine.
Iz RO ”Napredak” prelazi u RO ”Gornji Ibar” gdje dobija posao Referenta za cijene i kalkulacije na nivou preduzeća. Početkom 1985. godine nakon odsluženja vojnog roka u RO ”Gornji Ibar” raspoređen je na poslove referenta nabavke i prodaje OOUR ”Dekor”, a ubrzo nakon toga postavljen je na mjesto Šefa službe za nabavku i prodaju u toj organizaciji. Polovinom 1989. godine napusta ”Dekor” prelazeći u Opštinu gdje je odlukom Skupštine imenovan na funkciju Sekretara za privredu, finansije i opštu upravu. Na poslovima Sekretara i poslovima Načelnika za privredu, nakon reorganizacije organa uprave ostaje do kraja 1992. godine kada napusta Opštinu i formira privatno preduzeće ”Amkoprom”. U privatnom preduzeću ostaje do 1998. godine kada prelazi u Pešter banku, gdje je izabran za direktora Filijale Rožaje. U banci ostaje do 2000. godine kada prestaje mogućnost za dalji rad zbog prekida platnog prometa između Srbije i Crne Gore. Od 2000. godine ponovo se vraća u ”Amkoprom gdje ostaje do 2004. godine kada ga Skupština akcionara Magnat osiguranja bira za člana odbora direktora i  Izvršnog direktora Magnat osiguranja AD Podgorica.
Od 2001. god. kraja 2006. god. bio je Predsjednik Udruženja privatnih preduzetnika Rožaja.
Osiguranje je počelo sa radom 01.01.2007. godine kada je  Ministarstvo finansija  dalo licencu za rad, i on tada počinje sa radom na mjestu Izvršnog direktora.
Politikom  je počeo da se  baviti još u srednjoj školi, a naročito na Fakultetu gdje je biran u razne omladinske i partiske forume. Za odbornika u Skupštini Opštine izabran je 1989. godine, ali je zbog izbora za Sekretara opštinskih organa podnio ostavku na mjesto odbornika.
Među prvim napusta Savez komunista i jedan je od osnivača Stranke nacionalne ravnopravnosti u kojoj ostaje do njenog gašenja tj.  do spajanja u Bošnjačku stranku.
Ujedinjenjem bošnjačkih stranaka u jednu Bošnjačku stranku izabran je za člana četvoročlanog predsjedništva, a na poslednjim izborima u Bošnjačkoj stranci izabran je za Podpredsjednika Bošnjačke stranke.
Pored radne i političke biografije pomenućemo da je bio i Predsjednik Odbora Islamske Zajednice Rožaje i dugogodišnji predsjednik Džudo kluba ”Ibar” Rožaje. Za rad u sportu i doprinos u razvoju sporta dobitnik je nagrade ”30. septembar” koja se uručuje povodom dana oslobođenja Rožaja.