Predsjednik BS predstavlja i zastupa BS, rukovodi njenim radom, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za BS, koordinira rad svih organa BS i brine se o sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa BS.

Predsjednik BS za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS između dva Kongresa BS.

Predsjednik BS dužan je da podnese izvještaj o svom radu Kongresu BS.

Predsjednik BS dužan je da na zahtjev 1/3 članova Glavnog odbora BS podnese izvještaj o svom radu Glavnom odboru BS.

Predsjednik Bošnjačke stranke je Rafet Husović