Predsjednik BS predstavlja i zastupa BS, rukovodi njenim radom, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za BS, koordinira rad svih organa BS i brine se o sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa BS. Predsjednik BS za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS između dva Kongresa BS. Predsjednik BS dužan je da podnese izvještaj o svom radu Kongresu BS. Predsjednik BS dužan je da na zahtjev 1/3 članova Glavnog odbora BS podnese izvještaj o svom radu Glavnom odboru BS. Predsjednik Bošnjačke stranke je Rafet Husović