Predsjedništvo BS je izvršno-politički organ BS.

Članovi Predsjedništva BS su članovi po funkciji i izabrani članovi.

Članovi po funkciji  su:

 • predsjednik BS;
 • potpredsjednici BS;
 • šef poslaničkog kluba BS u Skupštini Crne Gore; i
 • politički direktor BS.

Izabrane članove bira Glavni odbor BS, na prijedlog Predsjednika BS.

Predsjednik BS saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva BS.

Predsjednik BS može pozvati da učestvuju u radu sjednica Predsjedništva BS, bez prava odlučivanja, predstavnike drugih organa BS, eksperte, kao i druge funkcionere i članove BS.

Predsjedništvo BS:

 • stara se o izvršavanju odluka i stavova Kongresa BS i Glavnog odbora BS;
 • priprema akte i odluke, kao i predlaže njihovo donošenje Kongresu BS i Glavnom odboru BS;
 • stara se o sprovođenju Programa BS;
 • prati i usmjerava rad organa BS na lokalnom nivou, kao i posebnih oblika organizovanja BS;
 • na prijedlog političkog direktora BS imenuje poslovnog direktora BS i članove Izvršnog odbora BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS imenuje portparola BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS osniva Komisije BS i bira njihove članove;
 • donosi druge odluke i opšte akte od značaja za funkcionisanje BS;i
 • donosi pravila o materijalno-finansijskom poslovanju i stara se o njihovom sprovođenju

U slučajevima koji ne trpe odlaganje Predsjedništvo BS može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora BS.

» Članovi Predsjedništva Bošnjačke stranke