Treći Kongres Bošnjačke stranke, na zasIjedanju održanom 25. Jula 2015. godine u Podgorici, usvojio je

PROGRAM BOŠNJAČKE  STRANKE

Bošnjačka stranka je politička organizacija Bošnjaka i ostalih građana Crne Gore koji prihvataju njen politički program i pridržavaju se statutarnih odredbi. Kao autentični zastupnik bošnjačkih interesa, stranka je odlučna da energiju svojih članova usmjeri na realizaciju aktuelnih programskih odrednica i hrabro se nosi sa novim političkim izazovima koje će nametati buduće vrijeme.

 Posebno se zalažemo za:

 • dalju izgradnju Crne Gore kao demokratskog i prosperitetnog društva,
 • ravnopravnost svih građana i svih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori;
 • afirmaciju i zaštitu ljudskih prava i sloboda i dosljednu primjenu posebnih manjinskih prava i sloboda, te neposrednu primjenu međunarodnog prava, kada drugačije uređuje materiju u odnosu na domaće propise;
 • demokratizaciju društvenog i političkog ambijenta;
 • jačanje institucija, punu vladavina prava i poštovanje zakona;
 • ulazak Crne Gore u NATO alijansu i Evropsku uniju;
 • zaštitu vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman vjerskih zajednica, autonomnost u radu, pravednu restituciju njihove imovine i zaštitu imovinskih prava;
 • zaštitu privatne svojine, ravnopravnost svih oblika vlasništva, slobodu preduzetništva, tržišnu ekonomiju i pravednu i potpunu restituciju;
 • održivi razvoj i ravnomjerni regionalni razvoj svih područja u Crnoj Gori;
 • unaprjeđivanje socijalnih prava;
 • administrativno-teritorijalnu organizaciju države prilagodjenu realnim potrebama i u skladu sa evropskim standardima;
 • decentralizaciju vlasti, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
 • unapređenje međudržavne i prekogranične saradnje;
 • rješavanje statusa Sandžaka kao prekogranične regije;
 • aktivnu institucionalnu saradnju države sa našim iseljenicima i dijasporom, uz jačanje svih oblika međusobne podrške i pomoći;
 • unaprjedjenje saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava;
 • utvrdjivanje državnih simbola koji odgovaraju ustavnom odredjenju, multietničkom i multireligijskom biću Crne Gore i republikanskom državnom uređenju;

Način djelovanja

Bošnjačka stranka će se za ostvarivanje Programa služiti isključivo demokratskim sredstvima. U fokusu političkog rada i djelovanja Bošnjačke stranke će biti javno zastupanje interesa i potreba Bošnjaka i važnih interesa cjelokupnog društva.

Bošnjačka stranka će svoju političku aktivnost realizovati kroz efikasnu i decentralizovanu partijsku organizaciju u zemlji i podružnicama u dijaspori.

Bošnjačka stranka će svoj Program realizovati pridobijanjem birača, širenjem koalicionih mogućnosti i radom u organima vlasti.

Za ostvarivanje naših ciljeva borićemo se dijalogom, dogovorom i principijelnim kompromisima sa političkim predstavnicima građana i drugih naroda.

 Ravnopravnost svih gradjana i naroda u Crnoj Gori

Sloboda za sve i ravnopravnost bez obzira na lična svojstva, porijeklo i status trajni su ideali pripadnika Bošnjačke stranke. Crna Gora treba da širi granice sloboda svojih građana i obezbijedi potpunu jednakost pred zakonom i ravnopravnost u procesima odlučivanja i pristupu resursima. Zalažemo se za istinsko multinacionalno, multikulturalno i viševjersko društvo. Uvjereni smo da je to jedina forma odnosa koja garantuje održivost i razvitak Crne Gore kao demokratske i prosperitetne zajednice gradjana i naroda koji je čine. Radićemo na ustanovljavanju novih kanala usaglašavanja politika i mjera koji će obezbijediti jednakopravnost i zaštitu interesa manjina, posebno u oblastima važnim za njih.   Odlučno ćemo se suprostavljati svakom obliku ograničavanja sloboda i prava i majorizaciji u procesu odlučivanja.

Bošnjački narod

Bošnjaci su autohton i konstitutivan narod u Crnoj Gori i suodgovoran za njenu stabilnost i razvoj.

Pripadnici bošnjačkog naroda su u brojnim historijskim prilikama iskazali privrženost demokratskoj Crnoj Gori.

Konačno, kao rijetko koji od naroda, na referendumu o državnoj nezavisnosti su, gotovo plebiscitno, učestvovali u konstituisanju Crne Gore kao samostalne i nezavisne države i dali joj političko-pravne temelje ustavne demokratije i multinacionalnog društva. Bošnjačka stranka je kao članica suverenističkog bloka bila aktivni sudionik tih događanja i u dogovoru sa svojim partnerima prije referenduma podijelila viziju moderne zajedničke domovine Crne Gore. Bošnjačka stranka ima političku odgovornost da dogovoreno sprovede u život i permanentno radi na unapredjenju životnih uslova građana.

Bošnjaci su ponosni na svoju nacionalnu, kulturnu, jezičku i vjersku posebnost i historijsko i kulturno nasljedje. Kao takvi, oni su graditelji svoje današnjice i važan činilac multietničke države koju tvore. Mislimo da bi bila nedopustiva greška pred historijom i gest slabosti, zamjena bošnjačkog identiteta nekim drugim, pod teretom sadašnjih nedaća ili zarad lakomosti. Bošnjačka stranka će se boriti protiv svakog oblika asimilacije i negiranja nacionalne samobitnosti Bošnjaka.

Bošnjačka stranka će podsticati proces unutarnacionalne kohezije i stvarati uslove da se svi naši sunarodnici slobodno iskazuju našim tradicionalnim i historijskim nacionalnim imenom- Bošnjak..

Ljudska prava i slobode i posebna – manjinska prava

Demokratija je jedan od osnovnih ciljeva naše stranke. Pod demokratijom podrazumijevamo vladavinu naroda, primjenu pravednih zakona i efikasnu upravu, koja je u službi građana. To su zakoni u čijem se središtu nalazi čovjek kao slobodna ličnost, bez obzira na vjeru, naciju, rasu, jezik, spol i njihov društveno-politički položaj i političko uvjerenje.

Ljudska prava po obimu i sadržaju shvatamo onako kako su izložena i definisana u odgovarajućim dokumentima OUN, SE i EU: Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Medjunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Okvirnoj konvenciji o pravima manjina, Medjunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Pariškoj povelji i dr.

Crna Gora treba da se iz društva tolerancije različitosti i suživota transformiše u društvo istinske jednakosti u pravima i obavezama, društvo osjetljivo na potrebe drugih i drugačijih i društvo solidarnosti. Nužno je da se u ovoj fazi razvoja crnogorskog drustva dosljedno primjenjuje antidiskriminatorno zakonodavstvo i korpus posebnih-manjinskih prava zajemčen Ustavom i zakonima. Takodje, vjerujemo da je potrebno da se, široko i bez zadrške, primjene mjere afirmativne akcije kako bi se obezbijedilo poštovanje ljudskih prava i sloboda i posebno segmenta manjinskih prava. To je nepohodan uslov da se manjine integrišu u društvo, a sačuvaju svoj nacionalni i ukupni identitet, te da se kao društvo preporučimo za euro-atlanske integracije.

Demokratska vlast

Bošnjačka stranka se zalaže za demokratski izabranu vlast, parlamentarnu demokratiju i dosljednu podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, sa međusobnom ravnotežom i kontrolom. Vlast mora da se vrši u ime i u interesu građana. Predstavnička vlast mora da unaprijedi komunikaciju sa javnošću i da dosljednije izražava njihovu volju i potrebe. Zalažemo se za dosljedno sprovodjenje ustavnog jemstva o autentičnom predstavljanju manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i u skupštinama lokalnih samouprava.

Kompetentna, racionalna i efikasna javna uprava je od izuzetne važnosti za građane i naše evropske obaveze. Nužno je obezbijediti srazmjerno učešće pripadnika svih naroda i manjina koji žive u Crnoj Gori u organima i službama javne vlasti i tako omogućiti njihov djelotvorni uticaj na proces odlučivanja. Organi uprave moraju biti u službi građana, spremni da zadovolje njihove aktuelne potrebe i anticipiraju buduće. Nužna pretpostavka je decentralizacija ovlašćenja i njihovo prenošenje na organe lokalne samouprave.

Sloboda vjere

Bošnjačka stranka se zalaže za iznalaženje najpogodnijih formi međukonfesionalnog dijaloga i saradnje, uz uvažavanje svih vjerskih razlika, usmjerene ka zajedničkom cilju – razumijevanju i toleranciji, za dobrobit svih ljudi.

Polazeći od slobode vjere kao osnovnog ljudskog prava i uvjereni u snažan i trajan, duhovni i moralni potencijal vjerskih učenja, zalažemo se za:

 • punu slobodu djelovanja svih religija;
 • punu autonomiju njihovih vjerskih zajednica i striktno poštovanje te autonomije;
 • vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama i njihovim institucijama (vakufima, zadužbinama);
 • slobodnu izgradnju vjerskih objekata u skladu sa zahtjevima i potrebama vjernika i njihovih       zajednica. U ovom cilju zahtijevaćemo dodjelu lokacija i donošenje urbanističkih planova koji uvažavaju realne potrebe za gradnjom vjerskih objekata;
 • dosljednu primjenu zakonskih odredbi u vezi sa ishranom u obrazovnim ustanovama, vojsci, bolnicama i zatvorima u skladu sa vjerskim propisima za pripadnike islamske vjere;
 • primjenu zakonskih rješenja kojima se obezbjedjuje uključivanje vjerskih odgojno-obrazovnih institucija u zvanični obrazovni proces i zvanično priznavanje stečenih       kvalifikacija.

Tržišna privreda i održivi razvoj

Bošnjačka stranka se zalaže za slobodu preduzetništva, trzišnu privredu, ravnopravnost svih oblika vlasništva i ukidanje nepotrebnih procedura u poslovanju.

Zalažemo se za održivo korišćenje prirodnih resursa, uz obavezu korisnika dobara da ulaže u njihovu obnovu i sanaciju posljedica, kao i plaćanje prirodne rente u korist lokalne zajednice.

Bošnjačka stranka se zalaže za vraćanje značaja poljoprivredi i dostojanstva poljoprivrednim proizvođačima. Potrebno je zakonom zaštiti ziratnu zemlju, smanjiti dažbine i stimulisati modernu i trzišnu proizvodnju na selu. Mjerama ekonomske politike treba obezbijediti podsticajne mjere za brži razvoj ruralnih područja, kroz obezbjeđenje subvencija i bespovratnih sredstava, kao i povoljnih kreditnih linija proizvođačima za ulaganje u opremanje i modernizaciju proizvodnje. Posebno se zalažemo za garantovanje otkupa tržišnih viškova, obzirom da je hrana roba od strateškog značaja. Država i lokalne samouprave treba da osavremene lokalnu infrastrukturu i punktove javnih službi i servisa na ruralnom području, kao preduslov za brži razvoj poljoprivrede i sela.

Bošnjačka stranka se zalaže za brži razvoj turizma i jačanje turističke infrastrukture, posebno za brži razvoj kontinentalnog turizma. Ovaj vid turističke ponude bio je veoma zapostavljen, iako ima vrlo značajne, a malo iskorišćene resurse. Turizam, kako primorski, tako i planinski, dobar je izvozni kanal za autentične poljoprivredne proizvode i obezbjeđuje dodatnu vrijednost i rast društvenog bogatstva. Država se mora mnogo aktivnije uključiti u promociju i valorizaciju turističko-poljoprivrednih mogućnosti sjevernog regiona države kroz angažovanje domaće akumulacije i privlačenje stranih direktnih investicija. Ove mjere će povoljno uticati i na demografske prilike u nerazvijenom sjevernom regionu.

Zalažemo se za stvaranje atraktivnog poslovnog ambijenta koji će privlačiti direktne strane investicije u strateške grane razvoja i nerazvijena područja, sa izdašnim poslovnim olakšicama za projekte koji donose značajna nova zapošljavanja. Posebno se zalažemo za kreiranje novih poslovnih olakšica,te ukidanje biznis barijera za ulaganja naših građana na privremenom radu u inostranstvu. U ovom smislu, potrebno je , više nego do sada, raditi na poboljšanju putne infrastrukture kao i na donošenju prostorno-planske dokumentacije za područja koja su interesantna za investiranje.

Kroz model privatno-javnog partnerstva nužno je što prije obezbijediti energetsku samodovoljnost, dovoljno hrane i pitke vode i eventualno viškove za izvoz, vodeći računa o održivom gazdovanju resursima.

Ravnomjerni regionalni razvoj

Mislimo da je prisutan izrazito neravnomjeran razvoj pojedinih regiona i područja Crne Gore, što je jedan od njenih najvećih strukturnih problema. Razlike u nivou razvijenosti I socio-ekonomskim prilikama se i dalje produbljuju, sa velikim posljedicama na društvene, ekonomske, socijalne i demografske prilike u nerazvijenim područjima, uz stalni odliv stanovništva.

Zalažemo se za poštovanje načela solidarnosti, kao temeljnog načela za vođenje kvalitetne regionalne politike i pravedniju preraspodjelu državnih fondova, u cilju unapređenja javne infrastrukture i sektora usluga u nerazvijenim područjima.

Zalažemo se za obrazovanje posebnog fonda za podsticanje bržeg razvoja nerazvijenih regiona i područja, kako bi se prevazišle razlike u nivou razvijenosti, te za uvođenje većih podsticajnih mjera za ulagače u nerazvijena područja.

Država treba što prije da realizuje krupne infrastrukturne projekte, prvenstveno izgradnju autoputa, kao i druge važne saobraćajnice, postrojenja za tretman otpadnih voda i čvrstog otpada sa njegovom reciklažom i dr. Tako će se pojačati apsorpcioni kapaciteti nerazvijenih regija za privlačenje investicija.

Crna Gora treba da stvori takav poslovni ambijent koji će obezbijediti rast i održiv razvoj nerazvijenih područja.

Zalažemo se za prenošenje dijela nadležnosti i odgovornosti za planiranje i realizacije politike obezbjeđenja ravnomjernog regionalnog razvoja na institucije i organe koji će funkcionisati na nivou regiona i lokalnih samouprava.

Proces planiranja ravnomjernog regionalnog razvoja treba da se inicira iz lokalnih samouprava preko regionalnih agencija za razvoj ka državi, uvažavajući specifičnosti pojedinih regiona.

Insistiramo da država obezbijedi mehanizme I sredstva za brži razvoj nerazvijenih regiona I područja u odnosu na prosjek u državi, kako bi se u razumnom roku obezbijedio ravnomjerni razvoj svih regiona I područja unutar njih.

Socijalna država

Izmjene u privrednoj strukturi i odnosima svojine ne smiju ugroziti stečena prava, niti pozitivne funkcije socijalne države, koje treba i dalje zadržati i unaprijediti. Crna Gora je i Ustavom definisana kao država socijalne pravde i ima obavezu da vodi brigu o zajedničkim socijalnim problemima i potrebama ljudi. To se posebno odnosi na minimum zdravstvene zaštite, egzistencijalni minimum za nezapošljene, stare i bolesne, besplatno osnovno i srednje obrazovanje, mjere za zaštitu majke i djeteta.

Posebnu brigu treba posvetiti hendikepiranim licima i osobama sa invaliditetom. U društvu kakvo je naše, socijalna solidarnost i distributivna uloga države su preduslovi za ostvarivanje principa demokratije i elementarne jednakosti građana.

S druge strane, uprkos činjenici da tzv. lijeve partije dugi niz godina vrše vlast, Crna Gora je društvo velikih socijalnih nejednakosti, društvo sa gotovo petinom stanovništva koje živi u siromaštvu i velikim brojem socijalno ranjivih grupa.

Bošnjačka stranka se zalaže za jaku socijalnu ulogu države u društvu sa različitom strukturom vlasništva, jer privredne aktivnosti, u konačnom, treba da služe društvu.

Administrativno-teritorijalna organizacija države i decentralizacija vlasti

Administrativno-teritorijalnu organizaciju države treba prilagoditi demokratskim standardima I potrebama stanovništva za samoupravom te racionalnom, efikasnom I efektivnom upravom. Zalažemo se da se odluke o pitanjima važnim za lokalnu zajednicu donose na nivou što bližem građanima. Podržavamo koncept monotipskih opština i osnivanje novih opština u sredinama gdje postoji interes i elementarni uslovi za njihovo funkcionisanje na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Konstatujemo da su se u Crnoj Gori potpuno izdiferencirala tri regiona- Primorski, Središnji i Sjeverni i da oni imaju sve osobine klasičnih regiona, sa prepoznatim centrima kojima gravitiraju opštine i sa nekim izmještenim elementima državne vlasti na tzv. regionalni nivo.

Odgovornost za ravnomjerni regionalni razvoj je sada podijeljena među mnoštvom resora u Vladi I drugim državnim institucijama. Isto je I sa razvojnim fondovima. Tražimo da se u Vladi osnuje Ministarstva regionalnog razvoja i evropskih fondova koje bi bilo odgovorna adresa za realizaciju politike ravnomjernog regionalnog razvoja.

Mislimo da državni poslovi vezani za regionalni razvoj treba da se dominantno kreiraju I realizuju na nivou regiona uz aktivnu participaciju građana, lokalnih samouprava I regionalnih razvojnih agencija I asocijacija. Tako bi se unaprijedili kadrovski i tehnički kapacitete regiona i lokalnih samouprava kako bi mogli da privuku i dobro iskoriste domaću akumulaciju, strane investicije i pristupne fondove EU.

Crna Gora i nakon poodmaklog procesa reforme javne uprave ima dominantno centralizovanu upravu što je čini neefikasnom, neekonomičnom i prilično otuđenom od gradjana.

Zalažemo se za decentralizaciju vlasti i ustupanje opštinama dijela imovine i prihoda, primjerenih prenijetim ovlašćenjima. To bi povećalo kvalitet upravljanja i povećalo odgovornost lokalnih zajednica za stanje u njima.

Pitanje Sandžaka

Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju Sandžaka kao prekogranične regije, sa slobodnim protokom ljudi, roba i kapitala, uz poštovanje teritorijalnog integriteta i medjunarodno priznatih granica države Crne Gore. Postojeća granica se mora učiniti transparetnijom, omogućiti intezivniji malogranični promet i povećati broj graničnih prijelaza. Bošnjačka stranka će raditi na jačanju ekonomskih i kulturnih veza i saradnje između građana, te brojnih kulturnih, sportskih i drugih organizacija, privrednih subjekata i lokalnih samouprava unutar ove regije.

Članstvo u EU i NATO

Članstvo u Evropskoj uniji vidimo kao ključni interes građana Crne Gore. Naše društvo i država treba da teže vrijednostima koje baštine društva modernih država i nacija Evrope. Želimo da što prije postanemo dio te porodice i usvojimo vrijednosti demokratije, pravde, efikasne ekonomije, inovativnosti i visokog životnog standarda stanovništva.

Bošnjačka stranka je bezrezervno na putu tranzicije društva u pravcu usvajanja ovih vrijednosti i posvećena je ispunjavanju standarda i širenju konsenzusa oko bržog napretka u pravcu evropskih integracija, usvajanju demokratskih standarda i jačanju vladavine prava. Vladavina prava, smanjenje korupcije i kriminala, poštovanje temeljnih ljudskih prava, I u tom kontekstu prava manjinskih nacionalnih zajednica, demokratska tranzicija, jačanje institucija, ekonomska i politička stabilnost neki su od važnih ciljeva tih integracija.

Bošnjačka stranka snažno podržava ulazak naše države u NATO alijansu. Proces ulaska u NATO komplementaran je sa europskim integracijama. To je put koji su prošle sve države regiona koje su postale članicama EU.

NATO je sve više političko-vojni savez država koje baštine vrijednosti demokratije, ljudskih prava i građanskih sloboda, što jesu temeljne vrijednosti za koje se zalaže Bošnjačka stranka. NATO je nadnacionalni garant pomenutih vrijednosti, garant međunarodnih investicija i preduslov daljeg rasta i razvoja domaće ekonomije. Imajući u vidu da je područje Balkana, u nedavnoj prošlosti, bilo izloženo nestabilnostima i ratnim sukobima, u kojima su pripadnici bošnjačkog naroda bili najveće žrtve, ubijeđeni smo da će ulazak čitavog regiona u atlanske vojno-bezbjedonosne strukture obezbijediti veću političku stabilnost čitavog regiona. Činjenica da se odluke u alijansi donose konsenzusom članica je dodatni razlog da Bosnjačka stranka podržava ulazak u NATO.

Mirno rješavnje konflikata

Bošnjačka stranka će se zalagati za uspostavljanje trajnog mira i saradnje između novonastalih država na prostoru bivše države SFRJ, kao i pravedno rješenje statusa svih naroda i građana koji u tim državama žive.

Bošnjačka stranka će se zalagati za povratak raseljenih lica na svoja imanja, pravično obeštećenje za izgubljenu imovinu i krivično-pravnu odgovornost inspiratora, nalogodavaca i izvršioca zločina koji su izvršeni u regionu i Crnoj Gori. Bošnjačka stranka će se zalagati za proces pomirenja među građanima i narodima i proces lustracije lica koja su inspirisala ili izvršavala nedjela u periodu rata i masovnog kršenja ljudskih prava i sloboda.

Prosvjeta i školstvo

Bošnjačka stranka će inicirati i podržavati sve mjere koje idu u pravcu reforme procesa obrazovanja na svim nivoima. Ovo se naročito odnosi na osnovno i srednje obrazovanje, koja moraju biti obavezna i besplatna i, u najvećoj mjeri, sveobuhvatna. Pri tome, Bošnjačka stranka se zalaže za   reviziju školskih programa, kako bi se iz njih uklonile političke dogme i predrasude nastale u periodu političkog i duhovnog jednoumlja, te nacionalne i vjerske netrpeljivosti. Zalažemo se i za uklanjanje sadržaja u nastavnim planovima i programima koji, na bilo koji način, vrijeđaju bilo čija nacionalna i vjerska osjećanja i ubjeđenja.

Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama treba osigurati obrazovne programe koji poštuju njihove nacionalne vrijednosti u skladu sa najvišim standardima o ljudskim i manjinskim pravima.

Bošnjačka stranka insistira da se obezbijedi školovanje učenika na njihovom maternjem jeziku i pismu i da nastavni programi obuhvate, pored ostaloga i historiju i kulturu naroda kojem oni pripadaju.

Bošnjačka stranka se zalaže da se, na Univerzitetu Crne Gore, formira Katedra za izučavanje bošnjačke književnosti i bosanskog jezika.

Bošnjačka stranka će tražiti i razmatranje mogućnosti formiranja Univerzitetske jedinice na sjeveru Crne Gore, sa sjedištem u Bijelom Polju.

Bošnjačka stranka se zalaže da se u osnovne i srednje škole uvede vjerska nastava kao fakultativan predmet.

Porodica i zaštita žene

Bošnjačka stranka poseban značaj pridaje očuvanju porodice kao jezgra moralnih i etičkih vrijednosti i najznačajnijeg faktora u odgoju čovjeka. Držimo da je jaka i stabilna porodica temelj jake i stabilne zajednice. Razvoj i očuvanje porodice koja će predstavljati podsticajni ambijent za pravilan psiho-fizički razvoj djece, afirmaciju roditeljstva i međugeneracijske solidarnosti, a istovremeno će biti važan element socio-demografskog razvoja Crne Gore, naša je vizija porodice. Država treba sa više energije i brige da priđe konkretnoj realizaciji ove vizije. Zalažemo se da država materijalno pomaže porodice koje podižu djecu i, posebno, mlade bračne parove u pogledu rješavanja stambenih pitanja. Ovo je jedan od preduslova povećanja nataliteta i afirmacije porodice.

U budućem periodu Bošnjačka stranka će se zalagati za otvaranje Alimentacionog fonda za djecu.

Uloga žene u formiranju zdrave porodice je nezamjenljiva. Žena koja rađa i uspješno podiže i odgaja podmladak, vrši važnu društvenu funkciju. Zalažemo se za posebnu zaštitu žena, majki koje su odgojile troje i više djece, kojima se trebaju omogućiti kvalitetna zdravstvena zaštita, dječji dodaci iz javnih fondova, priznanje radnog staža i mogućnost ostvarivanja penzija.

Učešće žena na svim nivoima odlučivanja, prisutnost u kreiranju javnih politika, posebne kvote u izbornom sistemu, biće programski zadaci u narednom periodu. Time ćemo, na praktičan način pospiješiti rodnu ravnopravnost i omogućiti veće učešće žena na mjestima odlučivanja.

Briga o licima sa posebnim potrebama

Bošnjačka stranka se zalaže za pravednije i humanije društvo. Mjera humanosti društva jeste stepen njegove brige prema licima sa invaliditetom. Bošnjačka stranka će se zalagati da se država , više nego do sada, brine o osobama sa hendikepom i licima sa invaliditetom. Potrebno je da se, kroz donošenje adekvatne zakonske regulative i njenu punu implementaciju, stvore preduslovi da se ova populacija aktivnije uključuje u društvo.

Takođe, neophodna je veća edukacija i upoznavanje društva sa njihovim problemima , kao i jačanje svijesti o tome da je ovim licima potrebna kontinuirana društvena briga i pažnja, koja treba da se ogleda u većim mogućnostima njihovog školovanja, liječenja, zapošljavanja, informisanja i pune socijalne inkluzije.

Djeca i omladina

Bošnjačka stranka smatra da posebnu pažnju treba posvetiti djeci i omladini. Posebno ćemo se zalagati za obezbjeđivanje uslova za zdrav odgoj školske djece i omladine, te državno stipendiranje nadarenih učenika i studenata. Smatramo da je veoma važno uključivanje u sportska društva i udruženja, koja moraju biti subvencionisana iz državnih i opštinskih fondova.Zalagaćemo se i da se nadarenim mladim ljudima koji to žele, kroz državno stipendiranje, omogući školovanje na prestižnim obrazovnim ustanovama u inostranstvu, a da stečena znanja koriste u Crnoj Gori, i da ovdje dobijaju zaposlenje, te da se zaustavi njihovo dosadašnje iseljavanje.

Kultura i sport

Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju istinskih kulturnih vrijednosti kao bitnog društvenog sadržaja i značajniju potporu države kulturnim institucijama i stvaraocima. Smatramo da je potrebno, više nego do sada, pomagati rad nacionalnih manjinskih savjeta, kao institucija   koje se bave njegovanjem kulturno-historijskog nasljeđa i zaštitom i prezentacijom nacionalnog identiteta, kao i ostalih organizacija, udruženja i posebno iz nevladinog sektora koji aktivno rade na ovom polju.

Bošnjačka stranka smatra da treba unaprijeđivati rad sportskih klubova i udruženja koja okupljaju mlade. Mislimo da treba više sredstava izdvajati za razvoj sporta i raditi na projektima kroz koje se, iz evropskih fondova, finansira održavanje i rad amaterskih sportskih klubova, a posebno u oblasti masovnog sporta i klubova koji okupljaju osobe sa invaliditetom.

Bošnjačka stranka će raditi na povezivanju domaćih klubova sa srodnim kolektivima u inostranstvu u cilju razmjene iskustava i kvalitativnog unaprijeđenja.Radićemo sa mladima, organizovati susrete, radionice, tribine, predavanja koja podstiču njegovanje zdravog života, druženja i sportska takmičenja.

Borba protiv socijalnih devijacija

Bošnjačka stranka se zalaže za eliminisanje ili, barem, efikasno ograničavanje socijalnih devijacija, prije svega tzv. bolesti zavisnosti (alkoholizam, nikotizam, narkomanija i sl.) gdje pored odgojne aktivnosti treba primjenjivati i različite mjere ograničavanja (porezi, zabrana reklamiranja i dr.) na osnovu iskustava nekih drugih država. Angažovaćemo se na jačanju centara i savjetovališta za suzbijanje narkomanije.

Zalažemo se protiv protiv dominacije kiča, šunda i pornografije.

Umjesto lažne slobode narodu treba ponuditi istinsku slobodu i umjesto pseudo-kulture – istinsku kulturu.

Saradnja sa dijasporom i iseljenicima

Gotovo polovina bošnjačke populacije živi i radi u inostranstvu i čine najbrojniji segment dijaspore i iseljenika koji je stalno vezan za Crnu Goru i svoj zavičaj. Bošnjačka stranka se zalaže za organizovanu saradnju države sa dijasporom i iseljenicima, jačanje međusobne pomoći i podrške, čime se jača patriotizam prema domovini i odgovornost države prema svojim državljanima.

Smatramo da treba u potpunosti primjeniti postojeća i raditi na novim zakonskim rješenjima koji se tiču saradnje Crne Gore sa isljenicima. Radićemo i na izmjenama drugih zakona kao što su obrazovni zakoni koji bi obuhvatili i iseljenike, kao i seta izbornih zakona, čijim bi se izmjenama stvorile zakonske pretpostavke da se našima isljenicima, nosiocima biračkog prava, omogući glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Država treba da brine o statusu i potrebama naše dijaspore kroz efikasnu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava, treba da stvara uslove za njihovu ponovnu integraciju u naše društvo i da kreira podsticajne uslove za investiranje njihovog novca u zavičaj.

Naša dijaspora je moćni ekonomski, kadrovski i lobistički segment našeg društva i kao takva može i treba da pomogne državi u njenom razvoju i napretku ka evroatlanskim integracijama.

Bošnjačka stranka će se zalagati za zaštitu interesa dijaspore u pogledu adekvatnog razvoja diplomatske mreže, donošenje međudržavnih sporazuma o dvojnom državljanstvu i dosljedno sprovođenje Strategije saradnje sa dijasporom.

Bošnjačka stranka će neposredno raditi na unaprijeđenju saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, a naročito u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava;

Državni simboli

Aktuelni državni simboli, posebno grb i zastava, ne reprezentuju adekvatno realnost i potrebe multinacionalne i viševjerske države kakva je Crna Gora i nijesu usklađeni sa njihovim ustavnim sadržajem i određenjem.

Zalažemo se da se sa grba i zastave uklone monarhistička i vjerska obilježja i tako usklade sa Ustavom i upodobe sa našim realnim društvenim bićem i potrebama. Tako će državni simboli postati ono što trebaju biti – naši u punom značenju te riječi.

Bošnjačka stranka je svojim zalaganjem doprinijela da ustavna definicija omogući da imamo takve državne simbole. Takođe, izdejstvovali smo potpisivanje posebnog Sporazuma stranaka koje su izglasale Ustav, koji ih obavezuje da utvrde državne simbole koji potpuno uvažavaju nacionalna i vjerska osjećanja pripadnika svih naroda i manjina u Crnoj Gori.

Insistiraćemo da se simboli usklade sa Ustavom i političkim Sporazumom, odnosno da u potpunosti odslikavaju realnost viševjerske i višenacionalne Crne Gore

Sloboda medija i javni servis

Bošnjačka stranka se zalaže za slobodu medija i za objektivno, istinito i pravovremeno informisanje javnosti, te poštovanje profesionalizma u medijskom izvještavanju i etičkog kodeksa novinarske profesije.

U okviru programa državnog i lokalnih radio-televizijskih javnih servisa tražimo ravnopravnu zastupljenost sadržaja iz kulture, tradicije i prošlosti bošnjačkog i ostalih manjinskih naroda. Tražićemo i formiranje posebnih redakcija kao i uredničkih timova za realizaciju ovih sadržaja. Tražićemo veću zastupljenost stručnog i kompetentnog novinarskog i uređivačkog kadra iz redova bošnjačkog naroda , u javnim državnim i lokalnim rtv servisima. Radićemo i na osnivanju vlastitih elektronskih i pisanih medija koji bi pokrivali teritoriju Crne Gore i satelitski program.

Ekologija

Podržavamo razvoj ekološke kulture i unaprijeđenje svijesti o potrebi veće primjene ekoloških mjera i aktivnosti za zaštitu čovjekove okoline i očuvanja zdrave životne sredine. Članovi Bošnjačke stranke će u svojoj sredini biti aktivni članovi ekološkog pokreta i podržati njegove akcije i nastojanja u cilju očuvanja i zaštite flore i faune, vode, zdrave hrane i sl.

Saradnja sa drugim strankama

Ciljeve utvrđene ovim programom, Bošnjačka stranka će ostvarivati u saradnji sa drugim demokratskim snagama. U tom smislu Bošnjačka stranka se smatra dijelom demokratske strukture, koju čine različite demokratske stranke, pokreti, udruženja i grupe, nevladin sektor, te brojni odbori za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Bošnjačka stranka neće sarađivati sa strankama i organizacijama koje zagovaraju bilo koji oblik nasilja, šovinizam i netrpeljivost.