Bošnjačka stranka izražava zadovoljstvo što će Medresa “Mehmet Fatih“-srednja vjerska škola, jučerašnjim usvajanjem zajedničkih amandmana poslanika Bošnjačke stranke i FORCE, konačno biti uvrštena u vaspitno-obrazovni sistem i dobiti status koje imaju i druge srednje škole u Crnoj Gori.

Medresa "Mehmed Fatih"

Medresa “Mehmed Fatih”

Navedenim amandmanima koje su podnijeli poslanici Suljo Mustafić, Almer Kalač, Kemal Zoronjić i Genci Nimanbegu, a koje je predlagač odnosno Ministarstvo prosvjete prihvatilo, otvoren je put za licenciranje ove vjerske škole, čime ona u potpunosti postaje dio obrazovnog sistema sa istim pravima i obavezama kao i druge srednje stučne škole u našoj državi.

Medresa u Podgorici već pet godina obavlja svoju djelatnost bez odgovarajućih saglasnosti, iako su nastavnim planom i programom ove institucije u potpunosti ispoštovani standardi koji važe i za druge vjerske škole u Crnoj Gori, u dijelu koji se odnosi na zastupljenost predmeta svjetovnog karakter i predvidjeni fond časova.

Bošnjačka stranka ističe i važnost usvojenog amandmana kojim se u domovima učenika i studenata mora voditi računa o specifičnostima ishrane učenika i studenata u skladu sa vjerskim propisima. Nakon više od šezdeset  godina, konačno će u obrazovnim ustanovama zakonom biti ispoštovana prava islamskih vjernika na odvojenu ishranu.

Napominjemo da se usvajanjem pomenutih amandmana postiže napredak u poštovanju vjerskih prava u Crnoj Gori, koja su propisana i Ugovorom izmedju Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori koji je potpisan u januaru prošle godine.

Očekujemo da će u narednom periodu nadležne institucije učiniti sve kako bi Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, a naročito u dijelu koji se odnosi na pomenute dopune imao punu implementaciju.

Bošnjačka stranka smatra da je poštovanje vjerskih prava jedna od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva.

Podnijeti amandmani

Na osnovu čl. 148. Poslovnika  Skupštine Crne Gore, podnosimo sljedeće amandmane na  Predlog Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju:

AMANDMAN 1:

U tekstu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju poslije  Člana 2 dodaje se novi Član 3 koji glasi:

 Član 3:

„ Poslije  člana 5, dodaje se novi član 5a koji glasi: 

Član 5 a 

Srednje vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe imaju status srednjih škola.

Javne isprave(diplome) koje izdaju ustanove iz stava 1 ovog člana su javno važeće i uvažavaju se za nastavak obrazovanja   “ 

Na ovaj način, dosadašnji Član 2 teksta Predloga Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju postaje postaje Član 4.

Obrazloženje:

Amandmani 1 i 2  odnose se na zakonsko priznavanje srednjih vjerskih škola, odnosno njihovo  uvodjenje u  vaspitno –obrazovni sistem sistem srednjih škola. Dosadašnji vaspitno-obrazovni sistem nije poznavao ovu vrstu škola, pa postojeće srednje škole ovog tipa rade bez odgovarajućih licenci od strane nadležnih institucija.  Konkretno, Medresa „Mehmed Fatih“ u Podgorici, već pet godina obavlja svoju djelatnost bez odgovarajućih saglasnosti, iako je u više navrata od strane Islamske zajednice i rukovodstva ove vaspitno-obrazovne ustanove, jasno izražen i potenciran zahtjev da ova Medresa postane dio važećeg vaspitno-obrazovnog sistem Crne Gore. Takodje, nastavnim planom i programom ove institucije , u potpunosti, ispoštovani su zahtjevi i standardi koji važe i za druge srednje škole u Crnoj Gori, u dijelu koji se odnosi na zastupljenost predmeta svjetovnog karaktera i predvidjeni fond časova.

Na taj način izlazi se u susret zahtjevima ove institucije čime ona postaje dio vaspitno-obrazovnog sistema, u duhu Sporazuma koji su potpisale Vlada Crne Gore i Islamska zajednica.

 

AMANDMAN 2

Nakon  Člana 50 teksta Predloga Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju,  dodaje se novi Član 50a   koji glasi:

 Član 50 a : 

„ U Članu 131, poslije  stava 2 dodaje se novi stav 3  koji glasi:

-U domu učenika, odnosno domu učenika i studenata  vodi se računa o specifičnostima ishrane učenika, u skladu sa vjerskim propisima. “

 Obrazloženje:

Uvažanje prava na specifičnu ishranu , u skladu sa vjerskim propisima kod učenika  dio je poštovanja korpusa vjerskih prava pripadnika islamske vjere. Nažalost, kroz dosadašnji sistem ishrane u domovima učenika,studenata,  kao i u drugim centrima kolektivne ishrane, veoma je rijetko  poštovano ovo pravo pripadnika islamske vjere.

Potpisivanjem Ugovora Vlade Crne Gore i Islamske zajednice, država se obavezala na punu implementaciju ovog prava u svim objektima kolektivne ishrane. Smatramo da je važno da se i prilikom donošenja posebnih  zakona koji se tiču djelovanja i rada institucija koje u svom sadržaju imaju kolektivnu ishranu, kroz precizne odredbe navede obaveza poštovanja ovog prava.

Poslanici :

Suljo Mustafić
Almer Kalač
Kemal Zoronjić
Genci Nimanbegu

Na osnovu člana 148.Poslovnika Skupštine Crne Gore,podnosimo sljedeći amandman na predlog Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju:

AMANDMAN 1:

U tekstu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju poslije Člana 1 dodaje se novi Član 2 koji glasi :

Član 2

„u članu 5  stav 2 ,nakon riječi  djelovanje dodaje se  „osim u ustanovama koje su licencirane kao srednje vjerske škole „.

 Obrazloženje :

Amandman 1 odnosi se na zakonsko priznavanje srednjih vjerskih škola, odnosno njihovo uvođenje u vaspitno-obrazovni sistem. Nastavnim planom ovih institucija, u potpunosti  su ispoštovani zahtjevi  i standardi koji važe i za druge srednje škole u Crnoj Gori, u dijelu koji se odnosi na zastupljenost predmeta svjetovnog karaktera i predviđeni fond časova.

Na taj način izlazi se u susret zahtjevima ovih institucija, čime one postaju dio obrazovnog sistema, u kojima se može nesmetano obavljati vjersko  obrazovanje i djelovanje u duhu Sporazuma kojeg su potpisale Vlada Crne Gore i Islamska zajednica u Crnoj Gori.

Poslanici : 

Suljo Mustafić
Almer Kalač
Kemal Zoronjić
Genci Nimanbegu