Rešad Sijarić

Rešad Sijarić

Bjelopoljski Opštinski odbor Bošnjačke stranke je donio jednoglasnu odluku da na lokalnim izborima, koji će se održati 25. maja 2014. godine, nastupi samostalno u Bijelom Polju. I pored toga što su osnovane neke nove stranke sa bošnjačkim predznakom, Bošnjačka straka u Bijelom Polju bilježi permanentan rast biračkog tijela i podrške građana. ,,Zato, samostalnim nastupom želimo da pokažemo  da je Bošnjačka stranka jedini autentični predstavnik bošnjačkog naroda, koji ima oformljenu i kvalitetnu partijsku infrastrukturu, dobar program i jaku volju da se bori za bolji životni standard Bošnjaka u Bijelom Polju,’’ kazao je predsjednik OO i nosilac liste Bošnjačke stranke u Bijelom Polju Rešad Sijarić.

’’Od svog osnivanja Bošnjačka stranka je bila aktivna u realizacji svog Programa ali i izbornih obećanja koje smo dali svojim biračima. Možemo biti zadovoljni što su, u proteklih sedam godina, rezultati rada Bošnjake stranke doprinijeli popravljanju položaja bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, doprinoseći tako i ukupnoj afirnaciji države na unutrašnjem i međunarodnom planu. Kada je u pitanju Bijelo Polje, Bošnjačka stranka je do sada u ovom gradu bila u opoziciji, ali se ide ka tome da se to stanje promijeni, i da umjesto statusa konstruktivne opozicije uzmemo učešća u poziciji i uđemo u lokalnu vlast u Bijelom Polju, jer smatramo da nam to pripada obzirom da skoro polovinu stanovništva bjlopoljske opštine čine pripadnici bošnjačkog naroda.’’ Rečeno je iz odbora BS u Bijelom Polju. Takođe, navedeno je da će se ovaj odbor  BS, ukoliko  budu dio vlasti u Bijelom Polju zalagati za:

  1.  Formiranje efikasnije opštinske administracije i uslužnog servisa prema građanima;
  2. Izgradnju  putne i komunalne infrastrukture posebno u nerazvijenim područijima naše opštine;
  3. Smanjenje nezaposlenosti mladih, obrazovanih i stručnih kadrova u našoj opštini;
  4. Smanjenje izražene migracije stanovništva iz naše opštine ka jugu Crne Gore kao i prema Zapadnoj Evropi;
  5. Valorizaciju prirodnih, privrednih, kulturnih  i turističkih potencijala koje posjeduje naša opština;
  6. Intezivniju saradnju sa našom dijasporom, domaćim i međunarodnim investitorima, na promociji potencijala naše opštine te njihovom privlačenju za direktna ulaganja;
  7. Stvaranje uslova za razvoj poljoprivrednih, prehrambenih i prerađivačkih kapaciteta;
  8. Izgradnju infrastrukture  iz oblasti kulturnih, vjerskih i drugih posebnosti za pripadnike Bošnjačko-muslimanske zajednice;
  9. Rješavanja problema socijalno najranjivih grupa u našoj opštini;
  10. Izgradnja objekata iz oblasti sportske infrastrukture, itd.

 

Sijarić je na kraju kazao da: ‘’Bošnjačka stranka ima ideje kako da se riješi značajan broj navedenih problema u opštini Bijelo Polje. Naši kandidati za odbornike i rukovodioce opštine i opštinskih organa uprave, službi i preduzeća su odgovorni ljudi koji imaju i energije i znanja da se suoče sa sadašnjim i budućim izazovima,  pa s pravom očekujemo da im birači  ukažu povjerenje i glasaju listu Bošnjačke stranke.”

Predstavljamo odborničku listu Bošnjače stranke:

R.br.

Ime i Prezime

Zanimanje

1. Rešad Sijarić  Prof. geografije
2. Semir Balić dipl. ing. maš.
3. Muradif Grbović Dipl. ekonom.
4. Elida Međedović Dipl. ekonom.
5. Faik Omerović Priv. preduzetnik
6. Dalmir Ćorović Dr medicine
7. Edita Burdžović Informatičar
8. Ernad Suljević Menadžer
9. Jasmin Kijamet Vozač
10. Sejdo Kolić Trgovac
11. Azemin Fetić Mr. Pedagogije
12. Fuad Lukač Trgovac
13. Amer Smailović Prof. engl. jez.
14. Elnisa Halilović Prof. DIF-a
15. Armin Sijarić Dipl. turizmolog
16. Tufik – Tule Drndar Preduzetnik
17. Mehmed Dizdarević Dipl. ekonom.
18. Nedžad Mehović Prof. DIF-a
19. Adela Kolić Dipl. kriminalis.
20. Mehmed – Meša Suljević Akademski slikar
21. Fekrim Zoronjić Trgovac
22. Rašid Krivošić Penzioner
23. Adelisa Spahić Student
24. Alen Ćatović Trgovac
25. Kemal Alić Mr. ekonomije
26. Elida Kujović Student
27. Fahrudin Spahić Trgovac
28. Mirzet Bahović Trgovac
29. Bajram Ćatović Trgovac
30. Arnela Sijarić Turizmolog
31. Munib Kuč Ekonomista
32. Zuhedin Bučan Trgovac
33. Nusret Erović Dipl. menadžer
34. Maida Nišić Student
35. Mirsad Suljević Trgovac
36. Hajro Hasanović Tehničar
37. Sanela Borančić Student
38. Haris Mekić Dipl. pravnik