Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Ovim  dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Ljudska prava ne mogu se kupiti, zaraditi ili naslijediti, ona pripadaju ljudima jednostavno zato što su ljudi- ljudska prava svojstvena su svakom pojedincu i neodvojiva su od njega. · Ljudska prava ista su za sva ljudska bića bez obzira na rasu, pol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo. Svi smo rođeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima- ljudska prava su univerzalna. · Ljudska prava ne mogu se oduzeti- niko nema pravo lišiti drugu osobu prava iz bilo kojeg razloga. Ljudi imaju ljudska prava čak i kada ih zakoni njihove zemlje ne priznaju ili kada ih krše- ljudska prava su neotuđiva. · Kako bi živjela u dostojanstvu, sva ljudska bića imaju istovremeno pravo na slobodu, sigurnost i pristojan standard življenja- ljudska prava su nedjeljiva.