Poštovani Predsjedniče Vlade, Da li se u institucijama države i lokalnih uprava poštuje Ugovor  koji definiše uredjenje odnosa od zajedničkog interesa izmedju Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori? Posebno nas zanima dio  koji se odnosi na poštovanje vjerskih specifičnosti pripadnika islama u ishrani, zatim u pravdanju odsustva  tokom glavne molitve petkom, džume namaza, kao i omogućavanju Islamskoj zajednici dobijanje urbanističkih lokacija za izgradnju vjerskih objekata, gdje za to postoje višegodišnji zahtjevi?

Obrazloženje:

Naime, Ugovorom  koji definiše uredjenje odnosa od zajedničkog interesa izmedju Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori,  potpisanim 30.01.2012, država se obavezala da se u državnim institucijama, gdje postoje kolektivni centri ishrane (bolnice, studentske menze, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija itd.) poštuje specifičnost ishrane, odnosno da se za muslimane pripremamju jela bez svinjskog mesa i drugih proizvoda. Naša saznanja, dobijena od uposlenih, govore o tome da se u nekim centrima to ni do dan-danas ne uvažava, pogotovo u KBC-Podgorica, a takvu situaciju u ZIKS-u konstatovao je i Ombudsman u Izvještaju za 2012. godinu. Istim Ugovorom definisano je i pravo na odsustvo tokom centralne molitve petkom-džume namaza. Medjutim ni, u državnim institucijama izvršne ili zakonodavne vlasti, pa ni u ovom domu, a isto tako  niti u  lokalnim upravama, niko do danas nije obavijestio zaposlene pripadnike Islama, da mogu koristiti to svoje pravo, a slučajevi pojedinačnog korištenja tog prava, u većini slučajeva, nijesu naišli na odobravanje rukovodilaca. Takodje ovim Ugovorom definisano je i pravo Islamske zajednice za dobijanje urbanističkih lokacija za izgradnju vjerskih objekata tamo gdje postoje objektivne potrebe i zahtjevi Islamske zajednice. Prema našim saznanjima postoje tri višegodišnja zahtjeva prema lokalnim uprava u Podgorici, Baru i Bijelom Polju. Koliko nam je poznato za sada je jedino u Podgorici, kroz lokalnu upravu, ovaj zahtjev uvažen i predvidjena lokacija za izgradnju islamskog vjerskog objekta. U opštini Bar, i pored višegodišnjih obećanja, u lokalnoj upravi nije ništa uradjeno za dobijanje lokacije za vjerski ubjekat u užem centru grada. Isti je slučaj i u Bijelom Poljem. Ni nakon odredjivanja jedne lokacije nijesu obezbjedjeni materijalni uslovi za izgradnju objekta. Smatramo da to nije dobra praksa i da se ovakvim postupanjem institucija ne šalje dobra poruka prema islamskim vjernicima. Navedene razloge smatramo više nego opravdanim, da se i sa ovog nivoa ozbiljno razgovara o pitanjima i problemima koja se tiču poštovanja medjusobnih prava i obaveza države i Islamske zajednice.

Šef Kluba poslanika BS Almer Kalač

ODGOVOR  

Vlada Crne Gore svjesna značaja prava na slobodu vjeroispovjesti u kontinuitetu sprovodi aktivnosti da Ustavom zajemčeno pravo, koristeći sve društvene, političke, ustavne i zakonske mehanizme, dodatno osnaži uvažavanjem posebnosti i razlika i potrebe njihove koegzistencije. Vjerska raznolikost Crne Gore predstavlja njen civilizacijski potencijal u ostvarenju i jačanju veza sa različitim narodima i religijama. Valorizaciju tog potencijala doživljavamo i kroz potpisane ugovori sa vjerskim zajednicama, među njima i sa Islamskom. Podrška  medjunarodne javnosti nakon njihovog potpisaivanja  to potvrdjuje.

almer-premijerski-sat

Društva na ovim prostorima, sa naslijedjenim antagonizmima i viševjekovnim sukobima teže dosežu građanske vrijednosti. Crnogorsko društvo je uspjelo da se u kompleksnom ambijentu profiliše kao građansko i postane prepoznatljiv faktor stabilnosti u regionu, primjer drugima. Stoga i razumijem vaš iskazani interes za sto cjelovitiju primjenu  Ugovora, zasnovanog na načelu odvojenosti vjerskih zajednica od države, kao podršku Vladi i Islamskoj zajednici u Crnoj Gori da u svojim domenima nastave  da rade u cilju sveukupnog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka i promovisanju opšteg dobra na ovim prostorima. Odgovor na vaše pitanje, počeću dijelom koji se odnosi na poštovanje vjerskih specifičnosti pripadnika islama u ishrani. Maksimalno poštovanje strogih normativa u pripremi hrane, kako sa  energetskog stanovišta, raznovrsnosti jela, njihovog kvaliteta, tako i sa stanovišta vjerskih potreba, omogućeno pravo korisniku da iskaže specifičnosti svoje ishrane, obezbijeđeni tehnički i kadrovski preduslovi za odvojeno pripremanje i posluženje namirnica za potrebe  različite ishrane, javne nabavke prehrambenih proizvoda na godišnjem nivou usklađene sa prepoznatim potrebama, mogućnost uvida u kvalitet i vrstu hrane u najkraćem odslikavaju stanje stvari u procesu pripremanja, posluženja i distribucije hrane u  Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, studentskim ustanovama, Vojsci Crne Gore i  Upravi policije. Ističem, da je transparentnost postupka pripremanja, posluženja i distribucije hrane obezbjedjena u svim navedenim institucijama bilo neposredno ili od strane odgovarajućih tijela. Navodim primjer, Centralne studentske komisije, njene podkomisije koje se bavi i pitanjem ishrane za studente i učenike pripadnike islamske vjeroispovjesti  koja  je uključena u sve aktivnosti JU Dom učenika i studenata u Podgorici u segmentu ishrane studenata i učenika. Složićemo se da ovo pitanje nije dovedeno do kraja u zdravstvenim institucijama. Razlog ne treba tražiti u  nespremnosti, već  kompleksnosti i osjetljivosti same oblasti. Formiranjem  zdravstvenih centara obavezujemo se na primjenu najsavremenijih standarda u liječenju i njezi pacijenata. Angažovanjem nutricionista, u narednom periodu, pored omogućavanja i prilagodjavanja  ishrane individualnim potrebama pacijenata u cilju bržeg oporavka u skladu sa medicinskim indikacijama, biće obezbijedjeno i uvažavanje njihovih religioznih zahtjeva u pogledu ishrane. Sjetimo se da je Ugovor potpisan u februaru prošle godine, stoga su, rezultati ostvareni u proteklom vremenu respektabilni, takvi da garantuju da  ćemo proces zaokružiti ubrzo i u segmentu zdravstva. U daljem odgovoru na vaše pitanje iskazao bih nesaglasnost sa ocjenom da zaposleni nijesu bili u prilici da se upoznaju sa pravima iz Ugovora. Ugovor se od njegovog potpisivanja nalazi na portalu Vlade i Mešihata Islamske zajednice krovne institucije koja vodi duhovnu brigu o islamskim vjernicima u Crnoj Gori. Podsjetiću Vas i da su ovaj i drugi ugovori sa vjerskim zajednicama bili predmet svakodnevne višemjesečne ocjene u svim elektonskim i pisanim medijima. Pitanje molitve koja se vrši petkom, „Džuma namaz“ uredjeno je sa posebnom paznjom i u skladu sa propisima vrši se na osnovu akta poslodavca kojim je utvrđena mogućnost korišćenja odmora u toku radnog vremena, na način da se to pravo ostvari u vremenu predvidjenom za  vršenje molitve. U odnosu na izgradnju  vjerskih objekata otvorili ste niz konkretnih  pitanja. Prije odgovora na njih podsjetiću vas da su na ovom polju crnogorski državni organi, institucije, lokalne samouprave, preduzeća u državnom vlasništvu i drugi javni subjekti, protekle dvije decenije dali ogromnu materijalnu pomoć u cilju obnove vjerskog života u Crnoj Gori, što se najbolje vidi u broju novopodignutih ili obnovljenih sakralnih i profanih građevina svih konfesija, među kojima su i  značajni objekti islamske vjerske zajednice. Pitanje koje se odnosi na Glavni grad je do kraja razriješeno. Nakon dobijene saglasnosti Vlade Crne Gore, Glavni grad opredijelio je građevinsko zemljište za izgradnju više vjerskih objekata između ostalog i Islamske zajednice, bez naknade. Mešihatu Islamske zajednice, za izgradnju Islamskog centra opredijeljeno je zemljište u površini 3563m2,  u zahvatu urbanističkog plana Konik. Rješenje pitanja u Opštini Bijelo Polje je u toku. Odobrena je lokaciju za izgradnju nove džamije, donijeta odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnih naknada investitora i Ugovorom preuzeta obavezu da lokalna samouprava opedijeli 150.000 eura za kupovinu zemljšta u površini od 3074 m2 za njenu izgradnju. Složena ekonomska situacija uslovila je nešto sporiju dinamiku obezbjeđenja sredstava. Vjerujem da ova okolnost ne smije biti doživljena kao negativan odnos prema bilo kojoj vjerskoj zajednici, pogotovo u trenutku kad svi segmenti društva moraju iskazati visok stepen društvene odgovornosti i podijeliti teret u cilju prevazilaženja postojeće ekonomske situacije. U opštini Bar, slažem se, donošenje prostorno-urbanističkog dokumenta kojim bi se odredila lokacija vjerskog objekata Islamske zajednice u užem centru Bara traje nedopustivo dugo. Uvjeren sam da to ni slučajno ne govori o odnosu prema jednoj vjerskoj zajednici, jer se sa ovim problemom susreću i drugi. Ovo pitanje traži sistemski odgovor i dobiće ga.  Nećemo dozvoliti da bilo koji projekat u Crnoj Gori trpi posledice sporosti bilo kojeg dijela naše administracije. Bez želje da pravdam bilo koga, s namjerom da afirmišem rezultat dobre komunikacije i razumijevanja, podsjetiću da je Opština Bar svojom odlukom u prethodnom periodu oslobodila Islamsku zajednicu plaćanja komunalnih naknada vezanih za izgradnju Centralne džamije u Baru, koja sa pratećim sadržajima sa oko 4000m2 predstavlja ne samo najveću u Crnoj Gori, već i jednu od najvećih džamija na Balkanu. Istovjetno je postupljeno prema objektima Barske nadbiskupije i Crnogorsko primorske mitropolije. Podaci koje sam iznio u odgovoru na vaše pitanje jasno govore da nema i ne može biti sumnje u posvećenost svih državnih institucija da i kroz neposrednu podršku realizaciji ovog Ugovora  daju prepoznatljiv doprinos ukupnom snaženju  zaštite prava na slobodu vjeroispovijesti.  Jednog od osnovnih ljudskih prava koje u fokusu ima zaštitu uvjerenja pojedinca po pitanju vjere, ali i jača i hrabri uzajamno poštovanje i toleranciju jednih prema drugima, bez obzira da li se radi o vjerujućim ili nevjerujućim.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović