Analizirajući parametre mogli bi konstatovati da je Crna Gora  zaista još uvijek tržište u razvoju osiguranja. Međutim, iz materijala koji smo  dobili možemo  prepoznati trend rasta na tržištu osiguranja u Crnoj Gori u zadnjih nekoliko godina. Radi se zaista o blagom rastu na ovom tržištu, ali ipak je vrlo značajno da praktično od vremena krize iz 2010. godine u svakoj narednoj godini imamo trend rasta. U 2012 godini je taj trend bio 3,2% kada je u pitanju rast bruto premije, ali isto tako svi parametri u osiguranju takođe iskazuju rast.
Almer Kalač

Almer Kalač

Ostvareni  rezultati u oblasti osiguranja u prošloj godini ohrabruju, iako još predstoji dosta izazova i obaveza i kod društava za osiguranje i kod nas kao regulatora u pripremi i primjeni propisa koji su sve zahtjevniji kada su u pitanju standardi Evropske unije. Naše životno osiguranje učestvovalo je godinama u ukupnom osiguranju svega 14%. Posmatrano prema grupama osiguranjau poređenju sa 2012. godinom, ukupna premija životnih osiguranja zabilježila rast od 14,79%, dok je ukupna premija neživotnih osiguranja zabilježila rast od 7,75%. Još uvijek je to nizak nivo u odnosu na ono koliko životno osiguranje ima učešća u zemljama Evropske unije . Sigurno je i jasna činjenica da nijesu građani dovoljno obaviješteni o samim uslovima osiguranja tako da oni koji posreduju, zakonski zastupnici osiguravajućih društava čine u tom dijelu značajne napore, ali oni moraju da znaju kvalitetno sve što se tiče samih uslova i mogućnosti dobijanja premija i poštovanja ugovora o stanju osiguravajućih društava i samih njih i samog načina raskida eventualno ugovora. Bruto fakturisana premija na tržištu osiguranja Crne Gore u 2012. godini iznosila oko 67 miliona,doku 2013. Godini zabilježen rast od 8,75% i ista je iznosila 72.774 mil. €. Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika u Crnoj Gori u 2013. godini iznosila je 117,37eura, što je i dalje značajno ispod prosjeka zemalja članica EU u 2012. godini (oko 1.927eura). Dok u izvještaju za 2012 godinu stoji  da je ta premija po glavi stanovnika u Crnoj Gori 107,9 eura, a da je prosjek Evropske unije 2137 eura. Vrijednost stranog kapitala je iznosila 37,932 mil. €, sa ostvarenim učešćem od 76,15% u ukupnom akcijskom kapitalu, a vrijednost domaćeg 11,880 mil. €, sa učešćem od 23,85%. Na sjednici matičnog Odbora smo iskazali nezadovoljstvo,ali i zabrinutost što učešće domaćeg kapitala čini manje od jedne četvrtine ukupnog akcijskog kapitala, ali i konstatovali da je potrebno da Agencija više radi na stimulisanju rasta premije osiguranja u poljoprivredi. Evidentno je da je veoma mali broj zainteresovan za osiguranje u poljoprivredi i da se taj trend mora mijenjati . Prije svega poljoprivrednici treba da shvate značaj ovog tipa osiguranja.Najčešće je slučaj da se sjete osiguranja tek kada nastane šteta. Iz tabele Na strani 18 vidimo da za 2013 godinu čak 45% bruto premije osiguranja ide na osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila. Način na koji se sada obračunava ovaj vid osiguranja je u najmanju ruku nepravedan prema određenom broju vozača-osiguranika. Naime, svrstali smo u istu kategoriju vozače koji u svom vozačkom stažu nemaju ni jednu incidentnu situaciju sa vozačima koji redovni učesnici saobraćajnih nezgoda. Kategorizacija osiguranja je prema tipu vozila, godini proizvodnje ili kubikaži a ne prema onome što bi stvarno trebalo da bude mjerilo a to je učešće vozača u saobraćajnim nezgodama. Pošto se stalno pozivamo na propise EU, da kažemo da se kod njih opravo na ovaj način obračunava visina osiguranja. U dijelu koji se odnosi na obavezna osiguranja u saobraćaju vidimo da je učešće čak 95,3% kod osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornog vozila. Na strani 19, u tabeli koja pokazuje strukturu portfelja osiguranja po vrstama, vidimo da osiguranje robe u prevozu učestvuje sa svega 0,54%. Na strani 37, u tabeli koja pokazuje ažurnost u rješavanju šteta po vrstama osiguranja može se vidjeti da je stepen ažurnosti prilično visok. Oblast osiguranja bi trebalo dodatno urediti.