Nijedan zakon, koliko god dobar bio nije savršen i može se unapređivati, pa tako i ovaj naš o uređenju prostora i izgradnji objekata. Ovo govorim iz razloga što je izmjene trebalo proširiti na više članova postojećeg zakona, kako bi se omogućila lakša i kvalitetnija primjena. Planski dokumenti su osnov razvoja, te se iz tog razloga konstantno moraju dorađivati i dopunjavati potrebnim podacima.

almer-kalac-skupstina

Članom 3 ovih izmjena i dopuna zakona predviđeno je vođenje Registra tehničke dokumentacije, kao i izvještaja o izvršenoj reviziji tih projekata, a na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvola. Da smo ranije imali ovakav registar u dobroj mjeri bismo spriječili gradnju u onom obliku kakvom danas imamo. Međutim, samo postojanje odredbi zakona nije dovoljno ukoliko nemamo njegovu dosljednu primjenu.

Nerijetko je slučaj da je tehnička dokumentacija urađena za jedan objekat, a da se gradi sasvim drugačiji. Iz tog razloga nam je član 4 ovog predloga zakona bio potreban mnogo ranije, a istim je predviđeno obavezno dostavljanje revidovanog glavnog projekta nadležnom inspekcijskom organu.

Važna novina je i u članu 5 Predloga zakona kojom je predviđeno da u buduće tehnički pregled može da vrši samo privredno društvo koje ispunjava zakonom propisane uslove, a ne kao i do sada- komisije, a da ne govorimo o članovima tih komisija i njihovom odnosu sa investitorom.

Smatram da donošenje prostorno-urbanističkih planova kojima se određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja treba odrađivati po hitnom postupku, ali svakako ne na uštrb kvaliteta.

Dio u kojem je predviđeno da se u posebnom postupku može vršiti prenamjena stambenih i stambeno-poslovnih objekata u objekte turističke namjene treba posebno analizirati. Ne možemo tim objektima ekspresno promijeniti namjenu koliko god postojala potreba za istim, već to činiti isključivo kod onih koji će ispunjavati uslove. Izražavam bojazan da takvim čestim promjenama svaki put za neki stepen niže spuštamo kriterijume i dobijamo objekte koji su na granici onog što stvarno treba da budu.

Promjenom namjene objekata ne stvaraju se uslovi za intezivnija investiciona ulaganja,a naročito razvoj turizma, već jednu uniformnost, gdje na osnovu vizuelnog izgleda objekta u većini slučajeva, ne možemo utvrditi njegovu namjenu. Važan podatak je da za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijka sredstva iz Budžeta Crne Gore. Međutim, ako je ovo besplatno, kao što stoji u ovom predlogu zakona zašto ove izmjene nijesu većih razmjera?

Zašto, konačno nije uvrštena legalizacija bespravno sagrađenih objekata ili zašto nije na dnevnom redu novi zakon da ovu oblast konačno uredimo? Ignorišući odnos prema ovim objektima nikako nije dobar, ti objekti postoje u stvarnosti, ali nikako ne uspijevamo da ih evidentiramo u planovima.

Uvaženi ministre, možemo poći do nekog od tih nelegalno sagrađenih objekata, pa da vidimo da li u prostoru možemo da ih ignorišemo i da vidimo da li možemo lagano da se prošetamo tim prostorom zamišljajući da objekti nisu tu.

Broj tih objekata je izuzetno veliki, prihod od legalizacije takvih objekata, pa makar bio i 1 euro po objektu, nikako nije zanemarljiv. U konačnom, imali bismo faktičko stanje, vlasnici bi imali legalne objekte, a država prihode.

Kaznena politika je samo na papiru, a ne i u stvarnosti. Objekti su u stvarnosti, ali ih nema na papiru. Ovdje je očigledno došli do zamjene pozicija. Ako govorimo o kaznama, slobodno možemo reći da će te kazne platiti sloj stanovništva sa najnižim primanjima, koji najčešće gradi objekte osnovnog stanovanja. Ni u kom slučaju ove kazne neće platiti oni koji grade zbog profita ili lica u organima lokalne uprave koja svojim djelovanje u ovoj oblasti upravo navode ljude na ovakav način rada. Upravo je, ne mali broj njih, krivac za štete u životnoj sredini, devastaciju prostora, narušavanje ambijentalnih sredina, uzurpiranje prostora i mnogo drugih oblasti u kojim djeluju.

Nije u pitanju podrška zakonu, jer je i loš zakon bolji nego biti bez zakona. Za ovaj zakon ni u kom slučaju ne kažem da je loš, ali instistiram na doljednoj primjeni i konstantnom usavršavanju. Nije prošla ni godina dana od prethodnih izmjena ovog zakona. Da li je možda bila bolja varijanta da izradimo kompletan novi zakon?