Zakonom o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica uređeno je plaćanje poreza na promet istih. Kao osnovni razlog za izmjenu važećeg zakona navedena je potreba za bližim definisanjem pojmova. Ovim izmjenama je u stvari unaprijeđena kaznena politika. Intencija Vlade Crne Gore da se stvore uslovi za bolju poresku disciplinu poreskih obveznika u borbi protiv sive ekonomije je u ovom slučaju posmatrana samo sa jedne strane – sa strane Vlade.
Almer Kalač

Almer Kalač

Povećanje propisanog iznosa novčane kazne za prekršaj, bez obzira da li je riječ o fizičkom ili pravnom licu nije rješenje ovog problema. Ovaj problem je mnogo složeniji, ali postoji i više mogućih rješenja. Povećanje kazni je samo jedno od rješenja, ali ne i ono koje daje najbolje rezultate. O stimulativnim mjerama nema ni riječi iako su one mnogo efikasnije. Uvaženi ministre, porez na promet upotrebljavanih motornih vozila je visok. Ta stopa nije visoka sama po sebi, ali je izuzetno visoka u odnosu na standard građana. Upravo zbog te visoke poreske stope imamo veliki broj automobila koji se voze po osnovu punomoćja. Automobil promijeni veliki broj vlasnika, ali se i dalje vodi na prvog vlasnika. Ovakav način za sobom povlači i druge probleme. Radi ilustracije problema navešću primjer: 1. porez na promet automobila iznosi 150 eura 2. automobil promijeni 5 vlasnika 3. 5 vlasnika plati punomoćje po 10-ak eura što iznosi 50 eura 4. da je porez iznosio 30 eura, 5 puta promijenio vlasnika, ukupan porez bi iznosio opet 150 eura 5. u tom slučaju svi bi vozili automobile na svoje ime, pa bi na taj način bili riješeni i neki drugi problemi: imovinski, bezbjedonosni... 6. na način koji se to sada radi, prihod od poreza je minimalan Smanjenjem poreske stope stvorili bi uslove da vlasnici prevedu automobile na svoje ime i uredno plate porez. Nije mali broj slučajeva da je vrijednost automobila približno ista sa cijenom poreza ili je porez prilikom prometa toliki da iznosi polovinu cijene auta. Često puta je tema starost automobila na našim drumovima. Na ovaj način taj prosjek ne možemo popraviti. Slična je situacija i sa uvozom auta. Poreska i carinska stopa su pisutne. Da su minimalne razumio bih, ali ovako, postavljam pitanje: da li na ovaj način štitimo domaću auto-industriju? Ovo je odlična prilika da pitamo šta je sa svim onim automobilima koji su uništeni u požaru na parkingu Uprave policije na Ćemovskom polju? Šta je država prihodovala od ovih 700 automobila, koliko je uništeno u požaru? U kojoj je fazi proces obeštećenja vlasnika automobila? Gospodine ministre, nije sporno povećanje kazni, ali predstoji veliki obim posla koji treba odraditi prije njihovog povećanja. Drugačiji redosled bi dao više efekta. Ja ću dati podršku amandmanu uvaženog kolege Damjanovića kojim se porez na promet umanjuje sa 5 na 3%. Moj prijedlog je bio da to bude fiksni iznos svrstan u nekoliko kategorija u zavisnosti od starosti automobila.