Danas diskutujemo o jednoj jako važnoj temi. Imamo 5 nacionalnih parkova u Crnoj Gori. Moje pitanje bi bilo: Da li postoje i druge lokacije u Crnoj Gori koje svojim karakteristikama ispunjavaju uslove da budu nacionalni parkovi?

Almer Kalač

Almer Kalač

Ono što je osnov svega, to je urađena planska dokumentacija. Definitivno da ona do sada nije postojala. Prvenstveno treba izgraditi infrastrukturu, bez obzira o kojoj vrsti infrastrukture je riječ. Pomenuli ste izgradnju objekata i da je često puta bila situacija da se pomjeraju granice nacionalnih parkova, zbog tih izgrađenih objekata. Ne mogu, a da ne pomenem Zakon o izgradnji objekata koji je donešen 2008. godine i da je od stupanja na snagu tog Zakona zabranjena izgradnja objekata bez gradjevinske dozvole. Međutim, to nije bio slučaj. Izgradnja objekata na taj način nastavljena je i dalje. Zato smo skoro imali novi zakon, odnosno dopunu zakona kojim su, daću sebi slobodu da tako kažem, legalizovana cijela naselja, pa će onda novi zakon tretirati te, za sada neformalno sagrađene objekte.

Pomenuli ste i šume, na ovaj način je devastacija prostora ne samo u nacionalnim parkovima već i mimo njih, a kontrola prostora pomoću google-a definitivno nije moguća i google neće riješiti ove probleme u prostoru.

Ako govorimo o inspekcijskim službama, da li one rade ili ne rade svoj posao, ne možemo svu odgovornost za ono što se dešava u prostoru svaliti na par pojedinaca, koje možemo okarakterisati kao one koji izvršavaju svoje obaveze ili ne.

Ne mogu da se ne osvrnem na pojedine članove, iako mi nije želja da danas samo kritikujem ovaj Zakon. Skoro smo imali ovdje Zakon o komunalnoj policiji, gdje je, ja sam stekao takav utisak, organizovano takmičenje ko će više kritikovati taj zakon. Međutim, predlagač je nakon toga pozvao sve predstavnike poslaničkih klubova da učestvuju u izradi tog zakona, pa smatram da ste i Vi možda trebali postupiti na sličan način.

Pokazalo se da naknade za ulazak u nacionalni park, a one su definisane članom 21, nijesu dale željene rezultate. Naplatimo ulaznicu posjetiocima, a za uzvrat im ne nudimo ništa.

Naknada se plaća i za organizovano posmatranje ptica. Posmatranje ptica od koga, da li je to od agencije, da li je to u komercijalne svrhe?! Ima dosta tih stvari na koje treba odgovoriti i dati obrazloženje.

Ako govorimo o kaznenim odredbama, to je član 36 „Novčanom kaznom od 100 do 4.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako u nacionalnim parkovima…“, pa je taksativno pobrojano šta ne smije da se radi: kampuje van mjesta predviđenog za kampovanje, splavari rijekom Tarom, vodi turističke posjetioce kroz prostor nacionalnog parka itd.

U članu 37 navedeno je da će se kazniti novčanom kaznom od 150 eura fizičko lice ukoliko parkira vozilo van mjesta određenog za parkiranje. Mi imamo problem sa parkiranjem i u gradskim sredinama, a da ne govorim o tom prostoru koji se tiče nacionalnih parkova.

Poslanici prije mene su jednim dijelom pomenuli probleme koji se javljaju za sječu šuma, a i meni je nejasan stav u kojem stoji da će se kazniti fizičko lice ukoliko na prostoru nacionalnog parka, pušta kerove sa namjerom lova. Da li postoji još neka druga namjera puštanja lovačkih pasa ili je samo ta?

Zahvaljujem!