Poštovani predsjedavajući, koleginice i kolege poslanici, direktore Kurtagiću, poštovani građani,

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava je relativno mlada institucija koju je osnovala Skupština Crne Gore prije pet godina.

Uloga i zadatak Fonda je da finansira aktivnosti usmjerene na očuvanju i razvoju nacionalnog, etničkog, kulturnog i vjerskog identiteta manjinskih naroda u CG.  Takođe možemo reći i da se radi o instituciji koja pomaže većini građana Crne Gore, obzirom da sesredstvima Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, finansiraju manjinske nacionalne zajednice koje u strukturi stanovništva Crne Gore učestvuju sa preko 55%.

Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Sa stanovišta Bošnjačke stranke, osnivanje Fonda pokazalo se opravdanim, jer se time upravo doprinijelo većoj mjeri očuvanja ali i razvoja identiteta manjinskih naroda u Crnoj Gori. U prilog tome govori i činjenica da iz godine u godinu raste broj prijavljenih ali i odobrenih projekata. Tako je u 2008. godini, u godini osnivanja Fonda, broj prijavljenih projekata bio 150, dok je u 2011., taj broj iznosio 267. Takođe, broj odobrenih projekata u 2009. godini, bio je 104, 2010. 126, dok je u 2011. godini, Fond finansijski podržao 131 projekat. Iz navedenog možemo konstatovati i da kontinuirano raste broj lica zainteresovanih da prijave svoje projekte, što znači da je Fond postao značajna, a možda i najvažnija institucija za afirmaciju manjinske politike u Crnoj Gori.

Isto tako, Fond, sredstvima za raspodjelu, ohrabruje i podstiče pojedince, udruženja i ustanove u manjinskim nacionalnim zajednicama da se bave razvojem i zaštitom nacionalnog identiteta, kulture, svog jezika i vjerskih posebnosti. S obzirom da Fond ima na raspolaganju skromna sredstva za realizaciju tako značajnog cilja, mislimo da ta sredstva u narednim godinama treba postepeno uvećavati i ne zadržavati se stalno na minimalnu vrijednost od 0,15% od ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za kapitalni budžet i budžet državnih fondova. Na taj način bi, svi kvalitetni projekti dobili mogućnost da budu u potpunosti i ostvareni, dok bi se prevelika razlika između raspoloživih sredstava i iskazanog interesovanja, svela na minimum.

Poštovani građani, evidentno je da Fond ima nedostatke u svom radu, što je i razumljivo, jer su to problemi sa kojima su se suočavale i suočavaju sve nove institucije, ali i nedostaci sa kojima se danas suočavaju i neke institucije sa višedesenijskim postojanjem (opštine).  

Svjedoci smo i brojnih prozivanja i nezadovoljstva dijela javnosti radom Fonda, naročito raspodjelom sredstava, ali i mjera i preporuka upućenih od strane DRI za otklanjenje utvrđenih nepravilnosti.

Međutim, stanje nedovoljno dobrog zakonskog okvira, nedovoljne kadrovske osposobljenosti, ali i početnih nespretnosti u primjeni kvalitetnijih zakonskih rješenja, imalo je za rezultat da pojedine funkcije ili nijesu mogle da se vrše, ili su vršene na nedovoljno kvalitetan i efikasan način.

Takođe, treba naglasiti da je nadzor nad trošenjem dobijenih sredstava, kao jedna od značajnih komponenti rada Fonda, bio limitiran  postojećim brojem zaposlenih u Fondu, jer 60% sistematizovanih radnih mjesta nije bilo popunjeno. 

Razlog je u tome, kako je u Izvještaju i navedeno, što Fond nije dobio saglasnost Ministarstva finansija za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta. Međutim, svi znamo da kvalitetno i efikasno funkcionisanje Fonda u velikoj mjeri zavisi od osnivanja stručne službe Fonda, čije bi glavni zadatak upravo bio praćenje realizacije odobrenih projekata-monitoring, ali i ocjenjivanje uspješnosti realizacije projekata-evaulacija.

Zato apelujem na Ministarstvo finansija da iznađe načina da obezbijedi dodatna sredstva Fondu za upošljavanje novih sručnih kadrova, kako bi se stekli uslovi za efikasno i kvalitetno obavljanje poslova koje je zakonodavac opredijelio Fondu.

Poštovani građani, i porednavedenih problema sa kojima se suočava, Fond je uglavnom ispoštovao preporuke Državne revizorske institucije. Ovim putem, želim istaći aktivnosti Fonda na usvajanju Pravila o kriterijumima za vrednovanje projekata, utvrđivanju limita za potrošnju goriva, reprezentacije i telefona, kao i vršenje javnih nabavki uz primjenu rješenja sadržanih u Zakonu o javnim nabavkama. Vjerujem da su ove preduzete aktivnosti, kasnije dovele i do smanjenja nepravilnosti koje su bile uočene u radu Fonda kao i u dijelu koji se odnosi na raspodjelu sredstava iz prethodnog perioda.

Na samom kraju, za BS je veoma važno da je DRI nakon izvršene revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja i revizije efektivnosti poslovanja Fonda „utvrdila da ne postoje materijalno značajne greške ili značajna odstupanja kod zvanično prezentiranih finansijskih izvještaja, kao i da su finansijske transakcije na osnovu kojih su sačinjeni izvještaji potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom“, te je na toj osnovi dala uslovno pozitivno mišljenje.

Prema tome, kao što smo uradili i na matičnom odboru, BS će podržati ovaj Izvještaj Fonda za 2011. godinu, ali i nastaviti dalje aktivnosti na stvaranju uslova da Fond, ali i ostale institucije koje se bave pitanjima iz oblasti manjinskih prava, imaju sve potrebne uslove da kvalitetno funkcionišu i rade u punom svom kapacitetu.

Zahvaljujem,

 

Kemal Zoronjić