Poštovani predsjedavajući, kolege i koleginice poslanici, uvaženi ministre Konjeviću, poštovani građani

Na dnevnom redu se ponovo našao Prijedlog zakona o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, zbog čega već po drugi put, u svoje ime i u ime Bošnjačke  stranke, želim da izrazim zadovoljstvo, u nadi da će i Gusinje, kao što je to bio slučaj prošle godine za opštinu Petnjicu, vratiti status opštine.

Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Podsjećam da ovim Prijedlogom zakona, područje Gusinja ne dobija, već mu se vraća status opštine koji je izgubilo 1953. godine, kada je administrativno pripojeno opštini Plav.

Područje Gusinja je geografski, ekonomski i kulturološki kompaktna cjelina, koja obuhvata 157 km2 sa 42 naselja. U periodu od gubitka statusa opštine, ovo područje je, iako bogato prirodnim resursima, postalo jedno od najnerazvijenijih u Crnoj Gori. Prirodni potencijali kojima  ovo područje obiluje nijesu na pravi način i u potrebnoj mjeri valorizovani. Prirodne ljepote Gusinja su brojne. Ističem samo neke: NP Prokletije, planinski vrh Zla Kolata na planini Bjelaču, sa 2534 mnv, koji  je najvisočiji vrh u Crnoj Gori, zatim brojna jezera poput Hridskog i Visitorskog, rijeke Vrulje i Ljuče, vodopada Skakavice, kanjona Grlje, čuveni Alipašini izvori. Sve su ovo resursi koji Gusinju daju veliku šansu za razvoj turizma, trgovine, proizvodnje zdrave hrane, razvoja zdravstvenog i ekološkog turizma.

Međutim, podaci ukazuju i na brojne probleme sa kojima se građani ovog područja susrijeću. Žitelji iz najudaljenijih sela, za potrebe liječenja, školovanja, administracije i slično moraju da pređu čak 30 km do opštinskog centra-Plava; Takođe, područje Gusinja čini jednu trećinu u ukupnom broju stanovnika u opštini Plav, dok u broju zaposlenih, kako se navodi u Studiji, stanovništvo sa ovog područja procentualno ne učestvuje više od tri procenta.

U mjesnoj zajednici Gusinje, baš kao i u slučaju Petnjice, najveći problem su upravo velika demografska kretanja. Od ukidanja opštine počinje proces depopulacije stanovništva, posebno mladih i stručnih kadrova. Najveća izražena demografska erozija je iz ruralnih područija ka Plavu ali i ostalim centrima razvoja. U prilog ovome svjedoče podaci u kojima prema popisu iz 2011. godine, bez radnika na privremenom radu u inostranstvu, u MZ Gusinje živi 4239 stanovnika, dok je prema popisu iz 1991. na ovom području živjelo 7130 stanovnika.

Iako se, u potrazi za boljim životom, značajan broj građana iselio sa ovog područja, samo u SAD oko 30.000, ostala je njihova emotivna vezanost za kraj iz kojeg potiču, te spremnost da u zavičaj investiraju i samim tim, poboljšaju kvalitet života. Tako su razvojne i humanitarne organizacije poput Fondacija Gusinje i Merhamet, Caritas, Tika, USAID kao i druge domaće i međunarodne organizacije, u ovu sredinu uložile značajna sredstva na poljima: komunalne infrastrukture, obrazovanja, zdravstva, sporta, kulture i socijalne pomoći. Najbolje oslikava podatak da je na području Gusinja akcijama i učešćem građana, urađen vodovod, a zatim je opremljena i zdravstvena ambulanta kako bi se unaprijedio rad te zdravstvene ustanove.

Danas Gusinje ima izgrađene brojne institucije i objekte kao što su: zdravstvena stanica, osnovna škola, dom kulture, pošta, vrtić, vjerski objekti, policijska ispostava, vatrogasna jedinica, komunalna jedinica, nacionalni park i uprava za šume, hotel i veliki broj ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata. To su samo neke od činjenica koje ukazuju da Gusinje ima kapacitet da samostalno funkcioniše, ali i da Gusinjani imaju izrazitu odgovornost prema društvenoj zajednici u kojoj žive ili iz koje potiču.

Područje Gusinja je i prirodno najuslovnija i najkraća veza između Sjevernog i Centralnog dijela Crne Gore. Zato je od izuzetnog značaja za saobraćajno otvaranje i turističku valorizaciju Gusinja, započeta izgradnja puta Podgorica – Gusinje, koji jednim dijelom prolazi kroz teritoriju Albanije. Na taj način će se veći dio ovog planinskog prostora naći u izletničkoj i turističkoj zoni ne samo Podgorice nego i bližih primorskih gradova, a Gusinje i Plav će, umjesto perifernog položaja, povratiti nekadašnju tranzitnu saobraćajnu funkciju.

Takođe, veoma značajani resursi područija Gusinja su drvoprerada i poljoprivreda, ali i prerada ljekobilja, voća i povrća. Posebno treba istaći hidropotencijal koga čine veći i manji vodotoci, jezera, vrela i izvori, tako da se ovo područije svrstava u grupu hidrološki najbogatijih prostora Crne Gore, koji se značajno mogu iskoristiti za razvoj mini hidroelektrana.

Poštovani građani,

Bošnjačka stranka će, glasajući za ovaj Prijedlog zakona, programski ispuniti zadatak kada su u pitanju zahtjevi za osnivanjem novih opština. Na ovaj način smo ispoštovali potrebe građana Petnjice i Gusinja za svojom samoupravom. Međutim, potrebno je osim teritorijalne decentralizacije ostvariti i finansijsku decentralizaciju. Ovo se posebno odnosi na novoosnovane opštine koje su iz poznatih razloga i nerazvijene. Potrebno je da se u prvim godinama njihove samostalnosti sa državnog nivoa značajno povećaju investicije u administrativnoj i komunalnoj infrastrukturi, ali i u promociji njihovih privrednih i prirodnih potencijala kako na domaćem tako i na međunarodnom planu. Upravo u ovim opštinama imamo i resurse koji su najmanje iskorišteni u državi. Takođe je potrebno izvršiti alokaciju državnih institucija i kada su u pitanju ekonomske, zdravstvene, kulturne, sportske, a posebno obrazovne institucije. Zašto i da sjeverni region u kome se danas nalazi već 13 opština nema još jedan državni univerzitet. Na ovaj način bi sigurno uticali na zabrinjavajuću migraciju i iseljavanje stanovništva, posebno mladih ljudi, iz ovog regiona.

Na kraju, poštovane kolege, uvaženi ministre Konjeviću, poštovani građani,

Budimo otvoreni i privrženi prema Gusinju, kao što su Gusinjani bili 2006. godine privrženi Crnoj Gori, kada su na referendum sa 98,5 % glasali za suverenu i nezavisnu Crnu Goru. Vjerujem da će, nakon današnje donešene odluke, Gusinje postati opština u kojoj će se moći realizovati već pripremljeni projekti, poput hotela, restorana, zgrada i fabrika i da će Gusinje biti opština turističkih i privrednih investicija, u kojoj će mladi ljudi imati priliku da se zaposle, zasnuju porodicu i sretno žive u ovom zaista prelijepom kraju.

Zahvaljujem,

Kemal Zoronjić