Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Iz Informacije o realizaciji Zaključaka Skupštine o KAP-u, saznali smo šta je sve Vlada radila u proteklih tri mjeseca da se sprovede dogovorena državna politika u ovoj oblasti. Vrijeme koje je proteklo je bilo sasvim dovoljno da se realizuje ta politika, da su stvari išle planiranom dinamikom, odnosno da je ona realizovana efikasno, kako je to tražila Skupština.

Kada se objektivno sagleda stepen realizacije  zaključaka I ostvarena dinamika procesa koji su u toku,  shvatamo da se oni  odvijaju najlošijim mogućim scenariom, da Vlada ne kontroliše situaciju i da će procesi  trajati dugo s izuzetno lošim posljedicama i za kolektiv i za društvo u cjelini.


 

Najvažniji cilj, da se raskine saradnja s CEAC-om i preuzmu založene akcije i uprava nad KAP-om nije ni blizu ostvarenja, iako je proteklo više od 3 mjeseca od zahtjeva Skupštine i zvaničnog obavještenja CEAC-a od strane Vlade da akcije prenese državi, kako je bilo predviđeno Ugovorom. Konkretne posljedice su da je  dug za struju narastao s 19 na 40 mil.€, i sve je izvjesnije da će ga u cijelom iznosu snositi država. I drugo, očigledno je da nekada strateški partner  ne želi da ispoštuje Ugovor i bez naknade i bez sudskog procesa ustupi svoj dio vlasništva i menadžment kompanije.

Ruski partner ne želi da sarađuje ni oko reprograma duga KAP-a za koji je garantovala država, a kako je nesporno nastupila situacija za naplatu svih garancija i kreditori pokrenuli proceduru za njihovu naplatu, potpuno je izvjesno da će država morati da brzo isplati svih cca. 110 mil €. Dakle, nije se obezbijedila povoljna dinamika otplate dugova, prihvatljiva za državu, što je bio 5-ti zaključak , a za stabilnost javnih finasija vrlo bitan cilj.

Informacija ne kaže ništa o nalazima nezavisnog revizora u KAP-u iako je ta informacija vrlo važna, kao prethodni podatak za dalje aktivnosti, o čemu je govorio 4-ti zaključak.

Dakle, realno je očekivati da ćemo kao  država i društvo imati vrlo ozbiljnih šteta i da će se na državu svaliti cijeli trošak spašavanja a kasnije, ubijeđen sam , zbog eskalacije problema  i trošak gašenja KAP-a i sanacije ekoloških posljedica njegovog rada.

Vrijeme je pokazalo da postoji  ozbiljni konflikt ciljeva i politika koje je trebalo  ostvariti odnosno realizovati,  a posebno je bio nerealan zahtjev da se oni realizuju efikasno.  Na sjednici Odbora, pa i na plenarnoj sjednici, upozorio sam da je to nerealno očekivati.

Kada se sagledaju konkretne aktivnosti koje je Vlada preuzela u cilju raskida Ugovora o poravnanju, može se zaključiti  da je Vlada predugo tolerisala CEAC-u kršenje ugovornih obaveze. To se vidi iz činjenice da je reagovala tek kada je dug narastao na 19 mil. €  I sadržavao  neplaćene račune od 7-8 mjeseci, iako je Ugovor omogućavao da se raskidne klauzule aktiviraju ako se ne plati struja za tri mjeseca. Tako je država krnjila  autoritet vlasti a ruski partner postao ležeran I neodgovoran, a sada otvoreno pokazuje ignorantski odnos.  Dakle, na ozbiljnom testu je kredibilitet Vlade a sada I Skupštine koja je utvrdila odnos države prema ovom pitanju.

Ono što čudi I zabrinjava je konfuzija  koja izgleda postoji u Vladi vezano za samu potrebu I način realizacije Zaključaka. Relativizuje se ili pogrešno tumači ključni Zaključak Parlamenta da se preuzme KAP,zato što su se ispunile raskidne klauzule. Nerealno  je bilo I očekivati da će CEAC sarađivati I pošteno igrati kod prenosa akcija na Vladu, što se odmah vidjelo kroz nepotpisivanje transakcionih dokumenata za preuzimanje duga prema Dojče banci. Zato je trebalo odmah pokrenuti ugovorom predviđenu arbitražu, koja ostaje kao jedina ugovorena opcija za rješavanje eventualnih nesuglasica u partnerstvu, koja I treba da bude s najmanje rizika za poslovni  kredibilitet države.  Problem s arbitražom je što je process dug, skup I neizvjestan što govori da je neefikasan. Ali, taj rizik se mora prihvatit kada imate stranu firmu za partnera, znao se unaprijed, standardna je procedura I to ne smije biti izgovor da se izbjegne kao ugovorena procedura.

Dakle, nas zbunjuje obećanje koje ste dali partneru  da ćete o prenosu akcija nastaviti da razgovarate uporedo sa restrukturiranjem dugova KAP-a, jer se tako pokazuje neodlučnost u postupanju I nesigurnost u kvalitet odluka.

Najefikasniji način je uvođenje programiranog stečaja, koji obezbjeđuje I saniranje bilansa kompanije I nakon toga lakše nalaženje novog investitora. Nakon što je postal izvjesno da će država platiti sve garancije, ova opcija se nameće kao najpovoljnija za opšti interes, jer će se obezbijediti brzo preuzimanje fabrike I otrvoriti mogućnost da se preduzmu sve one aktivnosti koje su navedene u drugom zaključku a tiču se dalje sudbine KAP-a. Cijena koju će po tom scenariju platiti država je značajno manja od one koju će platiti ako se slijedi scenario koji  preferiraju zaključci.

Kod  aktivnosti koje ste vodili oko obezbjeđenja struje za KAP odstupili ste od mandata utvrđenog zaključcima. Da podsjetim, Parlament je s razlogom taj posao rezervisao za novi menadžment KAP-a koji će organizovati proizvodnju u periodu do izrade studije rentabilnosti proizvodnje, uz obavezu da trošak struje ubuduće snosi firma. Ukoliko studija pokaže opravdanost rada KAP-a, dogovor  je da im se ponudi izgradnja namjenskog energetskog objekta pod povoljnim koncesionim uslovima. Dakle, mislimo da ste preuranili s dogovaranjem s EPCG I A2A oko dugoročnog snadbijevanja strujom, posebno u kombinacijama o diobi ovog preduzeća.

Danas bi Skupština trebala da raspravi ove dileme I da jasne I konkretne instrukcije šta da se uradi I u kom roku.  Mi ne podržavamo da se nastavi konfuzija ciljeva koji su nerealno postavljeni  I međusovbno  suprostavljeni. Možda je trenutak da se kroz raspravu redefiniše politika države u oblastima gdje je to racionalno I izmijene neki ciljevi I rokovi.

Klub poslanika Bošnjačke stranke preporučuje da se kao o prvoj opciji razmisli o tome da EPCG kao povjerioc pokrene programirani stečaj, jer smo ubijeđeni da je proizvodnja u ovim uslovima nerentabilna I s ovim obimom proizvodnje društveno neracionalna, a ukoliko je to neprihvatljivo u ovoj fazi onda tražimo da Vlada pokrene postupak raskida ugovora I kroz postupak arbitraže dokaže da CEAC nije poštovao Ugovor. Samo, trebamo saopštiti javnosti cijenu preuzimanja KAP-a koja uključuje vraćanje dugova, servisiranje proizvodnje koja već ostvaruje gubitke od 200-400 S / t I nastavak značajnog subvencionisanja struje, mimo dogovora s EK I protivno volji građana.

Mislimo da država ne treba da vječito dotira I pokriva dubioze KAP-a koje se mjere stotinama mil.€ a da se s druge strane zapostavlja ostala privreda koja ima bolje perspektive. Mi znamo da najveću cijenu pomaganja KAP-a , I ranije Željez are plaća ili je platila privreda u sjevernom region,  zato što je gotovo sva državna pomoć usmjerena na spasavanje ovih kolektiva. Za preduzeća u sjevernom regionu  je malo šta ostalo I zbog toga je ona pod udarom sankcija I krize a bez podrške države propala I urušila standard stanovništva. Bošnjačka stranka neće podržavati nastavak takve politike I tražimo od Vlade I Skupštine da efikasno I na bazi ekonomskih rezona riješi sudbinu KAP-a, kako bi se država okrenula podršci I drugim preduzećima.