Demokratizacija, uvažavanje političkih različitosti  i potpuna  posvećenost evropskoj budućnosti Crne Gore je ono za šta se zalaže Bošnjačka stranka. Iz tog razloga smatramo da se veći stepen demokratije i bolji politički ambijent u Crnoj Gori  postiže i kroz stvaranje uslova za održavanje izbornog procesa koji će biti fer i transparentan.
Almer Kalač

Almer Kalač

Formiranje Anketnog odbora radi prikupljanja informacija u vezi sa aferom „Snimak“ predstavlja još  jedan iskorak ka postizanju većeg stepena međusobnog povjerenja. Ovakva odluka pozitivno je ocijenjena i u Briselu, koji je pomno pratio rad ovog Odbora, ali smo i značajno osnažili i ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija. Tokom rada Anketnog odbora članovi su se saglasili da svi politički subjekti treba da doprinesu razvoju povjerenja, naročito u demokratski način sprovođenja izbora, jer je upravo samim izborima i pričinjena najveća šteta. Kada je u pitanju konkretan rad Anketnog odbora, moram istaći da je postignut konsenzus oko liste kandidata koje je trebalo saslušati na ovom odboru. Svi oni koji su pozvani radi davanja izjave pred Anketnim odborom odazvali su se pozivu i dali odgovore na sva postavljena pitanja od strane članova Odbora. Takođe, i veliki broj državnih institucija je uredno dostavilo dokumentaciju koju je Odbor od njih tražio. Broj uzetih izjava, količina prikupljenih informacija, broj održanih sjednica i njihova dužina trajanja pokazuju da se ne radi samo o formalnosti, već o ozbiljnom pristupu i interesu svih da se povjereni zadatak odradi na najvišem nivou. Na osnovu podataka koje su dostavili državni organi i osobe od kojih su uzete izjave, Odbor raspolaže velikom bazom podataka, što je prevashodno i bio njegov cilj. Kako i sam naziv kaže- Anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica, određena je i dužnost ovog odbora, a to je da prikupi informacije, a ne da bude tužilac ili sudija. Sva dokumentacija kojom Odbor raspolaže, dostupna je nadležnim tužilačkim organima, i ukoliko procijene da ima elemenata krivičnog djela, dužni su da preduzmu neophodne mjere i dalje to procesuiraju. Anketni odbor se bavio samo utvrdjivanjem činjenica, niko od nas nema ambiciju da preuzima ulogu ni policije, ni tužioca, niti suda. To poslanici ne mogu biti, jer nemaju mandat da se bave onim što nije njihova ingerencija. Ukoliko nadležni organi utvrde da je bilo zloupotreba službenog položaja, s namjerom da se ostvari bolji izborni rezultat, zloupotrebljavajući državne resurse, akteri toga treba da snose zakonsku i političku odgovornost i sa takvom praksom se hitno mora prekinuti, a sve u cilju vraćanja poljuljanog povjerenja u izborni proces. Jedino su slobodni izbori osnov za izgradnju demokratskog društva i temelj na kojem treba da počiva povjerenje građana u državne institucije. Ovakva ili slična pitanja treba i moraju se riješavati kroz institucije sistema, jer samo na taj način možemo mijenjati naše institucije, unapređivati ih i dodatno jačati. Ono što je bitno naglasiti je da su sve sjednice Anketnog odbora bile otvorene za javnost, praćene su od strane medija kao i od strane predstavnika delegacije Evropske unije, NVO sektora, tako da su građani Crne Gore bili konstantno u mogućnosti da prate rad ovog Odbora. Na kraju, Odbor je pred sobom imao tri predloga zaključaka, ali ni jedan nije dobio potrebnu većinu, već je Skupštini dostavljen samo tehnički izvještaj o radu, na sličan način kako je to bila praksa kod nekih ranijih anketnih odbora i kao što je to predvidjeno Poslovnikom. Bošnjačka stranka na ovaj način dala je doprinos u radu na rasvjetljavanju i prikupljanju činjenica u vezi sa aferom „Snimak“. Na isti način učestvujemo i u Radnoj grupi koja se bavi izmjenama i dopunama Zakona  u vezi sa izbornim procesom. Svima nam je stalo i težimo da se ukupno povjerenje i medju nama i u institucijama sve više izgradjuje.