Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Crna Gora je otvaranjem pregovora sa EU snažno zakoračila u novu fazu integracija, kao prva zemlja regiona, što je i uspjeh i obaveza. Takodje, naša država je  i na putu NATO integracija ostvarila zanačajan uspjeh koji nagovještava sve bliži ulazak u ovaj savez. Na medjunarodnom planu CG je preoznata kao zemlja –faktor stabilnosti  na ovom području,u regionu, medjnu susjedima, država otvorena za saradnjju i uvažena na mnogim medjunarodnim adresama, bilo da je riječ o našim evropskm partnerima, SAD-u,  Rusiji, Turskoj, Kini…

Sigurno je da je vodjenje medjunarodne politike, ali i  ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija, iz svih naših institucija, doprinjelo ovakvim rezultatima.

Ali prvenstveno, mora se istaći važnost učešća  u ovom procesu izvršne vlasti , odnosno ministarstva vanjskih poslova , i uloga dosadašnjeg ministra Milana Roćena .

Vjerujemo da će i novi ministar Nebojša Kaluđerović, kojeg i dosadašnja diplomatska karijera, kao i rad u MVP i EI , preporučuje i obavezuje, nastaviti da sa uspjehom vodi ovo Minisatrstvo.Očekujemo da će novi ministar nastaviti sa doborm saradnjom sa našim parlamentom, posebno sa dva Odbora koja će se baviti ovim pitanjima- za evropske integracije i medjumnarodnu saradnju i isljenike. Vjerujemo i da će u proces evropskih integracija biti ukljčeni svi relevantni subjekti našeg društva koji mogu doprinjeti ovom procesu.

Za nas pripadnike manjinskih naroda veoma je značajno da naši legitimni predstavnici, budu dio ovog procesa i zbog toga što imamo kompetentne kadrove, ali i zbog toga što želimo biti dio tog procesa, jer su manjine u CG, Bošnjaci, Albanci, Hrvati uvijek bili aktivni sudionici i dio pozitivnih i reformskih procesa. Isto tako, mislimo da pripadnicima manjinskih naroda treba više nego dosada davati prosotra i diplomatsko-konzularrnim predstavništvima, jer sigurno je da imaju i kadrovskog potencijala, ali da za to postoje i realne potrebe, prvenstveno ako se ima u vidu strutura naših isljenika.

Kada je upravo o isljenicima riječ, očekujemo još bolju saradnju sa našom dijasporom, mislimo da su tu napravljeni početni, odnosno pionirski koraci.

Preduslov bolje saradnje sa isljenicima je da se ostvare što tješnji odnosi na relaciji institucije zemlje porijekla-pripadnici dijaspore da se,  kroz odgovarajući popis,  utvrdi njen broj, kao i resursi sa kojima ona raspolaže u materijalnom, kulturnom i intelektualnom smislu.

Korak  u tom pravcu jeste i novo skupštinsko radno tijelo Odbora za medjunarodne odnose i iseljenike, koje će se uskoro konstituisati , što je bio  prijedlog Bošnjačke stranke, prihvaćen i od drugih političkih subjekata.

Za saradnju sa dijasporom imamo dobru osnovu i u  Zakonu o vanjskim poslovima i Strategiji za dijasporu , uz jasnu obavezu da će  država  pomagati očuvanje njihovih kulturnih, jezičkih i vjerskih identiteta. Dakle, iseljenici sa ovih prostora trebaju jačati vezu sa svojom državom Crnom Gorom,  ali se mora uvažavati to da su oni različitih nacionalnih identiteta, ponajviše Bošnjaci i Albanci i da treba, sa puno više senzibiliteta,  pristupati rješavanju njihovih kulturnih- obazovnih i drugih potreba.

Uz naglašavanje naših očekivanja, želim reći da će Bošnjačka stranka podržati izbor Nebojše Kaluđerovića za novog ministra vanjskih poslova.

Kada je Vladi napravljena reorganizacija kojom je sektor ljudskih prava postaje dio Ministarstva pravde, a kompetencije dotadašenjeg Ministartstva manjinskih i ljudskih prava, ostaju samo u okvirima manjinskih zajednica, kazali smo da je to za nas prihvatljivo rješenje ako to vodi jačanju Ministarstva manjinskih prava.

Tada je ovo ministarstvo bilo bez ministra kojeg danas biramo i mi, pred njega, bez obzira na moguće vrijeme u kojem će obavljati svoju dužnost, iznosimo ista očekivanja.

Dakle,  prvenstveno mislimo da je potrebno raditi i na proširivanju i jačanju kapaciteta Ministarstva za manjine, te da ono bude jednako otvoreno za sve manjinske zajednice.

Ovo ministarstvo, u okviru resursa kojima je raspolagalo, a imajući u vidu da je funkcionisalo u redukovanom sastavu, dosta je uradilo u prethodnom periodu, kako u zakonskoj regulativi, tako i u stvaranju pretpostavki za formiranje nacionalnih savjeta, Fonda za manjine i drugih institucija. Mislimo da mu je sada potrebna dodatna podrška i podsticaj osnaživanju, posebno u kadrovskim resursima, shodno medjunardnim obavezama koje Crna Gora, preuzela još kada je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Sada , nakon otvaranja pregovora i posebno u oblasti poglavlja 23. i 24. mnogo je tih obaveza koje treba ispunjavati, a tiču se i djelokruga rada ovog ministarstva.

Konkretno, mislimo da je zadatak ovog minisatrstva da i u daljem periodu radi na unaprijedjenju propisa  i realizaciji stratetije manjinske politike i na izradi novih pravila za izbor nacionalnih savjeta. Ovo su nove institucije, koje treba i finansijski i organizaciono ojačati, a ne kao do sada davati im samo da prežive i da budu na vještačkom disanju. Ovdje je posebno značajna uloga resornog ministarstva. U tom smislu, treba jačati i njegove ingerencije, u korelaciji sa  novoformiranim institucijama- kao što su Fond za manjine, Centar za očuvanje kulture manjina itd.  Takodje, ovo ministarstvo treba i dalje da radi na jačanju mehanizama za poboljšanje  zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda, manjina i etničkih grupa u institucijama ne samo na nivou države, već i u opštinama i lokalanim upravama, gdje je problem nezastupljensoti manjina posebno izražen. Bez zastupljenosti u institucijama nema integracije manjina.  Analiza koju je ovo ministarstvo uradilo protekle godine, kao i preporuke Vlade dobar su korak u tom pravcu, ali to je samo početak.

Dakle, ukoliko se bude radilo u ovom  pravcu ovo ministrstvo, kao i gospodin Hamdija  Hasani, imaće punu podršku Bošnjačke stranke.