Poštovana državna tužiteljko, uvažene dame I gospodo,
Suljo Mustafić

Suljo Mustafić

Tužilaštvo je jedna od najvažnijih oblasti, kojom  će se  u ukupnoj reformi institucija,  naša država morati baviti odmah, na početku pregovaranja, kroz otvaranje poglavlja 23 I 24. Jačanje  nezavisnosti i depolitizacija pravosudja, nova uloga  tužilačke organizacije, ustavne promjene  koje su neophodne u pravosudju I tužilaštvu, borba protiv sistemske korupcije i organizovanog kriminala jesu  glavni putokazi reformi koje se  moraju sprovesti u ovoj prvoj i, vjerovatno, najosjetljivijoj fazi pregovaranja sa EU. To su razlozi koji  motivišu da se o radu tužilačke organizacije, govori sa više kritičkog tona, ali u najboljoj namjeri, da se ukaže na dosadašnje slabosti,  kojih je bilo i to ne tako malo. Vjerujemo da će naša ukazivanja na dosadašnje kvalitativne nedostatke imati više smisla, od pukog nabrajanja iz  statistike ovog izvještaja . Zbilja, treba konstatovati  i to je za pohvalu, da je i ovaj,  kao i raniji izvještaji,  veoma pregledan , sa preciznom statistitičkim podacima i tabelarnim prikazima po vrstama  kriminaliteta I po  opštinama u CG. Takodje, jasno je  da je tužilaštvo postupalo ažurnije ,da je predmete rješavalo po roku prispijeća. U izvještaju se navodi   povećanje broja osudjujućih presuda, kao I rješavanje brojnih zaostalih predmeta. Konstatuje se “da podaci o većem broju osudjujućih , kao I manjem broju oslobadjajajućih I odbijajućih presuda  , kao I podatak o manjem broju obustavljenih postupaka nakon završene istrage ukazuju da , iz godine u godinu, raste kvalitet rada državnih tužilaca. “   Ovakav trend treba pozdraviti, to je zaista napredak, ali postavljamo pitanje zbog čega se toliko čekalo da se uspostavi ovaj trend? Da li su trebali naši evropski partneri da nam ukazuju na naše slabosti?Da li je trebalo da nam se ukaže iz Evrope da optužnice moraju biti zasnovane  na dokazima,  ili smo to valjda  i sami ranije znali? No, dobro je da smo se , makar  I sporadično, dotakli krivičnih djela kao što su :zloupotreba službenog položaja, davanje  i uzimanje mita, pranja novca, ,da smo konačno i zakonom regulisali oduzimanje imovine u produženom trajanju.  Vjerujemo da će se I u korpusu ustavnih reformi naći rješenja koja se tiču odredbi da krivična djela organizovanog kriminala i korupcije ne zastarjevaju. Mislimo da su to problemi sa kojima se moramo suočiti, da je riječ o pošasti sa kojima se susrijeću sva društva u tranziciji, da su prethodnih dvije decenije, i razna dešavanja – ratovi, izolacija, sankcije, bezzakonje, kod nas i u okruženju, dodatno povećale opseg ovih problema. Svima treba da bude jasno, da je pravda dostižna, a da kao ni neka druga inkriminisana djela, da isto tako i korupcija i kriminal nijesu podložni zastari.
Komentar na izlaganje Vrhovnog državnog tužioca povodom suđenja za slučaj "Bukovica"
Vjerujemo da će navedeni  trend rasti, ne zbog štrikova u izvještajima evropske komisije, već zbog stvarne potrebe našeg društva da se sa time ozbiljno suoči I razračuna,  ukoliko želimo izaći iz brloga društva u tranziciji, u kojem su po pravilu kriminalci nacionaloni heroji, a  lopovi, utajivači poreza I profiteri, umjesto društvenog prezira, postali elita koja ima najveći ugled u društvu. Zbog toga je potrebno više pravosnažnih presuda, kako bi nastavli veće pomake na polju u kome s ukazuje u izvještaju Evropske komisije prema evropskom Savjetu, gdje se kaže da  :  Crna Gora je nastavila da ostvaruje rezultate u pogledu istraga, krivičnih gonjenja i presuda u slučajevima korupcij, kao I organizovanog krminala. Međutim, slučajevi korupcije na visokom nivou i dalje zabrinjavaju.” Takodje, jasno nam je ukazano I da se optužnice I sudski procesi ne smiju koristiti u svrhe medjuklanovskih, medjupartijskih ili unutarpartiskih razračunjavanja, već se moraju bazirati na relevantnim dokazima. Mi ukazujemo I na to da ne smije biti selektivnosti u bilo kom slučaju, a bilo ih je kada su se , ranijih godina, neka spektakulrna hapšrenja odiugravala se prema nekim  pripadnicima bošnjačkog naroda I to u vrijeme vjerskih praznika. Ukazujemo I na neopohodnost jačanja kapaciteta tužilaštva, u materijalnom smislu, Zarade nosilaca ovih funkcija moraju biti dovolje da im se obezbjedi finasijska nezavisnost I egzistencijalna sigurnost , jer je to uslov da tuže i sude pop o pravu i pravdi, a ne prema nekim drugim kriterijumima, Ovo potkrepljujemo  konstatacijom iz spomenutog izvještaja EK gdje se navodi:”Treba uspostaviti jedinstven sistem zapošljavanja za sudije i tužioce na nivou države na osnovu transparentnih i objektivnih kriterijuma.Funkcionisanje Sudskog i Tužilačkog savjeta usporava nedovoljan administrativni kapacitet I nedovoljna finansijska sredstva.” U našim ocjenama I analizi, zaista se  moramo se osvrnuti I na segment koji se tiče I rada specijalnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju, teroizam I ratne zločine. Naime, kada je u pitanju rad Tužilaštva, i izvještaj u kome se konstatuje da se u četiri predmeta koja se tiču ratnih zločina, radi o 30 lica protiv kojih se vodi krivični postupak, reklo bi se na prvi pogled da se radi o ažurnosti ove institucije. Ali ako uzmemo u obzir da se, bar kada je riječ o zločinima deportacija bošnjačkih izbjeglica, o etničkom čišćenju pljevaljskih sela u Bukovici i o Kaludjerskom lazu, radi o zločinima koji su se desili u Crnoj Gori, u dva slučaja nad njenim gradjanima, te da I nakon bezmalo 20 godina u prva dva slučaja, I 13 godina u trećem,  mi nemamo nijednu pravosnažnu presudu.  Imamo nepravosnažne,  ali problematične presude, nepravedne, za žrtve I njihove porodice ponižavajuće za pravdu,  imamo ponovne postupke, u nedogled, protiv istih lica. Ne želimo da komentarišemo neprasvosnažne presude, niti da vršimo politički pritisak bilo koje vrste, ali možemo da pitamo koje I kakvo tužilaštvo može da podnosi optužnice, nakon kojih ispada , izgleda, da su  bošnjačke izbjeglice same sebe hapsile po Crnoj Gori i sebe deportovale karadžićevim falangama pod nož,da su Bošnjaci iz dvadeset sela Bukovice sami sebe premlaćivali, iseljavali, rušili kuće I džamije, da to niko nije naredio ili izvršio… A nije tako gospodo, jer da je tužilaštvo prikupilo dovoljno dobre dokaze ne bi presude padale, ne bi možda one koji su posljednji u lancu odgovornosti ili su samo izvršavali naređenja,  proglašvali jednim okriviljenima, bavili bi se I naredbodavcima, a ne izricali takve presude od koih se zgražava svaki dobornamjerni gradjaninu ove države, isto kao I predstavnici medjunarodne zajednice. Mi očekujemo da će svaki od oviuh slučajeva biti nanovo procesuiran sa prikupljanjem relevatnih dokaza I da će to rezultirati zadovoljavajućim pravosnažnim presudama. Bošnjačka stranka je i dosada upozoravala na ovaj problem, nadamo se da će naši apeli konačno promijeniti nešto I kroz kvalitetne sudske epiloge, konačno vratiti povjerenje naših sunarodnika u tužilaštvo I pravosudje I doprinjeti konačnom rasvjetljavanjuu ovih slučajeva I , ukupno, suočavanju Crne Gore sa prošlošću. Na kraju, nešto I lično. Kao Baranin,pozdravljam I činjenicu da se I makar nakon 67 godina, konačno radi na prikupljanu dokaz odnosno dokumentacije u vezi sa poznatim slučajem “Barskog masakra”. Bilo je krajnje vrijeme da se sa ovog nivoa konačno procesuira ovaj slučaj zločina koji je dugo bio tabu – tema u Baru I Crnoj Gori. Nažalost, najveći broj neposrednih  svjedoka ovog zločina nijesu više medju živima. O zločinu u kojem je, tada u Baru,  ubijeno više stotina ili možda više od hiljadu gradjana Kosova, pretežno albanske nacionalnosti u besprizornom lovu na nedužne, goloruke I nenaoružane ljude, koji je trajao nekoliko dana, bilo je nepoželjno govoriti, mada su I dan-danas žive uspomene kod Barana o ovom događaju, a postoje i obilježena I neobilježena groblja žrtava ovog zločina. Zaista, potrebno je da ovaj slučaj dobije sudski epilog, prvo zbog toga što I nakon božje pravde kojoj niko nije umakao,  i ovozemljaska pravda mora biti zadovoljena , pa makar I nakon sedam decenija ćutanja. Drugo, zbog toga što je to dug prema žrtvama I njihovim porodicama  I, na kraju, da bi se odgovorni I izvršitelji konačno personalizovali, kako bi se znala njihova imena I kako bi teret potencijalne kolektivne odgovornosti bio skinut sa najvećeg dijela građana Bara koji u tome nijesu učestvovali. Ali, upozoravamo vas da treba požuriti, jer je sve manje onih koji pamte I vjerodostojno mogu svjedočiti o ovom dogdjaju.