Poštovani predsjedavajući, koleginice i kolege poslanici, ministre Žugiću, uvaženi gradjani, Predlogom Zakona o izmjena i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, tj. amandmanima Vlade Crne Gore predviđeno je povećanje stope PDV-a za 2% što predstavlja još jednu nepopularnu, nadamo se i poslednju, u nizu nepopularnih mjera Vlade Crne Goru u cilju sanacije problema u javnim finansijama. Trenutna ekonomska situacija je takva da je jedna ovakva mjera  neophodna i očekivana, kako bi država mogla izmiriti svoje dospjele obaveze Iako će Crna Gora i dalje imati jednu od najnižih stopa PDV u regionu, ovo povećanje stope će sigurno izazvati i određi rast cijena roba i usluga koji su obuhvaćeni ovom stopom. U prvom redu mislimo na povećanje cijene energenata, prvenstveno nafte i naftnih derivata, koje povlači povećanje cijena roba i usluga bez obzira da li su oporezovani višom, nižom ili nultum stopom PDV-a. U kojoj mjeri će povećanje gornje stope PDV-a uticati na cijene, zavisi prije svega od odluke proizvođača i trgovaca da li će to da prebace na potrošače odnosno krajnje korisnike. To sve zavisi od konkurencije među njima, ali i od njihove procjene, kolika su raspoloživa sredstva u domaćinstvima. Pretpostavljamo da prvenstveno trgovci znaju da raspoloživa sredstva domaćinstava nijesu na zavidnom nivou i da će se u skladu sa tim ponašati pri eventualnom povećanju cijena. Neki će vjerovatno povjećanje PDV-a u potpunosti prebaciti na kupce ali postoje najave najvećih trgovinskih lanaca da će cijene najprodavanih namirnica ostati nepromijenjene, kako bi zaštitili i pomogli potrošače u ovom ekonomski kriznom periodu. Očekujemo da se jedan dio sredstava prikupljenih od PDV-a usmjeri i opredijeli ka manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori. Tu prije svega mislimo na rješavanje infrastrukturnih problema, ali i pomoć preduzetnicima sa tih područja, kroz davanje povoljnijih kamatnih kredita. Takav primjer smo imali i u bivšoj Jugoslaviji gdje je postojao Fond za nerazvijena područja iz kojeg je i Crna Gora dobijala značajna sredstva. U cilju efikasnije borbe sa sivom ekonomijom moraju se preduzeti mjere za njeno suzbijanje i jednom od tih mjera smatramo i povećanje poreske stope. Međutim, većom stopom PDV-a stvara se i veća mogućnost za neplaćanje istog. Veliki poreski obveznici su ujedno i najveći dužnici po osnovu plaćanja poreza. Zbog loše naplate poreskog duga ostaje velika rezerva novca, a to je upravo neplaćen porez. Jedna od mjera koje smo ranije usvojili, taksa "euro po euro" mislimo da nije dala razultat kakav se očekivao. Stoga, Vlada bi trebalo da od početka naredne godine ukine bar taksu na električna brojila, jer korišćenje električne energije se ne smatra luksuzom već jednom od osnovnih životnih potreba čovjeka u 21 vijeku. Na ovaj način će se makar malo ublažiti konstantan udar na budžet gradjana, a posebno onih koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, kojih, na žalost, u Crnoj Gori nije mali broj. Ako je već neophodno povećati PDV, smatramo da je to najbolje uraditi u ovom trenutku, čime ćemo značajno akumulirati sredstva i od predstojeće turističke sezone. Treba naglasiti da povećanje poreske stope sa 17 na 19% neće značiti povećanje i niže poreske stope. Nižom poreskom stopom su uglanom oporezovane osnovne životne namjernice, a koje čine skoro 50 % potrošačke korpe, te da će doći do jednokratnog povećanja cijena, ali i ne do dugoročne inflacije. Takodje smatramo da Ministarstvo finansija u saradnji sa inspekcijskim službama  treba da budu efektnije u naplati poreskog duga, s obzirom da je iznos nenaplaćenog PDV-a sa kamatama iznad 80 milona eura, odnosno 25% ukupnog poreskog duga. Vjerujemo da će ova mjera povećanja PDV biti privremena i da njeni efekti neće u velikoj mjeri uticati na standard gradjana, te da će se njena sredstva usmjeriti u pravcu ekonomskog razvoja, smanjivanju siromaštva i nezaposlensti. I pored svih ovih negativnosti koje će uslijediti nakon povećanja više poreske stope, smatramo da je u ovom momentu ovo povećanje opravdano, jer će obezbijediti nedostajuća sredstva u Budžetu u iznosu od oko 40 miliona eura godišnje i na taj način će se izbjeći opasnost od ozbiljnih finansijskih problema i nemogućnosti servisiranja budžetskih obaveza.