Poštovani predsjedavajući, koleginice i kolege poslanici, predstavnici Agencije, uvaženi građani, Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2012. godinu, u kome je iskazano zadovoljstvo postignutim napretkom u oblasti zaštite ličnih podataka, naročito zakonodavnog okvira koji je u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom EU, daje nam za pravo da vjerujemo da je odgovornost državnih organa, organa lokalna uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica u 2012. godini bitno drugačija. Takođe i svijest građana u Crnoj Gori o pravu na zaštitu ličnih podataka je u odnosu na raniji period na znatno većem nivou, što se može zaključiti i iz broja zahtjeva za davanje mišljenja navedenih u datom Izvještaju. U tom pravcu treba nastaviti sa edukativnim kampanjama za širu javnost o njenom pravu na slobodan pristup informacijama i pravu na zaštitu ličnih podataka. Znamo da je početkom ove godine počela primjena novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, gdje je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dobila nadležnost drugostepenog organa za rješavanje po žalbi na prvostepeni akt o slobodnom pristupu informacijama. Shodno svom ovlašćenju iz navedenog zakona, Savjet Agencije ima pravo da zahtijeva da mu organ vlasti dostavi kompletnu informaciju ili dio informacije kojim se traži pristup. Na ovaj način stvoreni su realni uslovi da se Agencija adekvatno bavi zaštitom ličnih podataka i slobodnim pristupom informacijama, a kroz ostala rješenja je obezbijeđena i nezavisnost i nepristrasnost, što je jedan od osnovnih evropskih standarda u ovoj oblasti. Putem nadzora, kako je navedeno u Izvještaju, Agencija je jasno identifikovala oblasti, kao i vrste subjekata koji su zanemarili obaveze utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Te obaveze se najčešće odnose na poseban vid obrade ličnih podataka, prije svega na video nadzor, način vođenja evidencije o ulasku i izlasku iz službenih prostorija, izostanak prijavljivanja zbirki ličnih podataka na propisanom obrascu, kao i obavještavanje o značajnim izmjenama do kojih dođe u istim. Takođe, kontrolori Agencije su identifikovali rasprostranjenu pojavu obrade ličnih podataka u većem obimu nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha i na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom. Ovo je posebno vidljivo u sektoru zdravstva i finansija. Međutim, subjekti nadzora su u većini slučajeva postupali po upustvima kontrolora Agencije i otklanjali nepravilnosti u ostavljenom roku. Poseban oprez je potreban kada se radi o informacijama koje otkrivaju identitet maloljetnog lica u slučajevima koji su suprotni ostvarivanju najboljeg interesa djeteta i koji mogu imati štetne posljedice po njegov dalji razvoj i socijalni život. Zato, Agencija treba u narednom periodu da preduzme aktivnosti na podizanju nivoa svijesti o značaju prava na zaštitu ličnih podataka kod djece školskog uzrasta. Ono što je obilježilo 2012. godinu kada je u pitanju normativa u oblasti zaštite ličnih podataka, jeste donošenje tri zakona: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka Ovim zakonima se uspostavila ravnoteža između prava građanina i prava javnosti „da zna“, odnosno da ima pristup informacijama u posjedu organa vlasti i prava na privatnost.
Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Smatramo da se zbog obimnosti posla koji se značajno povećao u Agenciji, budžetom Crne Gore trebaju predvidjeti i znatno veća sredstva nego što su ona bila do sada. Takođe, pretpostavljamo da će u narednom periodu biti povećan i broj predmeta u vezi sa slobodnim pristupom informacijama, tako da će biti potrebno i povećanje određenog broja zaposlenih koji moraju biti edukovani i stručni, ali i upoznati sa suštinom prakse Evopskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Donošenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama Crna Gora je zauzela izuzetno visoko mjesto, jer je donijela Zakon koji državu čini veoma transparentnom. Međutim, za sprovođenje jednog ovakvog zakona i održavanje tako visokih standarda neophodno je obezbijediti mehanizme, a oni su najčešće vezani za finansijska sredstva. Crna Gora mora da odgovori svim obavezama tokom pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, jer pored zakonodavstva koje će biti usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, potrebno je i implementirati usvojenu zakonsku normativu, za šta će biti potrebno izdvajati znatno više sredstava. Na kraju, želimo da istaknemo očigledan napredak u radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. U tom smislu, Bošnjačka stranka će podržati njen Izvještaj. Naglašavamo da se u narednom periodu moraju uložiti dodatni napori, s obzirom da se radi o jednoj veoma osjetljivoj i značajnoj materiji za dalji razvoj demokratije u Crnoj Gori. Hvala na pažnji, Kemal Zoronjić.