Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore poslanik Almer Kalač je na XI-posebnoj sjednici redovnog proljećnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore postavio sljedeće pitanje Ministarstvu zdravlja, ministru Miodragu Radunoviću:

Poštovani g-dine ministre,

Da li su se stekli uslovi za otvaranje stomatološke ordinacije u Crnoj Gori za osobe sa autizmom?

Da li Ministarstvo zdravlja ima specijalizovanog kadra za ovu oblast i šta je po tom pitanju do sada učinjeno, a šta se planira?

almer-kalac-poslanicko-brajovic

Obrazloženje:

Broj oboljelih od autizma u poslednjih 46 godina je drastično porastao, o čemu svjedoči činjenica da je od tog oboljenja 1966. godine  patilo do pet osoba na 10.000, dok danas od njega boluje jedan od 120 ljudi na 10.000. Autizam, je sve izraženiji u svijetu, pa ni Crna Gora nije pošteđena. Smatra se da je utvrđen veći broj autista zbog dijagnostike, koja je unaprijeđena. Nekada se prepoznavao samo najteži oblik autizma, danas se prepoznaju lakše forme.

Smatramo da su se zbog povećanog broja osoba sa autizmom, stvorili uslovi za otvaranjem specijalizovane ordinacije jer se za sada ove usluge koriste jedino u Beogradu.

Više je aspekata zbog kojih bi trebalo otvoriti ordinaciju ovog tipa: pomoć samim osobama na koje se odnosi, olakšice roditeljima ili staraocima i na kraju, smanjenje troškova, jer je cijena ove vrste usluga izuzetno velika.      

Tražim odgovor i u pisanoj formi.

MIODRAG RADUNOVIĆ:

Promjenama u organizaciji stomatološke zdravstvene djelatnosti, stomatološku zdravstvenu zaštitu pružaju registrovane stomatološke ambulante, na primarnom nivou, a država je kroz ugovorni odnos sa 169 ordinacija omogućila da građani zakonom definisani obim usluga ostvaruju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Mnoge od ovih ordinacija pružaju uluge i licima sa invaliditetom, uključujući lica sa autizmom. Ukoliko procijeni da ne može da pruži uslugu, doktor to lice upućuje u Institut za bolesti djece ili Stomatološku polikliniku KCCG.

Stomatolška poliklinika, kao nastavna baza Stomatološkog fakulteta raspolaže adekvatnim prostorom, opremom i kadrom i pruža usluge sekundarnog i tercijarnog nivoa iz ove djelatnosti i ima podršku u drugim organizacionim cjelinama KCCG, u prvom redu Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju i Operacionog bloka. Stoga, uz minimalne adaptacije stvaraju se uslovi na osposobljavanju prostora za pružanje usluga sanacije zuba u totalnoj anesteziji, zbog čega su se ta lica slala van granica države. Ministarstvo zdravlja, preko Ljekarske komore, insistira i na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji pogotovo kada je u pitanju podizanje vještina za pružanje zdravstvene zaštite licima sa invaliditetom.