Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sledeće pitanje Ministru saobraćaja i pomorstva, gospodinu Osmanu Nurkoviću:

Poštovani Ministre,

Kada će biti izvršena rekonstrukcija regionalnog puta R-3 tj. putnog pravca od Pljevalja do Metaljke (graničnog prelaza sa Republikom BiH) dužine 39.7 km, jedine putne veze sjevera Crne Gore sa BiH?

OBRAZLOŽENJE:

Pljevlja, grad sa najvećim prirodnim resursima u našoj drzavi, višedecenijskim eksplotaciono – izrabljivačkim pristupom od strane predstavnika rukovodećih državnih struktura, od prijestonice hercegovačkog sandžaka i kulturnog centra ovih prostora pa i šire, preko perspektivnog industrijskog centra, dovedena su u stanje u kojem ni osnovni uslovi za život nisu na zadovoljavajućem nivou. Ukoliko se nastavi sa maćehinskim odnosom prema Pljevljima i ako Vlada hitno ne preduzme mjere za unapređenje životne sredine i ukupnog kvaliteta života u njemu, Pljevlja mogu postati crnogorski Černobilj.

Jedna od mnogobrojnih crnih tačaka pljevaljske opštine je i njena saobraćajna infrakstruktura, odnosno katastrofalno stanje većine lokalnih i regionalnih puteva, kao i ulica u samom gradu. Izuzetno loša povezanost sa svim dijelovima države, ali i sa susjednim državama, jedan je od faktora koji u značajnoj mjeri doprinosi stagnaciji pljevaljske opštine. Svih šest putnih pravaca koji Pljevlja otvaraju prema svijetu (Pljevlja – Metaljka, Pljevlja – Đurđevića Tara, Pljevlja – Jabuka, Pljevlja – Kovren, Pljevlja – Šula i Pljevlja – Čemerno) izgrađeni su i rekonstruisani prije 90-tih godina prošlog vijeka.
Zasigurno u najlošijem stanju je putni pravac Pljevlja – Čajniče, koji je jedina asfaltna veza Pljevalja i sjevera Crne Gore sa BiH. Ovaj put je asfaltiran 1986. godine, većim dijelom ima neadekvatne tehničko-eksploatacione karatkeristike za funkcionalno odvijanje saobraćaja, dionice puta sa širinom kolovoza do 5m, nepovoljne radijuse horizontalnih krivina, loše stanje kolovoza, loše održavanje u zimskom periodu , nekvalitetno krpljenje rupa itd... Putovati ovakvim putem predstavlja rizik po učesnike u saobraćaju. Posebno je rizično na dijelu ceste na prilazu mjestu Baljenovac, preko planine Kovač, kao i lokacije Karovića poljana i Metaljka. Put je užasno loš i na mjestu bivšeg graničnog prelaza na Metaljci. Tom dionicom svakodnevno prolazi veliki broj vozila i putnika koji putuju u BiH, a među njima i veliki broj studenata koji se školuju u Sarajevu ili Foči.
Opština Čajniče je od granične linije sanirala dio puta koji potpada pod teritoriju BiH, u sklopu Programa rehabilitacije magistralnih i reginalnih puteva u 2011. godini, izdvojivši 2,2 miliona KM za projekat rehabilitacije regionalnog puta Potkozara – Čajniče – Metaljka.

Podsjećam Vas da Strateški plan razvoja Opštine Pljevlja koji se odnosi na period od 2013. godine obuhvata i rekonstrukciju navedenog putnog pravca. Takođe, urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju predmetnog regionalnog puta R-3 (Pljevlja – Metaljka) u skladu sa prostornim planom Crne Gore do 2020. godine izdalo je MORT – direkcija za saobraćaj 11.07.2014. godine. U državnom budžetu niz godina se planiraju sredstva za rekonstrukciju ovog puta, ali još uvijek ništa nije urađeno. Nedopustivo je da o tome ćute i nadležne državne i opštinske službe.
Zanima nas da li će konačno doći dugo iščekivana i obećavana rekonstrukcija jedine putne veze sjevera Crne Gore sa BiH, koja je od izuzetnog značaja za sve građane pljevaljske opštine i cijelog sjevera države, a posebno za građane bošnjačke nacionalnosti, koji imaju tradicionalne rodbinske, prijateljske, kulturne i ekonomske veze sa susjednim gradovima u BiH. Da li možete da nam pojasnite ko je odgovoran za ovakvo stanje predmetnog puta i ne preduzimanje planiranih neophodnih i neodložnih mjera za rekonstrukciju putnog pravca, odnosno za krajnji nemar i neodgovornost prema građanima pljevljaske opštine i svim korisnicima ovog puta.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.
Šef poslaničkog kluba
BS, FORCA-DUA- AA, HGI
Mr. Ervin Ibrahimović