Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sledeće pitanje Ministru rada i socijalnog staranja, gospodinu Kemalu Purišiću:

Poštovani Ministre,

Koji su efekti primjene novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i da li će se poboljšati položaj lica i porodica koje su socijalno ugrožene?


OBRAZLOŽENJE:


Socijalna i dječija zaštita je djelatnost od javnog interesa kojom se obezbjeđuju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima, koji uključuju prevenciju, podršku i pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
Pravo na socijalnu i dječiju zaštitu ostvaruje se po socijalno - zaštitnim kriterijima, odnosno na osnovu socijalne potrebe (invalidnost, nesposobnost za rad i privređivanje, nepostojanje zakonske obaveze izdržavanja, imovinskog cenzusa i drugih posebnih obilježja socijalne ugroženosti).
Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisana su prava iz socijalne i dječije zaštite, koja obuhvataju osnovna materijalna davanja i usluge socijalne i dječije zaštite.

Navedenim zakonom propisana su materijalna davanja iz oblasti socijalne i dječije zaštite i to: pravo na materijalno obezbjeđenje, ličnu invalidninu; dodatak za njegu i pomoć; troškove sahrane; naknada za novorođeno dijete; naknada roditelju ili staratelju korisnika lične invalidnine; dodatak za djecu; naknada po osnovu rođenja djeteta za lice koje je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i redovnog studenta.
Obzirom da socijalna i dječija zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice, na koji način će nova zakonska rješenja unaprijediti kvalitet života pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima, a naročito pojedincu i porodici koje nemaju prihode, a žive na sjeveru Crne Gore ili ruralnom području i suočavaju se sa većim rizikom od siromaštva.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Šef poslaničkog kluba
BS, FORCA-DUA- AA, HGI
Mr. Ervin Ibrahimović