Poštovani predsjedavajući, kolege poslanici, g-dine Filipoviću, poštovani građani, U skladu sa Zakonom o socijalnom savjetu  ("Sl. list Crne Gore", br. 16/07), Socijalni savjet  se osniva radi uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada.
Kemal Zoronjić

Kemal Zoronjić

Ustavom  Crne Gore članom 65, je propisano da se socijalni položaj zaposlenih usklađuje u Socijalnom savjetu i da Socijani savjet čine predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade. Shodno odredbama člana 13 Zakona o socijalnom savjetu ("Sl. list Crne Gore", br. 16/07 od 27.12.2007, 20/11 od 15.04.2011), trenutni sastav  Socijalnog savjeta Crne Gore čine po 11 predstavnika Vlade, 11 predstavnika (reprezentativne organizacije) sindikata Crne Gore i 11 predstavnika (reprezentativnog udruženja) poslodavaca u Crnoj Gori. Zahvaljujući takvoj strukturi nacionalnog Socijalnog savjeta,  socijalni dijalog u Crnoj Gori je dobio na sadržini i suštini, jer su socijalni partneri, i pored veoma teške socijalne i ekonomske situacije u zemlji, pokazali odgovornost prema strukturama koje predstavljaju, ali i društvu u cjelini. Takođe, Socijalni savjet je prerastao u tijelo zasnovano na temeljnim dostignućima i vrijednostima evropskog društva u kojem socijalni dijalog, kao glavni instrument za definisanje ekonomske i socijalne politike, predstavlja osnovnu pretpostavku i ključni stub trajnog socijalnog mira i ekonomskog progresa zemlje. Konačno, u takvom Socijalnom savjetu, poslodavci imaju priliku da izvorno, preko svog dobrovoljnog udruženja, zastupaju interese privrede, govore o biznis barijerama i zalažu se za unaprjeđenje poslovnog ambijenta. Članom 1, Prijedloga zakona, predloženim izmjenama brišu se sporni stavovi u članu 13 i na taj način stvaraju uslovi za funkcionisanje Socijalnog savjeta kao nezavisnog tripartitnog tijela uz poštovanje principa da predstavnike u Savjet, socijalni partneri imenuju, odnosno razrješavaju, u skladu sa svojim aktom. Ovim izmjenama riješili smo stavove koji su bili u suprotnosti sa međunarodnim standardima. Članom 2 Prijedloga, uvodi se novi član 17a, kojim se uređuje rad sekretarijata Socijalnog savjeta. Na ovaj način je ispunjena jedna od preporuka koja je sadržana u Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija, u kojem se ukazuje na potrebu da se formira sekretarijat Socijalnog savjeta, čime bi se značajno unaprijedili administrativni i stručni poslovi Socijalnog savjeta i pospješio dalji razvoj socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. Predloženim rješenjima se precizira način izbora sekretara i članova sekretarijata Socijalnog savjeta, kao i način uređivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti. Odredbom člana 3 Predloga, utvrđeno je prelazno rješenje kojim se reguliše status sekretara Socijalnog savjeta koji je imenovan u skladu sa važećim zakonom. Novim Zakon o socijalnom savjetu koji dobijamo sa ovim izmjenama i dopunama biće u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao što su Konvencija br.144 (o tripartitnim konsultacijama Međunarodni radni standardi iz 1976 godine), i Preporuka br.152 o tripartitnim konsulatacijama (Aktivnosti MOR-a iz 1976 godine), te Preporuka br.113 o pregovaranju (na nivou privrede i na nacionalnom nivou iz 1960 godine). Na kraju, ovo je dobra poruka za Evropsku komisiju, koja upravo izrađuje izvještaj o skriningu za poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Usvajanjem ovih izmjena izbjeći će se moguće početno mjerilo za otvaranje ovog poglavlja, koje bi se direktno ticalo socijalnog dijaloga i uloge Socijalnog savjeta u njemu. Za očekivati je i brže potpisivanje novog Opšteg kolektivnog ugovora. To je zadatak na kojem treba da radi budući sekretarijat Socijalnog savjeta, jer nedostatkom Opšteg kolektivnog ugovora radnici u Crnoj Gori su uskraćeni za mnoga prava koja bi imala njegovim potpisivanjem. Zahvaljuem, Kemal Zoronjić.