Kongres Bošnjačke stranke, na zasijedanju održanom, 25. jula 2015. godine u Podgorici, donio je

STATUT BOŠNJAČKE STRANKE

I OPŠTE ODREDBE

Naziv, status i sjedište stranke

Član 1

Naziv političke stranke je: BOŠNJAČKA STRANKA (u daljem tekstu: BS).

Skraćeni naziv Bošnjačke stranke je: BS.

U skladu sa važećim propisima naziv stranke se može koristiti na jednom ili više stranih jezika.

BS je demokratska politička organizacija, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni Programom BS i ovim Statutom.

BS ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište BS je u Rožajama.

Osnovni principi BS

Član 2

Osnovni principi BS:

 • ravnopravnost svih građana koji žive u Crnoj Gori;
 • demokratizacija društvenog i političkog života i funkcionisanje pravne države;
 • afirmacija i zaštita ljudskih prava i sloboda i dosljedna primjena posebnih manjinskih prava i sloboda i neposredna primjena međunarodnog prava iz ove oblasti, kada drugačije uređuju predmetnu materiju u odnosu na domaće zakonodavstva;
 • zaštita vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman vjerskih zajednica, autonomnost u radu i pravedna restitucija njihove imovine i zaštita imovinskih prava;
 • zaštita privatne svojine, ravnopravnost svih oblika vlasništva, sloboda preduzetništva, tržišna ekonomija i pravedna i potpuna restitucija;
 • održivi i ravnomjerni regionalni razvoj svih područja u Crnoj Gori;
 • unapređenje socijalnih prava;
 • decentralizacija vlasti u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
 • rješavanje statusa Sandžaka kao prekogranične regije;
 • učlanjenje Crne Gore u NATO i Evropsku uniju, i druge važne međunarodne organizacije
 • aktivna institucionalna saradnja države sa iseljenicima i dijasporom uz jačanje svih oblika međusobne podrške i pomoći;
 • unaprjedjenje saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava; i
 • utvrdjivanje državnih simbola koji odgovaraju multietničkom biću Crne Gore i republikanskom državnom uređenju.

Simboli BS

Član 3

BS ima svoj znak i zastavu.

Znak BS je kružnog oblika zelene boje. Na lijevoj strani znaka nalazi se polumjesec, sa stilizovanim slovima ,,BS” u sredini znaka.

Zastava BS je bijele boje sa znakom BS. Odnos širine i dužine je jedan na prema dva ; znak BS se nalazi na lijevoj strani, a na sredini je ispisan naziv BOŠNJAČKA STRANKA.

Pečat BS

Član 4

BS ima pečat.

Pečat je okruglog oblika sa tekstom ,,Bošnjačka stranka”, sa naznakom organa BS i znakom BS u sredini.

Dan BS

Član 5

Dan BS je 26. Februar.

Dan BS podsjeća na datum objedinjavanja nekoliko stranaka bošnjačkog naroda (Internacionalna demokratska unija, Bošnjačka demokratska alternativa, Stranka nacionalne ravnopravnosti i Bošnjačko muslimanski savez), kao i pojedinaca, do tada nezavisnih bošnjačkih intelektualaca.

Način obilježavanja dana BS uređuje se odlukom Glavnog odbora.

Djelovanje BS

Član 6

BS se, u okviru demokratske utakmice, bori za ostvarenje svog programa i svojih ciljeva, i to: pridobijanjem birača, učešćem na izborima i učešćem u radu predstavničkih tijela i organa vlasti, srazmjerno svom uspjehu na slobodnim izborima, kao i djelovanjem u opoziciji.

Udruživanje

Član 7

BS može biti član međunarodnih političkih udruženja čije djelovanje je u skladu sa njenim programskim načelima i ciljevima.

Odluku o članstvu u udruženjima iz stava 1 ovog člana donosi Glavni odbor BS na prijedlog Predsjedništva BS.

Koalicije

Član 8

BS može stupiti u koaliciju sa drugim političkim strankama.

Koalicije mogu biti predizborne, postizborne i tehničke.

Javnost rada

Član 9

Rad BS je javan.

Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima u vezi sa radom BS, a odvija se preko portparola BS i službe za odnose sa javnošću.

U cilju informisanja javnosti BS koristi svoju internet prezentaciju, a može izdavati i svoja glasila i publikacije .

Organi BS mogu ograničiti ili isključiti javnost kada se radi o kadrovskim pitanjima i u drugim slučajevima kada bi javnost rada mogla ugroziti ostvarenje njihovih ciljeva i zadataka.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 10

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II PRIPADNOST BS

Član 11

Pripadnici BS su članovi i simpatizeri.

Član BS

Član 12

Član BS može biti svaki punoljetni gradjanin koji prihvata Statut BS i Program BS i nije član neke druge političke stranke.

Članom BS postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, članom BS postaje se i popunjavanjem pristupnice u elektronskoj formi koja se nalazi na internet stranici BS.

Na pristupnicu se može staviti prigovor.

O prigovoru iz stava 4 ovog člana odlučuje Opštinski odbor BS, odnosno Odbor BS na nivou Glavnog grada.

Prihvatanjem prigovora iz stava 4 ovog člana pristupnica postaje ništavna.

Postupak sticanja članstva, kao i forma i sadržina pristupnice utvrduje se pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Član 13

Član BS dobija člansku kartu.

Formu i sadržinu članske karte utvrđuje Glavni odbor BS.

BS vodi centralnu evidenciju članova BS i evidenciju članova BS na lokalnom nivou, u skladu sa pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Član 14

Član BS ima pravo da:

 • učestvuje u stvaranju i ostvarivanju politike BS;
 • bira i bude biran u organe BS;
 • ravnopravno učestvuje u aktivnostima BS;
 • dobije zaštitu i pomoć BS ukoliko je ugrožen zbog partijske pripadnosti i obavljanja partijskih aktivnosti;
 • izražava mišljenja i gledišta koja su drugačija od onih koje ima većina i iznosi kritike na rad organa BS;
 • traži pod određenim uslovima preispitivanje odluka većine;
 • bude informisan o aktivnostima BS;
 • zahtijeva tumačenje Statuta BS od Statutarne komisije BS; i
 • ostvaruje i druga prava u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima BS.

Član 15

Član BS dužan je da:

 • prihvati Program BS i Statut BS;
 • zastupa i aktivno sprovodi politiku BS i odluke organa BS;
 • radi na očuvanju ugleda BS;
 • u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh BS na izborima;
 • plaća članarinu; i
 • ispunjava druge obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima BS.

Član 16

Kriterijumi za plaćanje članarine, kao i visina članarine, utvrđuju se pravilima koja donosi Glavni odbor BS, na prijedlog Predsjedništva .

Član BS može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati BS u skladu sa zakonom, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Direktorat BS vodi evidenciju o plaćanju članarine i ostalim prihodima.

Prestanak članstva

Član 17

Članstvo u BS prestaje istupanjem ili isključenjem.

Iz BS se istupa davanjem pisane izjave ili vraćanjem članske karte.

Isključenjem iz BS članstvo prestaje ukoliko:

 • postane član druge političke partije;
 • da potpis podrške drugoj političkoj partiji ili nezavisnom kandidatu, bez saglasnosti nadležnog organa BS;
 • djeluje na način koji je u suprotnosti sa osnovnim principima BS;
 • ne poštuje obaveze koje ima kao odbornik, odnosno poslanik BS; i
 • postupa na način, odnosno učini djelo, kojim se nanosi šteta ugledu BS.

Član 18

Odluku o isključenju iz BS donosi Opštinski odbor BS, odnosno Odbor BS na nivou Glavnog grada, shodno prebivalištu člana.

Na odluku o isključenju iz BS može se podnijeti žalba Glavnom odboru BS , u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Glavni odbor BS donijeće konačnu odluku po žalbi iz stava 2 ovog člana, na prvoj narednoj sjednici.

Ostala pitanja vezana za postupak isključenja iz BS uređuju se pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Simpatizer BS

Član 19

Simpatizer BS je svaki pripadnik bošnjačkog naroda, kao i drugi građani Crne Gore koji iskažu podršku programu i ciljevima BS, stranačkim aktivnostima ili kandatima BS na izborima.

III ODNOSI U BS

Princip demokratskog jedinstva

Član 20

Odnosi u BS zasnivaju se na principu demokratskog jedinstva.

Princip demokratskog jedinstva znači:

 • poštovanje slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar BS;
 • uvažavanje odluka većine i obaveze njihove realizacije; i
 • prava manjine, kao i pojedinca da , unutar BS, izražava i zadrži svoje mišljenje i gledišta.

Donošenje odluka

Član 21

Organi BS mogu punovažno odlučivati ukoliko na sjednici organa BS prisustvuje većina članova tog organa.

Organi BS donose odluke većinom glasova prisutnih članova.

Organi BS po pravilu donose odluke tajnim glasanjem.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, organ BS može odlučivati i javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, dvotrećinskom većinom ukupnog broja delegata Kongresa BS, odnosno članova Glavnog odbora BS, donosi se Statut BS, izmjene i dopune Statuta BS, odluke koje se odnose na prestanak rada BS i spajanje BS sa drugom političkom partijom, kao i odluke o imovini BS.

Odluke neposredno viših organa BS obavezujuće su za neposredno niže organe BS, kao i za članove BS.

Članovi neposredno viših organa BS mogu učestvovati u radu neposredno nižih organa BS, bez prava odlučivanja.

Član 22

Predsjednik BS može odložiti izvršenje odluka organa BS na državnom i lokalnom nivou ako smatra da su u suprotnosti sa Programom BS, ovim Statutom, kao i drugim odlukama neposredno viših organa BS.

Predsjednik BS je dužan da o postupanju iz stava 1 ovog člana bez odlaganja obavijesti Glavni odbor BS, koji će donijeti konačnu odluku u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja.

Izbori članova organa BS

Član 23

Izbore u BS na svim nivoima raspisuje Glavni odbor BS.

Izbori u BS mogu biti redovni i vanredni.

Redovni izbori u BS održavaju se svake četvrte godine.

Vanredni izbori u BS održaće se ako postojeće okolnosti ukazuju da se odnosi i stanje u BS ne mogu riješiti na drugi način do održavanja redovnih izbora u BS.

Mandat organa BS, po pravilu, traje četiri godine.

Članu organa BS prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran prestankom članstva u BS, podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je izabrao.

Članu organa BS, koji neprekidno u trajanju od 12 mjeseci neopravdano odsustvuje sa sjednica organa BS, prestaje mandat u tom organu.

Postupak sprovođenja izbora u BS na svim nivoima utvrđuje se pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Pravilima iz stava 8 ovog člana utvrđuje se i opoziv izabranih organa BS i nosilaca funkcija u BS.

Rodna zastupljenost

Član 24

U organima BS na svim nivoima obezbjeđuje se rodna zastupljenost shodno pozitivnom zakonodavstvu.

IV ORGANIZOVANJE BS

Teritorijalni princip

Član 25

BS je organizovana na teritorijalnom principu i djeluje na teritoriji države Crne Gore, a u skladu sa odgovarajućim propisima i u inostranstvu.

Organi BS

Član 26

BS obrazuje svoje organe na nivou države Crne Gore i na lokalnom nivou.

Organi BS na nivou države Crne Gore:

 • Kongres BS;
 • Glavni odbor BS;
 • Predsjednik BS;
 • Predsjedništvo BS;
 • Nadzorni odbor BS; i
 • Statutarna komisija BS.

Organi BS na lokalnom nivou:

 • organi BS na nivou opštine; i
 •  organi BS na nivou Glavnog grada.

Kongres BS

Član 27

Kongres BS je najviši organ BS i njegove odluke obavezne su za članove i organe BS.

Odluke Kongresa BS su konačne i stupaju na snagu danom donošenja.

Kongres BS se po pravilu održava svake četvrte godine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, Kongres BS se može održati i ranije, na prijedlog 2/3 Opštinskih odbora BS.

Prijedlog iz stava 4 ovog člana zajedno sa Opštinskim odborima BS može podnijeti i Odbor BS na nivou Glavnog grada.

O prijedlogu iz st. 4 i 5 ovog člana, konačnu odluku donosi Glavni odbor BS.

Odluku iz stava 6 ovog člana, Glavni odbor BS će donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.

Nadležnosti Kongresa BS

Član 28

Kongres BS:

 • donosi Program i Statut BS, kao i druga politička akta;
 • razmatra i ocjenjuje aktivnosti BS između dva Kongresa BS;
 • bira članove Glavnog odbora BS;
 • bira Predsjednika BS;
 • bira Nadzorni odbor BS;
 • bira Statutarnu komisiju BS;
 • verifikuje izbor predstavnice Foruma žena i predstavnika Foruma mladih u Glavni odbor BS;
 • na prijedlog Glavnog odbora BS, donosi odluku o prestanku rada BS, o spajanju BS sa drugom političkom partijom, kao i odlučuje o statusu imovine BS u tim slučajevima; i
 • donosi Poslovnik o svom radu.

Glavni odbor BS

Član 29

Glavni odbor BS je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BS između dva Kongresa BS.

Članovi Glavnog odbora BS mogu biti izabrani članovi i članovi po funkciji.

Izabrani članovi iz stava 2 ovog člana biraju se u skladu sa pravilima iz člana 23 stav 8 ovog Statuta.

Članovi po funkciji iz stava 2 ovog člana su:

 • predsjednik BS;
 • predsjednici Opštinskih odbora BS, predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada i predsjednici Odbora BS na nivou Gradskih opština;
 • poslanici u Skupštini Crne Gore;
 • članovi Vlade;
 • predsjednik Nadzornog odbora BS;
 • predsjednik Statutarne komisije BS;
 • predsjednici Opština, gradonačelnik Glavnog grada i predsjednik Gradske opštine;
 • predsjednici Skupštine opštine, Skupštine Glavnog grada i Skupštine Gradske opštine;
 • predsjednica Foruma žena BS; i
 • predsjednik Foruma mladih BS.

Članovima Glavnog odbora BS iz stava 4 al. 3, 4, 7 i 8 ovog člana po prestanku funkcije prestaje članstvo u Glavnom odboru BS.

Izuzetno od stava 5 ovog člana Glavni odbor BS može odlučiti, da će članovi Glavnog odbora BS iz stava 4 al. 3, 4, 7 i 8 ovog člana, i nakon prestanka funkcije, ostati članovi Glavnog odbora BS do isteka mandata Glavnog odbora BS.

Član 30

Predsjednik BS vrši funkciju predsjednika Glavnog odbora BS.

Predsjednik BS priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora BS i stara se o sprovođenju odluka Glavnog odbora BS.

Glavni odbor BS se saziva po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjedništvo BS ili najmanje 1/3 članova Glavnog odbora BS mogu zatražiti od Predsjednika BS sazivanje sjednice Glavnog odbora BS.

Predsjednik BS je dužan da, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 4 ovog člana, sazove sjednicu Glavnog odbora BS.

Kooptiranje i popunjavanje upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS

Član 31

Između dva Kongresa BS, Glavni odbor BS može, na prijedlog Predsjednika BS, u procentu do 5% članova Glavnog odbora BS, kooptirati odgovarajući broj novih članova Glavnog odbora BS.

Radi popune upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS, između dva Kongresa BS, Glavni odbor BS može, na prijedlog Predsjednika BS, izvršiti popunu upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS.

Popuna upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS se vrši sa liste predloženih kandidata od strane Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada, vodeći računa da se ne naruši odnos zastupljenosti Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada u Glavnom odboru BS.

Nadležnosti Glavnog odbora BS

Član 32

Glavni odbor BS:

 • utvrđuje pravce i ciljeve politike BS, kao i opšte aktivnosti BS između dva Kongresa BS, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu BS;
 • u izuzetnim slučajevima, kada postupanje ne trpi odlaganje i između dva Kongresa BS može donijeti izmjene i dopune Statuta BS i odlučivati o imovini BS;
 • odlučuje o učešću BS na izborima;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava potpredsjednike BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava političkog direktora BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava članove Predsjedništva BS;
 • donosi Izborni program BS;
 • bira članove Izborne komisije BS, kao i drugih tijela za organizovanje i praćenje izbornih aktivnosti;
 • raspisuje unutarstranačke izbore;
 • na prijedlog Predsjedništva BS osniva Savjete BS i bira njihove članove;
 • donosi odluku o stupanju BS u koalicije na državnom nivou;
 • na prijedlog Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada donosi odluku o stupanju BS u koalicije na lokalnom nivou;
 • daje saglasnost na odluke Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada o izbornoj listi i nosiocima izbornih lista;
 • utvrđuje listu kandidata za poslanike, nosioca poslaničke liste, kao i listu kandidata za druge političke funkcije;
 • na prijedlog Predsjedništva BS utvrđuje listu kandidata za Predsjednika BS, Statutarne komisije BS i Nadzornog odbora BS, kao i druge stranačke funkcije u BS na državnom nivou;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Poslaničkog kluba BS;
 • rješava sukob nadležnosti između organa BS;
 • u spornim situacijama donosi konačne odluke iz nadležnosti drugih organa BS;
 • razmatra inicijative i prijedloge organa BS, kao i posebnih organizacionih oblika BS;
 • utvrđuje budžet BS i usvaja Završni račun budžeta BS;
 • donosi odluku o vršenju informativne, izdavačke, humanitarne, kao i drugih djelatnosti;
 • donosi odluku o sazivanju Kongresa BS, vremenu i mjestu njegovog održavanja;
 • utvrđuje prijedlog Programa BS i Statuta BS;
 • utvrđuje prijedlog Izvještaja o radu BS;
 • donosi odluke o osnivanju posebnih oblika organizovanja BS i drugih radnih tijela BS;
 • donosi odluku o članarini u BS;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu Kongresa BS, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

Predsjednik BS

Član 33

Predsjednik BS predstavlja i zastupa BS, rukovodi njenim radom, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za BS, koordinira rad svih organa BS i brine se o sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa BS.

Predsjednik BS za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS između dva Kongresa BS.

Predsjednik BS dužan je da podnese izvještaj o svom radu Kongresu BS.

Predsjednik BS dužan je da na zahtjev 1/3 članova Glavnog odbora BS podnese izvještaj o svom radu Glavnom odboru BS.

Potpredsjednik BS

Član 34

BS ima najmanje dva potpredsjednika BS.

Potpredsjednici BS se biraju iz reda članova Glavnog odbora BS.

Potpredsjednici BS ne mogu biti iz istog Opštinskog odbora BS, odnosno Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Potpredsjednici BS obavljaju određeni djelokrug poslova u BS na prijedlog Predsjednika BS.

Konačnu odluku o djelokrugu poslova iz stava 4 ovog člana donosi Predsjedništvo BS.

Predsjednik BS je dužan da, u slučaju spriječenosti u vršenju poslova iz svoje nadležnosti u vremenskom periodu dužem od 60 dana, prenese svoje nadležnosti na jednog od potpredsjednika BS.

Predsjednik BS će izvršiti prenos poslova iz stava 6 ovog člana odlukom i o tome obavijestiti Predsjedništvo BS i Glavni odbor BS.

U slučaju da Predsjednik BS ne može izvršiti prenos poslova iz stava 6 ovog člana, o tome će bez odlaganja obavijestiti Predsjedništvo BS, koje će odrediti vršioca dužnosti Predsjednika BS iz reda članova Predsjedništva BS i o tome obavijestiti Glavni odbor BS.

Predsjedništvo BS

Član 35

Predsjedništvo BS je izvršno-politički organ BS.

Članovi Predsjedništva BS su članovi po funkciji i izabrani članovi.

Članovi po funkciji iz stava 2 ovog člana su:

 • predsjednik BS;
 • potpredsjednici BS;
 • šef poslaničkog kluba BS u Skupštini Crne Gor; i
 • politički direktor BS.

Izabrane članove iz stava 2 ovog člana bira Glavni odbor BS, na prijedlog Predsjednika BS.

Predsjednik BS saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva BS.

Predsjednik BS može pozvati da učestvuju u radu sjednica Predsjedništva BS, bez prava odlučivanja, predstavnike drugih organa BS, eksperte, kao i druge funkcionere i članove BS.

Članovima Predsjedništva BS iz stava 3 al. 3, 4 i 5 ovog člana, po prestanku funkcije, prestaje članstvo u Predsjedništvu BS.

Nadležnosti Predsjedništva BS

Član 36

Predsjedništvo BS:

 • stara se o izvršavanju odluka i stavova Kongresa BS i Glavnog odbora BS;
 • priprema akte i odluke, kao i predlaže njihovo donošenje Kongresu BS i Glavnom odboru BS;
 • stara se o sprovođenju Programa BS;
 • prati i usmjerava rad organa BS na lokalnom nivou, kao i posebnih oblika organizovanja BS;
 • na prijedlog političkog direktora BS imenuje poslovnog direktora BS i članove Izvršnog odbora BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS imenuje portparola BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS osniva Komisije BS i bira njihove članove;
 • donosi druge odluke i opšte akte od značaja za funkcionisanje BS;i
 • donosi pravila o materijalno-finansijskom poslovanju i stara se o njihovom sprovođenju.

U slučajevima koji ne trpe odlaganje Predsjedništvo BS može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora BS.

Odluke iz stava 2 ovog člana Predsjedništvo BS je dužno podnijeti na saglasnost Glavnom odboru BS, na prvoj narednoj sjednici.

Izvršni odbor BS

Član 37

Izvršni odbor BS vrši poslove praktičnog realizovanja i ostvarivanja politike BS, vodi kadrovsku politiku BS i stara se o finansijskom poslovanju BS.

Izvršni odbor BS ima pravo da daje inicijative i prijedloge za efikasno ostvarivanje planova rada Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS.

Učestvuje u radu stalnih i povremenih radnih tijela koje formira Glavni odbor BS ili Predsjedništvo BS.

Stara se o ostvarivanju zaključaka i odluka organa BS, organizuje propagandne aktivnosti BS, realizuje i druge zadatke za koje ga zaduže organi BS.

Izvršni odbor BS za svoj rad odgovara Predsjedništvu BS.

Način izbora i broj članova Izvršnog odbora BS utvrđuje se odlukom Predsjedništva BS.

Član Izvršnog odbora BS ne mora biti član Glavnog odbora BS.

Radom Izvršnog odbora BS rukovodi politički direktor BS.

Izvršni odbor BS ili član kojeg odredi ima pravo da učestvuje u radu organa BS ili na sjednicama radnih tijela.

Izvršni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor BS

Član 38

Nadzorni odbor BS je kontrolno-nadzorni organ BS i za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS svoju djelatnost vrši po službenoj dužnosti ili na zahtjev Glavnog odbora BS, Predsjedništva BS i Predsjednika BS.

Nadzorni odbor BS čine predsjednik i dva člana.

Nadzorni odbor BS može za obavljanje određenih stručnih poslova angažovati eksperte za određenu oblast.

Nadzorni odbor BS dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.

Statutarna komisija BS

Član 39

Statutarnu komisiju BS čine predsjednik i dva člana.

Statutarna komisija BS za svoj rad odgovorna je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Statutarna komisija tumači Statut BS i druga akta BS, utvrđuje usklađenost akata i nadležnosti organa BS, daje mišljenja Glavnom odboru BS prilikom rješavanja sukoba nadležnosti između organa BS i obavlja druge poslove po nalogu Glavnog odbora BS i Predsjednika BS, ukoliko to nije u suprotnosti sa ovim Statutom.

Tumačenje Statuta i drugih akata BS, kao i odlučivanje o usklađenosti akata i nadležnosti organa BS, mogu tražiti članovi i organi BS.

Odluka, odnosno tumačenje Statuta BS i drugih akata BS, konačni su i obavezujući za sve organe i članove BS.

Statutarna komisija BS donosi poslovnik o svom radu.

Član 40

Organi BS iz člana 26 stav 3 alineja 1 su:

 • Izborna mjesna skupština BS;
 • Mjesni odbor BS;
 • Izborna skupština BS na nivou opštine;
 • Opštinski odbor BS;
 • Predsjednik Opštinskog odbora BS; i
 • Izvršni odbor Opštinskog odbora BS.

Izborna mjesna skupština BS

Član 41

Izborna mjesna skupština BS je osnovni oblik organizovanja BS, koji obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području, na kojoj se sprovodi izbor Mjesnog odbora BS.

Izborne mjesne skupštine BS se organizuju i na području Glavnog grada i na području Gradskih opština.

Mjesni odbor BS

Član 42

Mjesni odbor BS je oblik organizovanja BS, koji obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području.

Mjesni odbor BS čine najmanje tri člana.

Članovi Mjesnog odbora BS između sebe biraju predsjednika Mjesnog odbora BS.

Mjesni odbori BS se organizuju i na području Glavnog grada i na području Gradskih opština.

Nadležnost Mjesnog odbora BS

Član 43

Mjesni odbor BS okuplja članove i simpatizere BS i stara se o sprovodjenju programa i politike BS na svom području i inicira razmatranje političkih i drugih pitanja prema neposredno višim organima BS.

Izborna skupština BS na nivou opštine

Član 44

Izborna skupština BS na nivou opštine predstavlja najviši organ BS na lokalnom nivou.

Izborna skupština BS na nivou opštine obrazuje se na predstavničkom principu.

Broj predstavnika Izborne skupština BS na nivou opštine, po pravilu, se određuje shodno ostvarenom izbornom rezultatu na poslednje održanim izborima na lokalnom nivou, u svakom Mjesnom odboru BS, dok konačnu odluku o broju predstavnika na Izbornoj skupštini BS na nivou opštine donosi Opštinski odbor BS.

Nadležnosti Izborne skupštine BS na nivou opštine

 Član 45            

Izborna skupština BS na nivou opštine:

 • razmatra društveno političke prilike na svom području i utvrdjuje smjernice za rad Opštinskog odbora BS;
 • razmatra i usvaja program rada i izvještaje o radu Opštinskog odbora BS; i
 • bira članove Opštinskog odbora BS.

Opštinski odbor BS

Član 46

Opštinski odbor BS predstavlja najviši organ BS na nivou opštine između dva zasijedanja Izborne skupštine BS na nivou opštine.

Sjednice Opštinskog odbora BS održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Nadležnost Opštinskog odbora BS

Član 47

Opštnski odbor BS:

 • inicira i usmjerava političku aktivnost BS na nivou opštine, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke organa BS sa nivoa države;
 • bira predsjednika Opštinskog odbora BS, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva BS;
 • na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira Izvršni odbor Opštinskog odbora BS;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, bira Opštinski izborni štab BS;
 • na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira potpredsjednike Opštinskog odbora BS;
 • na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira sekretara Opštinskog odbora BS;
 • na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, donosi odluku o kooptiranju novih članova u Opštinski odbor BS;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, utvrđuje izborni program za lokalne izbore i program kandidata za predsjednika Opštine i prati njihovu realizaciju;
 • utvrđuje kandidata BS za predsjednika Opštine i kandidata za predsjednika Skupštine Opštine, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva BS;
 • najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa BS na nivou opštine i u pisanoj formi o tome informiše Predsjedništvo BS;
 • predlaže Glavnom odboru BS stupanje u koalicije na lokalnom nivou;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu viših organa BS, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

Predsjednik Opštinskog odbora BS

Član 48

Predsjednik Opštinskog odbora BS predstavlja i zastupa Opštinski odbor BS, saziva i predsjedava sjednicama Opštinskog odbora BS, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti Opštinskog odbora BS, stara se o izvršavanju odluka Opštinskog odbora BS, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Opštinskog odbora BS, Opštinskom odboru BS predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, kandidate za potpredsjednika i sekretara Opštinskog odbora BS i predlaže kooptiranje članova u Opštinski odbor BS, najviše do 5% članova Opštinskog odbora BS.

Predsjednik Opštinskog odbora BS saziva sjednicu Opštinskog odbora BS:

 • samoinicijativno;
 • na zahtjev Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS; i
 • na zahtjev 1/3 članova Opštinskog odbora BS.

Predsjednik Opštinskog odbora BS dužan je da sazove sjednicu Opštinskog odbora BS u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana.

Ukoliko Predsjednik Opštinskog odbora BS ne sazove sjednicu u roku iz stava 3 ovog člana ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu Opštinskog odbora BS može sazvati Predsjednik BS.

Organi BS na nivou Glavnog grada

Član 49        

Organi BS iz člana 26 stav 3 alineja 2 su:

 • Izborna skupština BS na nivou Gradske opštine;
 • Odbor BS na nivou Gradske opštine;
 • Izborna skupština BS na nivou Glavnog grada; i
 • Odbor BS na nivou Glavnog grada.

Izborna skupština BS na nivou Gradske opštine

Član 50

Izborna skupština BS na nivou Gradske opštine predstavlja najviši organ BS na nivou Gradske opštine.

Izborna skupština BS na nivou Gradske opštine obrazuje se na predstavničkom principu.

Broj predstavnika Izborne skupština BS na nivou Gradske opštin određuje se, po pravilu, shodno ostvarenom izbornom rezultatu na poslednje održanim izborima na lokalnom nivou, u svakom Mjesnom odboru BS, dok konačnu odluku o broju predstavnika na Izbornoj skupštini BS na nivou Gradske opštine donosi Odbor BS na nivou Glavnog grada.

Nadležnost Izborne skupštine BS na nivou Gradske opštine

Član 51

Izborna skupština BS na nivou Gradske opštine:

 • razmatra društveno političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za rad Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • razmatra i usvaja program rada i izveštaje o radu Odbora BS na nivou Gradske opštine; i
 • bira članove Odbora BS na nivou Gradske opštine.

 Odbor BS na nivou Gradske opštine

Član 52

Odbor BS na nivou Gradske opštine predstavlja najviši organ BS na nivou Gradske opštine, između dva zasijedanja Izborne skupštine BS na nivou Gradske opštine.

Sjednice Odbora BS na nivou Gradske opštine održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Nadležnosti Odbora BS na nivou Gradske opštine

Član 53

Odbor BS na nivou Gradske opštine:

 • inicira i usmjerava političku aktivnost BS na nivou Gradske opštine, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke organa BS sa nivoa države;
 • bira predsjednika Odbora BS na nivou Gradske opštine, uz prethodnu saglasnost Odbora BS Glavnog grada;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Gradske opštine, bira Izvršni odbor Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Gradske opštine, bira izborni štab Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Gradske opštine, bira potpredsjednike Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Gradske opštine, bira sekretara Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Gradske opštine, donosi odluku o kooptiranju novih članova u Odbor BS na nivou Gradske opštine;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Gradske opštine, predlaže Odboru BS Glavnog grada izborni program za izbore u Gradskoj opštini i Glavnom gradu i program kandidata za predsjednika Gradske opštine i Gradonačelnika Glavnog grada i prati njihovu realizaciju;
 • utvrđuje kandidata BS za predsjednika Gradske opštine i kandidata za predsjednika Skupštine Gradske opštine, uz prethodnu saglasnost Odbora BS Glavnog grada;
 • najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa BS na nivou Gradske opštine i u pisanoj formi o tome informiše Odbor BS Glavnog grada;
 • predlaže Odboru BS Glavnog grada stupanje u koalicije;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu viših organa BS, u skladu sa programom BS i ovim Statutom.

Predsjednik Odbora BS na nivou Gradske opštine

Član 54

Predsjednik Odbora BS na nivou Gradske opštine predstavlja i zastupa Odbor BS na nivou Gradske opštine, saziva i predsjedava sjednicama Odbora BS na nivou Gradske opštine, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti Odbora BS na nivou Gradske opštine, stara se o izvršavanju odluka Opštinskog odbora BS, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Odbora BS na nivou Gradske opštine, Odboru BS na nivou Gradske opštine predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Gradske opštine, kandidate za potpredsjednika i sekretara Odbora BS na nivou Gradske opštine i predlaže kooptiranje članova u Odbor BS na nivou Gradske opštine najviše do 5% članova Odbora BS na nivou Gradske opštine.

Predsjednik Odbora BS na nivou Gradske opštine saziva sjednicu Odbora BS na nivou Gradske opštine:

 • samoinicijativno;
 •  na zahtjev Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Gradske opštine; i
 • na zahtjev 1/3 članova Odbora BS na nivou Gradske opštine.

Predsjednik Odbora BS na nivou Gradske opštine dužan je da sazove sjednicu Odbora BS na nivou Gradske opštine u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana.

U koliko Predsjednik Odbora BS na nivou Gradske opštine ne sazove sjednicu u roku iz stava 3 ovog člana ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu Odbora BS na nivou Gradske opštine može sazvati predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Izborna skupština BS na nivou Glavnog grada

Član 55

Izborna skupština BS na nivou Glavnog grada predstavlja najviši organ BS na nivou Glavnog grada.

Izborna skupština BS na nivou Glavnog grada obrazuje se na predstavničkom principu.

Broj predstavnika Izborne skupština BS na nivou Glavnog grada po pravilu se određuje shodno ostvarenom izbornom rezultatu na poslednje održanim izborima na nivou Glavnog grada, po Mjesnim odborima BS, dok konačnu odluku o broju predstavnika na Izbornoj skupštini BS na nivou Glavnog grada donosi Odbor BS na nivou Glavnog grada.

Odbor BS na nivou Glavnog grada utvrđuje broj predstavnika sa područja Gradske opštine koji će učestvovati na Izbornoj skupštini BS na nivou Glavnog grada.

Nadležnost Izborne skupštine BS na nivou Glavnog grada

Član 56

Izborna skupština na nivou Glavnog grada:

 • razmatra društveno političke prilike na svom području i utvrdjuje smjernice za rad Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • razmatra i usvaja program rada i izveštaje o radu Odbora BS na nivou Glavnog grada; i
 • bira članove Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Odbor BS na nivou Glavnog grada

Član 57

Odbor BS na nivou Glavnog grada predstavlja najviši organ BS na nivou Glavnog grada između dva zasijedanja Izborne skupštine na nivou Glavnog grada.

Sjednice Odbora BS na nivou Glavnog grada održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca

Nadležnost Odbora BS na nivou Glavnog grada

Član 58

Odbor BS na nivou Glavnog grada:

 • inicira i usmjerava političku aktivnost BS na nivou Glavnog grada, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke organa BS sa nivoa države;
 • bira predsjednika Odbora BS na nivou Glavnog grada, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva BS;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Glavnog grada, bira Izvršni odbor Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Glavnog grada, bira Izborni štab Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Glavnog grada, bira potpredsjednike Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • na prijedlog predsjednika Odbora BS na nivou Glavnog grada, bira sekretara Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, donosi odluku o kooptiranju novih članova u Opštinski odbor BS;
 • na prijedlog Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Glavnog grada, utvrđuje izborni program za izbore na nivou Glavnog grada i program kandidata za gradonačelnika Glavnog grada i prati njihovu realizaciju;
 • utvrđuje kandidata BS za gradonačelnika Glavnog grada i prijedlog kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva BS;
 • najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa BS na nivou Glavnog grada i u pisanoj formi o tome informiše Predsjedništvo BS;
 • predlaže Glavnom odboru BS stupanje u koalicije na lokalnom nivou;
 • razmatra i odlučuje o prijedlozima i inicijativama Odbora BS na nivou Gradske opštine;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu viših organa BS, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

Predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada

Član 59

Predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada predstavlja i zastupa Odbor BS na nivou Glavnog grada, saziva i predsjedava sjednicama Odbora BS na nivou Glavnog grada, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti Odbora BS na nivou Glavnog grada, stara se o izvršavanju odluka Opštinskog odbora BS, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Odbora BS na nivou Glavnog grada, Odboru BS na nivou Glavnog grada predlaže kandidate za članove Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Glavnog grada, kandidate za potpredsjednika i sekretara Odbora BS na nivou Glavnog grada, kao i predlaže kooptiranje članova u Odbor BS na nivou Glavnog grada najviše do 5% članova Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada saziva sjednicu Odbora BS na nivou Glavnog grada:

 • samoinicijativno;
 • na zahtjev Izvršnog odbora Odbora BS na nivou Glavnog grada; i
 • na zahtjev 1/3 članova Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada dužan je da sazove sjednicu Odbora BS na nivou Glavnog grada u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2 al. 2 i 3 ovog člana.

U koliko Predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada ne sazove sjednicu u roku iz stava 3 ovog člana ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu Odbora BS na nivou Glavnog grada može sazvati Predsjednik BS.

Izvršni odbor Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada

Član 60

Izvršni odbor predstavlja izvršno-političko tijelo Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Nadležnosti Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada

Član 61

Izvršni odbor Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada:

 • uspostavlja organizaciju rada BS na nivou opštine, Gradske opštine i Glavnog grada;
 • koordinira rad Mjesnih odbora BS na nivou Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • stara se o izvršavanju odluka Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada;
 • predlaže Opštinskim odborima BS, Odborima BS na nivou Gradske opštine i Odborima BS na nivou Glavnog grada kadrovska i programska rješenja;
 • podnosi Opštinskim odborima BS, Odborima BS na nivou Gradske opštine i Odborima BS na nivou Glavnog grada izvještaj o radu, a najmanje dva puta u toku godine;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

Sekretar Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada

Član 62

Opštinski odbor BS, Odbor BS na nivou Gradske opštine i Odbor BS na nivou Glavnog grada ima sekretara koji se stara o pripremi sjednica Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada, vrši stručnu obradu materijala za predsjednika Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada, priprema odgovarajuće stavove o materijalima, vodi zapisnik sa sjednica, priprema izvještaj o radu Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada, stara se o izvršavanju odluka u vezi sa pitanjima koja se odnose na djelokrug Opštinskih odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada i vrši druge poslove koje mu odredi predsjednik  Opštinskog odbora BS, Odbora BS na nivou Gradske opštine i Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Povjerenik

Član 63

Ukoliko na određenom području ne budu obrazovani organi BS u skladu sa pravilima iz člana 23 stav 8 ovog Statuta, ili obrazovani organi BS ne obavljaju svoju funkciju u periodu dužem od 6 mjeseci, Predsjedništvo BS može za to područje imenovati povjerenika koji će obavljati poslove organa BS do obrazovanja organa BS za to područje.

Predsjedništvo BS može, na prijedlog Predsjednika BS, pokrenuti inicijativu za raspuštanje organa BS na lokalnom nivou ako djeluju u suprotnosti sa Programom BS i ovim Statutom i drugim odlukama neposredno viših organa BS, čime narušavaju ugled i nanose štetu BS.

Odluku o inicijativi iz stava 2 ovog člana donosi Glavni odbor BS.

U koliko Glavni odbor BS donese odluku o raspuštanju organa BS na lokalnom nivou Predsjedništvo BS će imenovati povjerenika.

Povjerenik se, po pravilu, imenuje na period od godinu dana.

Savjet za praćenje realizacije izbornog programa BS

Član 64

BS ima Savjet za praćenje realizacije izbornog programa BS.

Savjet za praćenje realizacije izbornog programa BS razmatra pitanja od značaja za ostvarivanje izbornog programa BS i kvaliteta vršenja vlasti.

Članovi Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa BS su: članovi Predsjedništva BS, članovi Vlade, poslanici BS u Skupštini Crne Gore, starješine organa državne uprave, sekretari ministarstava i generalni direktori u ministarstvima, članovi Glavnog odbora BS, članovi Izvršnog odbora BS, predsjednik Odbora BS na nivou Glavnog grada, predsjednici opštinskih odbora BS, predsjednici opština, predsjednici Skupština opština i odbornici BS u odgovarajućim skupštinama.

Sjednicama Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa BS mogu, po pozivu, prisustvovati i druga lica.

Sjednice Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa BS održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u toku godine.

Sjednicu Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa BS saziva i vodi Predsjednik BS.

Klubovi BS

Član 65

U parlamentima na državnom i lokalnom nivou BS ima svoje Klubove BS.

Klubove BS na državnom nivou čine poslanici BS u Skupštini Crne Gore, odnosno odbornici BS u odgovarajućoj skupštini.

Predsjednika Kluba BS na državnom nivou, odnosno predsjednika Kluba BS u odgovarajućoj skupštini biraju članovi Kluba BS između sebe, uz saglasnost Predsjedništva BS, odnosno Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS ili Odbora BS na nivou Glavnog grada.

Klubovi BS razmatraju sva pitanja značajna za BS i rad Kluba BS i o istim usvajaju zaključke koji su obavezujući za sve članove Kluba BS.

V POSEBNI OBLICI ORGANIZOVANJA BS

Forum žena

Član 66

BS ima Forum žena.

Forum žena predstavlja poseban organizacioni oblik BS.

Osnovi organizacije i djelovanja Foruma žena utvrđuju se odlukom Glavnog odbora BS.

Na osnovu odluke iz stava 3 ovog člana Forum žena donosi Statut Foruma žena i druge akte.

Forum mladih

Član 67

BS ima Forum mladih.

Forum mladih predstavlja poseban organizacioni oblik BS.

Osnovi organizacije i djelovanja Foruma mladih utvrđuju se odlukom Glavnog odbora BS.

Na osnovu odluke iz stava 3 ovog člana Forum mladih donosi Statut Foruma mladih i druge akte.

VI POSEBNE ODREDBE

Imovina i finansiranje

Član 68

BS ima imovinu.

Imovinom upravlja Glavni odbor BS.

BS se finansira u skladu sa zakonom.

Glasilo

Član 69

BS može imati svoje glasilo, o čemu odluku donosi Glavni odbor BS.

Glavni odbor BS je nosilac prava i obaveza koje po zakonu ima osnivač glasila.

Savjeti BS

Član 70

BS može imati jedan ili više Savjeta BS koji će razmatrati određene oblasti društvenog života od posebne važnosti za sprovođenje Programa BS i Izbornog programa BS, kao i u vezi sa time davati određena stručna mišljenja i preporuke organima BS.

Savjeti BS svoju funkciju obavljaju kontinuirano od dana osnivanja.

Savjeti BS imaju najmanje 3 člana.

Članovi Savjeta BS između sebe biraju predsjednika Savjeta BS.

Savjeti BS donose Poslovnik o svom radu.

Komisije BS

Član 71

BS ima Komisiju za opšta akta, Komisiju za međunarodnu saradnju i Komisiju za iseljenike i dijasporu, a po potrebi može osnivati i druge komisije.

Članovi Komisija BS su po pravilu članovi Predsjedništva BS i Glavnog odbora BS.

Komisije BS imaju najmanje 3 člana.

Članovi Komisija BS između sebe biraju predsjednika Komisije.

Komisije BS donose Poslovnik o svom radu.

Direktorat BS

Član 72

BS ima Direktorat za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

Radom Direktorata BS rukovodi poslovni direktor BS.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u okviru Direktorata BS može se osnovati više unutrašnjih organizacionih jedinica.

Pravilnik iz stava 3 ovog člana utvrđuje Predsjedništvo BS.

Kabinet Predsjednika BS

Član 73

Predsjedniku BS u obavljanju poslova iz djelokruga svoje nadležnosti pomaže kabinet Predsjednika.

Kabinetom Predsjednika BS rukovodi šef Kabineta.

Šefa Kabineta Predsjednika BS i njegove članove imenuje Predsjednik BS.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Akti BS uskladiće se sa ovim Statutom u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja.

Izuzetno, Glavni odbor BS između dva Kongresa BS može statutarnom odlukom urediti pojedina pitanja.

Autentično tumačenje ovog Statuta, opštih i drugih akata BS može dati organ BS koji ih je donio, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarne komisije BS.

Član 75

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.