Program Bošnjačke stranke

Polazeći od načela i ciljeva utvrđenih dosadašnjim programskim dokumentima, zabrinuti zbog tendencija da se svi uspjesi i postignuti rezultati u kojima smo aktivno učestvovali dovode u pitanje, svjesni složenosti političkih prilika u Crnoj Gori, odgovornosti predvođenja i zastupanja bošnjačkog naroda i potrebe davanja adekvatnog političkog odgovora na aktuelne i buduće izazove, delegati IV Kongresa Bošnjačke stranke, na zasijedanju održanom 13. juna 2021. godine u Rožajama, utvrdili su

PROGRAM  BOŠNJAČKE  STRANKE

Bošnjačka stranka je politička organizacija Bošnjaka i ostalih građana Crne Gore koji prihvataju njena programska načela i ciljeve. 

Bošnjačka stranka je članica Evropske narodne partije – EPP. Bošnjačka stranka ideološki pripada grupaciji stranaka evropskog političkog centra i autentični je predstavnik I zastupnik bošnjačkih interesa u Crnoj Gori.

Odlučni smo da sa legitimnim predstavnicima ostalih građana i naroda u Crnoj Gori posvećeno radimo kako na zaštiti i daljoj afirmaciji nacionalnih, vjerskih, kulturnih, jezičkih i drugih posebnosti i bogatog nasljeđa Bošnjaka i svih drugih naroda i zajednica u Crnoj Gori, tako i na dostizanju ideala slobode, pravde, mira, demokratije, zajedništva, ravnopravnosti, solidarnosti, socijalne kohezije, efikasne ekonomije, održivog i ravnomjernog razvoja i zaštite životne sredine. 

U narednom periodu, u fokus naše politike stavićemo zalaganje za:

 • suštinsku ravnopravnost svih građana, pripadnika svih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, u svim segmentima društva i svim javnim politikama;
 • obezbjeđenje pretpostavki za puno korišćenje posebnih manjinskih prava i sloboda u cilju zaštite identiteta bošnjačkog naroda, pojedinačno i u zajednici sa sunarodnicima;
 • djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu, autentično predstavljanje u državnom i lokalnim parlamentima, srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne i lokalne vlasti;
 • dostizanje evropskih standarda u društvu i ulazak Crne Gore u Evropsku uniju;
 • sekularno uređenje države, zakonsku zaštitu vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman svih vjerskih zajednica i njihovu autonomnost u radu, pravednu restituciju njihove imovine i zastitu imovinskih prava;
 • decentralizaciju i regionalizaciju vlasti primjereno potrebama lokalnog stanovništva, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
 • uspostavu Sandžaka kao funkcionalne evropske prekogranične regije;
 • održivi ekonomski razvoj, ravnomjerni razvoj svih regiona i područja, ubrzani razvoj manje razvijenih područja, očuvanje i unaprijeđenje životne sredine;
 • unaprjeđenje međudržavne i prekogranične saradnje, posebno sa državama u kojima, kao autohtono stanovništvo, žive pripadnici bošnjačkog naroda.
 • unaprjeđenje institucionalne saradnje sa dijasporom i iseljenicima, prilagođene potrebama očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta kao i jačanju državnog patriotizma;
 • efikasnu i racionalnu upravu, jačanje kapaciteta institucija a posebno policije, tužilaštva, pravosuđa, institucija za  suzbijanje kriminala i korupcije I obezbjeđenje temeljnih ljudskih prava;
 •  dalju demokratizaciju društvenog i političkog ambijenta, jačanje uloge civilnog sektora, slobodne i profesionalne medije;
 • zaštitu privatne svojine i pravednu restituciju, tržišnu ekonomiju i slobodu preduzetništva;
 • podsticajne mjere države za otvaranje novih i održivih radnih mjesta, dostojanstvene uslove rada, razvijen socijalni dijalog.
 • unaprjeđenje obrazovanja, kulture i sporta.
 • odgovornu socijalnu politiku, efikasnu politiku suzbijanje siromaštva, naglašenu brigu za potrebe ranjivih socijalnih grupa;
 • unaprjeđenje položaja mladih, žena I starijih osoba, stvaranje uslova da se aktivno uključe u društvene I ekonomske tokove;
 • utvrdjivanje državnih simbola saglasno važećem ustavnom odredjenju.
 •  afirmaciju antifašizma, suprostavljanje kleronacionalizmu, ksenofobiji, istorijskom revizionizmu;

NAČIN DJELOVANJA BOŠNJAČKE STRANKE

Bošnjačka stranka će se za ostvarivanje svojih programskih ciljeva isključivo služiti demokratskim sredstvima, pridobijanjem birača, učešćem u radu predstavničkih tijela i organa izvršne vlasti kao i lobiranjem kod partnerskih partija u regionu i partija iz političke grupacije Evropske narodne partije – EPP. 

Rješenja za aktuelne i buduće izazove i potrebe građana pronalazićemo argumentovanim dijalogom, dogovorom i principijelnim kompromisima sa ostalim političkim predstavnicima građana Crne Gore.

Bošnjačka stranka će političku aktivnost realizovati kroz efikasnu i decentralizovanu partijsku organizaciju u zemlji i podružnicama u dijaspori.

BOŠNJAČKI NAROD U CRNOJ GORI

Bošnjaci u Crnoj Gori su dio jedinstvenog bošnjačkog naroda, a u Crnoj Gori autohton i državotvoran narod, koji je trajno vezao sudbinu za svoju domovinu, odlučan da sa drugim građanima i narodima Crne Gore gradi demokratsku, stabilnu i prosperitetnu državu i napredno društvo.

Kao rijetko koji od naroda, na referendumu o državnoj nezavisnosti, gotovo plebiscitarno, učestvovao je u konstituisanju Crne Gore kao samostalne i nezavisne države i dao joj političko-pravne temelje ustavne demokratije i multinacionalnog društva.

Bošnjačka stranka je, kao članica suverenističkog bloka, bila aktivni sudionik tih događanja i u dogovoru sa svojim partnerima, prije referenduma, podijelila viziju moderne zajedničke domovine Crne Gore. Bošnjačka stranka ima političku odgovornost da dogovoreno sprovede u život i permanentno radi na unapredjenju životnih uslova građana.

Bošnjačka stranka će sa legitimnim predstavnicima građana i naroda koji konstituišu crnogorsko državno biće, strpljivo i posvećeno, raditi na suštinskom dijalogu u cilju uspostave demokratskog i pravednog društva koje podjednako uvažava i tretira sve nacionalne, vjerske, kulturne i druge posebnosti našeg društva, kako bi se dostigao ideal sadržajnog i stabilnog građanskog društva.

Bošnjačka stranka će se boriti protiv svakog oblika asimilacije i negiranja nacionalne samobitnosti Bošnjaka i raditi na procesu unutarnacionalne kohezije i stvarati uslove da se svi naši sunarodnici slobodno iskazuju našim tradicionalnim i historijskim nacionalnim imenom – Bošnjak, i u miru afirmišu i unapređuju sve svoje osobenosti, lično i u zajednici sa sunarodnicima.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE I POSEBNA – MANJINSKA PRAVA

Demokratija, jednakopravnost, dosljedna primjena pravednih zakona I efikasna uprava koja je u službi građana su suštinska zalaganja naše stranke. Naš cilj  je  čovjek kao slobodna ličnost, bez obzira na vjeru, naciju, rasu, jezik, pol i njihov društveno-politički položaj i političko uvjerenje. U višenacionalnoj državi kakva je naša, sa nasljeđem I iskustvom koje imamo, to može biti ako su mu garantovana I dostupna sva individualna I kolektivna prava i slobode. 

Zalažemo se za punu zaštitu I afirmaciju ljudskih prava I sloboda I posebnih-manjinskih kako su garantovana i definisana u odgovarajućim dokumentima OUN, SE, EU i u našem zakonodavstvu: Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Medjunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Okvirnoj konvenciji o pravima manjina, Medjunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Pariškoj povelji, Ustavu Crne Gore i drugim relevantnim propisima.

Crna Gora ima dosta kvalitetne propise u ovoj oblasti ali nije obezbijedila njihovu dosljednu primjenu.

Naime, treba da se, bez predrasuda I odlaganja, iz društva tolerancije različitosti i suživota transformiše u društvo istinske jednakosti u pravima i obavezama, društvo osjetljivo na potrebe drugih i drugačijih i društvo solidarnosti. Nužno je da se u ovoj fazi razvoja crnogorskog drustva dosljedno primjenjuje antidiskriminatorno zakonodavstvo i korpus posebnih – manjinskih prava, zajemčen Ustavom i zakonima.

Takodje, potrebno da se, široko i bez zadrške, primijene mjere afirmativne akcije kako bi se obezbijedilo poštovanje ljudskih prava i sloboda i posebno segmenta manjinskih prava. To je nepohodan uslov da se manjine integrišu u društvo, a sačuvaju svoj nacionalni i ukupni identitet, te da se kao društvo preporučimo za brže euro-atlanske integracije.

Djelotvorni uticaj Bošnjaka na definisanje javnih politika, proces donošenja odluka   i njihove realizacije od vitalne važnosti su za obezbjeđenje suštinske ravnopravnosti i funkcionalnog društva.

Zalagaćemo se za autentično predstavljanje Bošnjaka u državnom i lokalnim parlamentima, kako bi sa drugim legitimnim predstavnicima građana I naroda radili na potpunoj realizaciji koncepta manjinskih prava.

Takođe, snažno ćemo se zalagati za proporcionalno zapošljavanje pripadnika bošnjačkog naroda u organima državne I lokalne vlasti kako bi konkretno doprinijeli realizaciji tih politika I ostvarili pravo na životnu egzistenciju. To je preduslov za ostvarenje ideala skladnog multinacionalnog, multivjerskog I multikulturalnog društva.

EUROATLANSKA INTEGRACIJA CRNE GORE

Bošnjačka stranka će se snažno zalagati za bržu integraciju Crne Gore i čitavog regiona u EU, jer je to najbolji izbor i najkraći put do stabilnog, ekonomski naprednijeg i demokratskog društva, zasnovanog na vladavini prava.

Podržavaćemo svako jačanje kapaciteta institucija koje će pospješivati integracione procese u Evropsku uniju. Evropeizacija našeg društva mora postati prioritetni zadatak svih državnih institucija, civilnog sektora i cijelog društva. Zalagaćemo se za regionalno povezivanje u cilju afirmacije evropskih politika i realizaciju zajedničkih projekata iz fondova Evropske unije.

Bošnačka stranka smatra izuzetno važnim članstvo Crne Gore u NATO alijansi, kako iz bezbjedonosnih razloga tako i za ukupni društveno-ekonomski razvoj Crne Gore.

Zalagaćemo se za jačanje partnerstava zemalja članica NATO-a i definisanje zajedničkih politika u bezbjednosti i zaštiti od prirodnih katastrofa, kao i stvaranje preduslova za ekonomsku integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

SLOBODA VJERE

Bošnjačka stranka se zalaže za sekularno ustrojstvo države koje podrzumijeva odvojenost vjerskih od državnih institucija.

Bošnjačka stranka se zalaže za iznalaženje najpogodnijih formi međukonfesionalnog dijaloga i saradnje, uz uvažavanje svih vjerskih razlika, usmjerene ka zajedničkom cilju – razumijevanju i toleranciji, za dobrobit svih građana.

Polazeći od slobode vjere, kao osnovnog ljudskog prava i uvjereni u snažan i trajan, duhovni i moralni potencijal vjerskih učenja, zalažemo se za:

 • punu slobodu djelovanja svih religija;
 • punu autonomiju njihovih vjerskih zajednica i striktno poštovanje te autonomije;
 • vraćanje oduzete imovine vjerskim zajednicama i njihovim institucijama (vakufima, zadužbinama);
 • slobodnu izgradnju vjerskih objekata u skladu sa zahtjevima i potrebama vjernika i njihovih zajednica. U ovom cilju zahtijevaćemo dodjelu lokacija i donošenje urbanističkih planova koji uvažavaju realne potrebe za gradnjom vjerskih objekata;
 • dosljednu primjenu zakonskih odredbi u vezi sa ishranom u obrazovnim ustanovama, vojsci, bolnicama i zatvorima, u skladu sa vjerskim propisima za pripadnike islamske vjere;
 • primjenu zakonskih rješenja kojima se obezbjedjuje uključivanje vjerskih odgojno-obrazovnih institucija u zvanični obrazovni proces i zvanično priznavanje stečenih kvalifikacija.

REGIONALNI RAZVOJ I SMANJIVANJE REGIONALNIH RAZLIKA

Bošnjačka stranka smatra da je ravnomjerni regionalni razvoj uslov održivog razvoja države.

Sjeverni region Crne Gore u pogledu razvoja neopravdano zaostaje za centralnim i južnim regionom. Takvo stanje posebno je neprihvatljivo kada se ima u vidu činjenica da je veći dio prirodnih resursa na sjeveru zemlje. Nedovoljno iskorišćeni i nevalorizovani turistički, poljoprivredni, energetski, šumski i dr. potencijali sjevera, posljedica su dominantnog ulaganja u centralni i južni region. To predstavljaju negativno nasljeđe ranijih vremena I postaje ozbiljno ograničenje za dalji razvoj države i ekonomije.

Nužno je da politika ubrzanog razvoja ovog regiona bude centralna politika Vlade, u više narednih mandata, kako bi se smanjivale razlike i što prije obezbijedio ravnomjerni razvoj cijele države i ostvarivale visoke stope privrednog rasta.

Zalagaćemo se za nastavak snažne investicione aktivnosti države u cilju unapređenja javne infrastrukture i snažnu kampanju države da se privuku domaće i strane investicije u privredne aktivnosti, u cilju valorizacije razvojnih resursa u nerazvijenim područjima.

MEĐUNARODNA I REGIONALNA SARADNJA

Smatramo da Crna Gora generalno vodi dobru međunarodnu politiku I ima dobro definisane prioritete.

Zalažemo se za dosljedno vođenje usaglašene spoljne politike sa euro-atlanskim partnerima, odgovornu regionalnu politiku I prijateljsku saradnju sa svim drugim prijateljskim državama i međunarodnim organizacijama.

Intenziviraćemo napore kako bi se podstakla međudržavna saradnja sa susjednim državama, posebno sa državama u kojima žive Bošnjaci kao autentično stanovništvo, na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i reciprociteta.

PITANJE SANDŽAKA

Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju Sandžaka kao moderne, evropske prekogranične regije, sa slobodnim protokom ljudi, roba i kapitala, uz poštovanje teritorijalnog integriteta i medjunarodno priznatih granica države Crne Gore. Naše zalaganje biće usmjereno ka unaprijedjenju razvoja ovog područja i njegovog stanovništva, kroz administrativne i druge procedure koje stavljaju građanina u fokus dešavanja i kroz bolje korišćenje pristupnih fondova EU.  Postojeća granica se treba učiniti transparetnijom, omogućiti intezivniji malogranični promet i povećati broj graničnih prijelaza. Bošnjačka stranka će u institucijama sistema raditi na stvaranju pravnih i drugih pretpostavki za uspostavu evropske prekogranične regije, na jačanju ekonomskih i kulturnih veza i saradnje između građana, te brojnih kulturnih, sportskih i drugih organizacija, privrednih subjekata i lokalnih samouprava unutar ove regije.

SARADNJA SA DIJASPOROM I ISELJENICIMA

Gotovo polovina bošnjačke populacije živi i radi u inostranstvu i čine najbrojniji segment dijaspore i iseljenika koji je stalno vezan za Crnu Goru i svoj zavičaj.

Bošnjačka stranka podržava politiku jačeg povezivanja državnih institucija i dijaspore. Smatramo da država mora učiniti mnogo više na jačanju veza sa iseljenicima, dijsporom i njihovim udruženjima. Potencijal naše dijaspore je veliki i briga države mora biti kontinuirana i voditi računa o očuvanju kulturnog, nacionalnog i vjerskog identiteta naših iseljenika. Smatramo da treba stvarati pretpostavke za realizaciju krupnih investicionih projekata u Crnoj Gori, u kojima bi svoj ekonomski interes našli preduzetnici iz naše dijaspore. Stoga smatramo da treba raditi na jačanju institucionalne saradnje i predvidjeti osnivanje posebnog resora – Ministarstva za dijasporu.

Bošnjačka stranka će neposredno raditi na unaprjeđenju saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, a naročito u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava.

JAČANJE DRŽAVNIH INSTITUCIJA

Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju parlamenta kao centralne institucije gdje se ostvaruje politički pluralizam i vrši demokratska kontrola ostalih grana vlasti u interesu građana.  Kroz odgovoran odnos političkih partija i poslanika, unaprijeđenu kulturu dijaloga i veću odgovornost prema biračima, parlament treba da vrati dignitet hrama demokratije i izvorišta svih grana vlasti i da bude institucija koja je kadra da pokrene politički dijalog o važnim i otvorenim pitanjima našeg društva i pronađe neophodni nivo konsenzusa na pitanjima razvoja društva i evroatlanskih integracija.

Zalagaćemo se nepristrasno, nezavisno, efikasno i transparentno pravosuđe. Sudska vlast, kao jedan od najvažnijih stubova svake države i krajnja instanca u zaštiti prava građana treba dosljedno da sudi I odlučuje po zakonima ali i evropskoj sudskoj praksi, posebno u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.

Nastavićemo snažno da se zalažemo za konačno rasvjetljavanje svih činjenica koje se odnose na slučajeve ratnih zločina kao i druge zločine koji su učinjeni u vremenu, kada Crna Gora zvanično nije bila u ratu, a kada su stradali njeni građani samo zato jer su pripadnici druge vjere ili nacije. Bošnjačka stranka će insistirati na ponovnoj istrazi, rasvetljavanju događaja iz bliže i dalje prošlosti, i krivičnoj odgovornosti počinitelja i nalogodavaca.

Bošnjačka stranka će se posebno zalagati za jasnije definisanje pozicije tužilaštva u sistemu vlasti. Kao važan i specifičan segment vlasti, rad tužilaštva treba da bude podložan kontroli Parlamenta i javnosti, treba da se obezbijedi bolji način izbora i transparentniji rad tužilaštva.

Zabrinuti smo što se sve češće relativizuje zločin i pokušavaju rehabilitovati zločinci. Mislimo da je izostala odgovarajuća reakcija našeg društva, od obrazovnog procesa, javnog informisanja i dr. koja bi dovela do jasnog otklona i osude svih a posebno najtežih krivičnih djela i ratnih zločina. Zabrinjava nas što nije bilo snažne reakcije državnih organa u suzbijanju javnog govora mržnje, negiranje izvršenih zločina, pa i genocida u Srebrenici. Veoma smo zabrinuti što se to dešava i u Skupštini Crne Gore i još zabrinutiji što nije bilo snažne osude takvih pojava od šire javnosti i uticajnih društvenih subjekata.

Bošnjačka stranka će nastaviti sa snažnim zalaganjem za dosljedno sprovođenje politike srazmjerne zastupljenosti pripadnika bošnjačkog naroda u institucijama sistema, na državnom I lokalnom nivou vlasti, koja je ustavno I zakonski zajamčena.

Zalagaćemo se za veće učešće kompetentnih kadrova iz redova manjinskih naroda, u svim javnim službama, a posebno u onima gdje je vidljivo njihovo odsustvo – državni javni servis, vojska, policija, službe nacionalne bezbjednosti, diplomatija.

Učešće Bošnjaka i pripadnika drugih manjinskih naroda u tim službama osnažiće povjerenje istih u funkcionisanje tih institucija i službi.

EKONOMIJA

Bošnjačka stranka se zalaže za održivi ekonomski i ukupni razvoj. 

Ekonomski razvoj treba da je oslonjen na tzv. pametnu specijalizaciju i razvoj u privrednim granama kod kojih imamo komparativne prednosti u odnosu na druge sredine u regionu i šire.

Zalažemo se za dinamičan i uvezan razvoj turizma, poljoprivrede, drvoprerade, energetike, usluga i IT sektora, kako bi se postigla sinergija i bolji ukupni efekti.

Zalažemo se i za snažniju korektivnu ulogu države na tržištu, posebno u socijalnoj i ekološkoj sferi.

Zalažemo se da se kroz različite mjere ekonomske politike utiče na preraspodjelu dohotka kao i da država, kroz svoje intervencije suzbije siromaštvo i obezbijedi socijalnu sigurnost građana.     

Bošnjačka stranka će insistirati na ravnomjernom razvoju svih djelova države i valorizaciju raspoloživih prirodnih I ljudskih resursa.

Bošnjačka stranka će raditi na razvoju poljoprivrede I revitalizaciji napuštenih sela, stvarajući uslove za kvalitetan život na selu. Potrebno je izgraditi kvalitetnu saobraćajnu, komunalnu i društvenu infrastrukturu, kako bi se usporile migracije u pravcu grada i inostranstva koje nanose ozbiljne društvene štete.

Bošnjačka stranka se zalaže za integrisani i strateški pristup u turizmu. Potrebno je turističku potrošnju više osloniti na domaću poljoprivrednu proizvodnju i sistem usluga u zaleđu primorja. Turističku sezonu treba produžavati, a ulaganjem u izgradnju potrebnih kapaciteta i marketing na srednji i dugi rok treba valorizovati velike potencijale planinskog područja Crne Gore, u kojem se jednako uspješno može razvijati ljetnji izletnički i zimski turizam.

Zalažemo se da se u pripremu ljetnje i zimske turističke sezone više sredstava ulaže u sjeverne opštine i tako širi turistička ponuda.

Bošnjačka stranka smatra da je energetika izuzetno perspektivna i akumulativna privreda djelatnost koja može generisati kvalitetna radna mjesta i obezbijediti značajan nivo izvoza.

Elektroprivreda i ključni energetski kapaciteti, kao kičma ekonomije, moraju biti isključivo u državnom vlasništvu i pod kontrolom države.

Zalažemo se da se opštinama na čijoj teritoriji su izgrađeni i funkcionišu energetski objekti plaća ekološka taksa, koja će se isključivo upotrijebiti za razvojne ekološke projekte, lokalnu infrastrukturu i sanaciju devastiranog prostora kao kompezaciono-razvojna mjera i poluga razvoja.

Bošnjačka stranka će se zalagati za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih i održivih radnih mjesta. To će biti naš prioritet da bi naši građani svoju egzistenciju obezbijedili u Crnoj Gori. Nova radna mjesta se naročito mogu otvoriti u sektorima: novih prerađivačkih kapaciteta, poljoprivredi, turizmu, drvopreradi, pomorskoj privredi, trgovini, sektoru usluga i IT tehnologije. Smatramo da se u ovim privrednim djelatnostima može otvoriti više hiljada održivih radnih mjesta.

Bošnjačka stranka će se zalagati za valorizaciju znanja i inovativnosti visokoškolskog, naučnog i akademskog kadra.  Radićemo na stvaranju uslova za zapošljavanje školovanog kadra, rješavanje stambenih uslova mladih bračnih parova i unapređenje njihovog životnog standarda, kako bi se smanjio njihov odlazak u inostranstvo.  

Bošnjačka stranka će se zalagati za kreiranje efikasnih i održivih mjera u programima zapošljavanja nezaposlena lica i jačanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Isto tako, sa lokalnim samoupravama radićemo na sistemskoj podršci privrednicima, , razvoju “biznis inkubatora “ i „start up“ centara, osnivanju biznis zona kako bi jačalo preduzetništvo i mogućnost privlačenja i iskorišćavanja  sredstava, pogotovo iz fondova EU.

Bošnjačka stranka će se zalagati i konstantno unaprijeđivati snagu preduzetničke incijative i pomagati preduzetnicima i poslodavcima da pokrenu i održe svoja preduzeća.

OBRAZOVANJE

Bošnjačka stranka će se zalagati da obrazovanje bude jednako dostupno svim mladim ljudima u našem društvu. Zalagaćemo se da država obezbijedi besplatne udžbenike za učenike osnovnih škola. Smatramo da treba ulagati značajno veća sredstva u održavanje postojećih predškolskih i školskih objekata, posebno u ruralnom području, izgradnju novih objekata u urbanim područjima i opremanje novim učilima i nastavnim sredstvima. Zalagaćemo se za punu digitalizaciju ukupnog sistema obrazovanja, kako bi se u narednom periodu uspješno suočavali sa budućim izazovima.

Bošnjačka stranka smatra da postojeće nastavne planove i programe (književnost, umjetnost, muzika, historija i geografija) treba unaprijediti u cilju veće zastupljenosti sadržaja koji pripadaju nasljeđu bošnjačkog naroda, kao i islamskoj tradiciji.

Bošnjačka stranka će se zalagati za ostvarivanje prava na korišćenje bosanskog jezika u obrazovnom sistemu i njegovu punu implementaciju, u skladu sa Ustavom i zakonom kroz proces obrazovanja u svim uzrastima.

Bošnjačka stranka se zalaže da se, na Univerzitetu Crne Gore, formira Katedra za izučavanje bošnjačke književnosti i bosanskog jezika.

Bošnjačka stranka će tražiti i razmatranje mogućnosti formiranja Univerzitetske jedinice na sjeveru Crne Gore, sa sjedištem u Bijelom Polju.

Bošnjačka stranka se zalaže da se u osnovne i srednje škole uvede vjerska nastava kao fakultativan predmet.

Bošnjačka stranka će se zalagati za podizanje kvaliteta obrazovanja, u svim segmentma, kao i za kontinurano poboljšanje životnog standarda prosvjetnih radnika i njihovo nagrađivanje prema rezultatima rada, a ne prema podobnosti bilo koje vrste.

Jedan od glavnih ciljeva Bošnjačke stranke u ovoj oblasti biće suzbijanje vršnjačkog nasilja kroz obrazovni sistem uvođenjem kroz nastavne programe i sadržaje, ovog veoma važnog problema, ukazivanjem na značaju međusobne tolerancije, poštovanja socijalnih, vjerskih, intelektualnih i drugih različitosti.

KULTURA I SPORT

Bošnjačka stranka se zalaže za afirmaciju istinskih kulturnih vrijednosti kao bitnog društvenog sadržaja i značajniju potporu države kulturnim institucijama i stvaraocima. Zalagaćemo se za afirmaciju multikulturnog društva, zaštitu, skladni razvoj I afirmaciju svih kulturnih slojeva I izraza I vrijednog nasljeđa svih naroda I građana na prostoru Crne Gore.

Podržavamo punu afirmaciju kulturnog identiteta manjinskih naroda. Smatramo da društvo mora raditi na polju pune integracije manjinskih naroda u institucije, na zaštiti njihovog identiteta, kao i promociji multikulture kao istinske vrijednosti Crne Gore.

Bošnjačka stranka će se zalagati za snaženje kapaciteta nacionalnih vijeća, kako u kadrovskom, tako i u materijalnom pogledu. Potrebno je, mnogo više nego do sada, uraditi na istraživanju, zaštiti i prezentaciji kulturnog, historijskog I jezičkog nasljeđa bošnjačkog naroda. Pokrenućemo inicijative kojima ćemo podsticati državne institucije da se ozbiljnije posvete našoj tradiciji, običajima, kulturi i ukupnom identitetu. Tražićemo više prostora u obrazovnom sistemu, javnim glasilima, državnoj radio-televiziji, kao i turističkim prezentacijma naše države i pojedinih lokalnih sredina.

Bošnjačka materijalna i nematerijalna kultura su naše I zajedničko bogatstvo ovih prostora, svjedok našeg istorijskog trajanja i doprinosa kulturi uopšte ali  I stub našeg opstanka na području Crne Gore.

Mnoga naša dobra I vakufi su u ranijim periodima otuđeni, uništeni, devastirani I ne vrše svoju kulturnu misiju, a vrijedna kulturna dostignuća svojatana I postala žrtva kulturne asimilacije.

Zalagaćemo se da se naša kulturna baština zakonski zaštiti, održava, unaprjeđuje I afirmiše kako bi i dalje bila svjedok našeg stvaralaštva i duhovnosti te segment interkulturne razmjene i uticaja.  

Bošnjačka stranka smatra da treba podsticati I unaprijeđivati rad sportskih klubova i udruženja. Mislimo da treba više sredstava izdvajati za razvoj sporta i nagradjivanje sportskih talenata. Potrebno je više raditi na projektima kroz koje se, iz evropskih fondova, finansira održavanje i rad amaterskih sportskih klubova, a posebno u oblasti masovnog sporta i klubova koji okupljaju osobe sa invaliditetom.

Bošnjačka stranka će raditi na povezivanju domaćih klubova sa srodnim kolektivima u inostranstvu u cilju razmjene iskustava i kvalitativnog unaprijeđenja. Radićemo sa mladima, organizovati susrete, radionice, tribine, predavanja koja podstiču njegovanje zdravog života, druženja i sportska takmičenja.

SOCIJALNA POLITIKA

Bošnjačka stranka smatra da su ekonomska I socijalna politika usko vezane i važne politike svake odgovorne države. Istrajno ćemo nastaviti sa zalaganjima za stalnu, osmišljenu i kontinuiranu brigu o osobama koje su u stanju socijalne potrebe. Briga o socijalno ugroženim kategoriama stanovništva mora biti veća nego do sada, jer se taj broj uvećava zbog zdravstvene I ekonomske krize, gubljenjem radnih mjesta i migracijama stanovništva.

Bošnjačka stranka će se založiti za uvećanje budžetskih izdvajanja u ovoj oblasti, finansiranje socijalnih programa i osnaživanje centara za za socijalni rad kao i za širenje mreže socijalnih ustanova, te za kontinuiranu novčanu podršku NVO koje pružaju socijalne usluge.

Zalagaćemo se da se pravno uredi položaj socijalnog preduzetništva i u saradnji sa loklanim samoupravama stvaraćemo uslove za njegov razvoj.

Smatramo da više treba raditi na unaprijeđenju podrške socijalno ranjivim kategorijama, osnivanjem fonda kroz koji će se realizovati podrška u materijalnoj pomoći (hrani, udžbenicima, odjeći) na nivou lokalnih zajednica i države.

OSNAŽIVANJE PORODICE I ZAŠTITA ŽENE

Bošnjačka stranka poseban značaj pridaje očuvanju porodice kao jezgra moralnih i etičkih vrijednosti i najznačajnijeg faktora u odgoju čovjeka. Držimo da je jaka i stabilna porodica temelj jake i stabilne zajednice.

Razvoj i očuvanje porodice koja će predstavljati podsticajni ambijent za pravilan psiho-fizički razvoj djece, afirmaciju roditeljstva i međugeneracijske solidarnosti, a istovremeno će biti važan element socio-demografskog razvoja Crne Gore, naša je vizija porodice. Država treba sa više energije i brige da priđe konkretnoj realizaciji ove vizije. Zalažemo se da država materijalno pomaže porodice koje podižu djecu i, posebno, mlade bračne parove u pogledu rješavanja stambenih pitanja. Ovo je jedan od preduslova povećanja nataliteta i afirmacije porodice.

U budućem periodu, Bošnjačka stranka će se zalagati za otvaranje Alimentacionog fonda za djecu.

Uloga žene u formiranju zdrave porodice je nezamjenljiva. Žena koja rađa i uspješno podiže i odgaja djecu, vrši važnu društvenu funkciju. Zalažemo se za posebnu zaštitu žena, kojima se trebaju omogućiti kvalitetna zdravstvena zaštita, dječji dodaci iz javnih fondova, priznanje radnog staža i mogućnost ostvarivanja penzija.

Učešće žena na svim nivoima odlučivanja, prisutnost u kreiranju javnih politika, posebne kvote u izbornom sistemu, biće programski zadaci u narednom periodu. Time ćemo, na praktičan način pospiješiti rodnu ravnopravnost i omogućiti veće učešće žena na mjestima odlučivanja.

Žena kao stub porodice, ne smije biti izložena ni jednom vidu porodičnog nasilja.

BRIGA O OSOBAMA SA INVALIDITETOM (OSI)

Bošnjačka stranka se zalaže za pravednije i humanije društvo. Mjera humanosti društva jeste stepen njegove brige prema osobama sa invaliditetom.

Bošnjačka stranka će se zalagati da se država, više nego do sada, brine o osobama sa invaliditetom. Potrebno je da se, kroz donošenje adekvatne zakonske regulative i njenu punu implementaciju, stvore preduslovi da se ova populacija aktivnije uključuje u društvo.

Takođe, neophodna je veća edukacija i upoznavanje društva sa njihovim problemima, kao i jačanje svijesti o tome da je ovim licima potrebna kontinuirana društvena briga i pažnja, koja treba da se ogleda u većim mogućnostima njihovog liječenja, školovanja, zapošljavanja, informisanja i pune socijalne inkluzije.

BORBA PROTIV SOCIJALNIH DEVIJACIJA

Bošnjačka stranka se zalaže za suzbijanje bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, nikotizam, kocka). Najbolja prevencija od bolesti zavisnosti se postiže edukacijom učenika osnovnih i srednjih škola kao i efikasnom reakcijom nadležnih organa. Angažovaćemo se na jačanju centara i savjetovališta za suzbijanje narkomanije.

Zalažemo se protiv protiv dominacije kiča, šunda i pornografije.

Umjesto lažne slobode narodu treba ponuditi istinsku slobodu i umjesto pseudo-kulture – istinsku kulturu.

DRŽAVNI SIMBOLI

Aktuelni državni simboli, posebno grb i zastava, ne reprezentuju adekvatno realnost i potrebe multinacionalne i viševjerske države kakva je Crna Gora i nijesu usklađeni sa njihovim ustavnim sadržajem i određenjem.

Insistiraćemo da se simboli usklade sa Ustavom i političkim Sporazumom, odnosno da u potpunosti odslikavaju realnost viševjerske i višenacionalne Crne Gore.

SLOBODA MEDIJA I JAVNI SERVIS

Bošnjačka stranka će se snažno zalagati za jačanje medijskog pluralizma, medijskih sloboda i samoregulaciju u medijima.

Smatramo da je širenje mrženje i netrpeljivosti bilo koje vrste nedopustivo. Posebno smo bili svjedoci širenja islamofobije i drugih oblika netrpeljivosti prema odredjenim manjinama u Crnoj Gori.

Snažno ćemo se zalagati za zakonsko procesuiranje i kažnjivost svih oblika širenja netrpeljivosti, vrijedjanja ili mržnje, prema bilo kome, putem medija – elektronskih, pisanih, štampanih, portala ili društvenih mreža.

Tražit ćemo veće učešće programa za manjinske nacionalne zajednice u javnom servisu. Tražićemo formiranje posebnih redakcija i ekipiranje timova koji kreiraju i izradjuju te programe. Tražićemo i sistemsko pozicioniranje kompetentnih kadrova iz redova manjinskih naroda u upravljačkim strukturama, uredjivačkim timovima, novinarskom kadru i tehničkom osoblju u Javnom servisu RTCG.

NEVLADIN I CIVILNI SEKTOR

Bošnjačka stranka smatra da su civilni sektor i nevladine organizacije korektiv i partner u demokratskom razvoju društva i da njihovi predstavnici trebaju biti dio svih procesa.

Zalagaćemo se za jačanje civilnog sektora i davaće podršku projektima nevladinih organizacija u svim sferama društva. Smatramo da je potrebno osnaživanje civilnog sektora, posebno u sredinama koje zaostaju u razvoju i na sjeveru države.

SARADNJA SA DRUGIM STRANKAMA

Bošnjačka stranka će ciljeve utvrđene ovim programoma ostvarivati, demokratskim političkim sredstvima i u saradnji sa drugim demokratskim snagama.

U tom smislu, Bošnjačka stranka kao partija evropskog centra i članica Evropske narodne partije (EPP), sebe vidi kao dio političkih snaga i demokratskih struktura koja podupiru i promovišu vrijednosti slobode, demokratije, pravne države, poštovanja temeljnih ljudskih i manjinskih prava, porodičnih i tradicionalnih vrijednosti, ravnopravnosti žena I muškaraca, solidarnosti, socijalnog staranja i tržišne ekonomije.  Bošnjačka stranka će svoja politička partnerstva zasnivati na bliskosti u političkim idejama, ciljevima, zalaganjima i međusobnom uvažavanju, sa svim demokratskim strankama, pokretima i grupacijama, nevladinim sektorom i udruženjima za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Bošnjačka stranka ne može sarađivati sa strankama i organizacijama koje zagovaraju bilo koji oblik netrpeljivosti, nasilja ili šovinizma.

Predsjedavajući
Rožaje, 13. jun 2021. godine

mr Ervin Ibrahimović / predsjednik BS