Kongres Bošnjačke stranke

Kongres BS je najviši organ BS i njegove odluke obavezne su za članove i organe BS.

Odluke Kongresa BS su konačne i stupaju na snagu danom donošenja.

Kongres BS se po pravilu održava svake četvrte godine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, Kongres BS se može održati i ranije, na prijedlog dvije trećine opštinskih odbora BS.

Uslijed opravdanih razloga Kongres BS se može održati i kasnije.

O prijedlogu iz st. 4 i 5 ovog člana, konačnu odluku donosi Glavni odbor BS.

Odluku iz stava 6 ovog člana,  Glavni odbor BS će donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.

Kongres Bošnjačke stranke:

  • donosi Program i Statut BS, kao i druga politička akta;
  • razmatra i ocjenjuje aktivnosti BS između dva Kongresa BS;
  • bira članove Glavnog odbora BS;
  • bira Predsjednika BS;
  • bira Nadzorni odbor BS;
  • bira Statutarnu komisiju BS;
  • bira Sud časti;
  • na prijedlog Glavnog odbora BS,  donosi odluku o prestanku rada BS, o spajanju BS sa drugom političkom partijom, kao i odlučuje o statusu imovine BS u tim slučajevima;
  • donosi deklaracije i rezolucije Bošnjačke stranke; i
  • donosi Poslovnik o svom radu.