Statutarna komisija Bošnjačke stranke

Statutarnu komisiju BS čine predsjednik i dva člana.

Statutarna komisija BS za svoj rad odgovorna je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Statutarna komisija tumači Statut BS i druga akta BS, utvrđuje usklađenost akata i nadležnosti organa BS, daje mišljenja Glavnom odboru BS prilikom rješavanja sukoba nadležnosti između organa BS i obavlja druge poslove po nalogu Glavnog odbora BS i Predsjednika BS, ukoliko to nije u suprotnosti sa ovim Statutom.

Tumačenje Statuta i drugih akata BS, kao i odlučivanje o usklađenosti akata i nadležnosti organa BS, mogu tražiti članovi i organi BS.

Odluka, odnosno tumačenje Statuta BS i drugih akata BS, konačni su i obavezujući za sve organe i članove BS.

Statutarna komisija BS donosi poslovnik o svom radu.