Glavni odbor Bošnjačke stranke

Sastav Glavnog odbora Bošnjačke stranke:

Ibrahimović Ervin, Nurković Osman, Purišić Kemal, Ćorović Jasmin, Mustafić Suljo, Strujić-Harbić Kenana, Pepić Asmir, Gredić Mersudin, Smailović Amer, Husović Rahman, Avdić Almir, Cikotić Jasmina, Musić Suada, Balić Sanel, Gutić Damir, Duraković Ervin, Grbović Muradif, Fetić Adem, Ramović Haris, Kurtagić Husein-Husko, Honsić Rasim, Raščić Muamer, Šahmanović Admir, Nuhanović Denis, Čekić Aida, Avdić Mihrija, Dacić Adnan E., Husović Irfan, Husović Senad, Škrijelj Amer, Dacić Amer, Šabović Seid,  Kajić Dženeta, Džudžević Mirsad, Dautović Amina,  Hodžić Edin, Halilović Amer, Azemović Mirsad,  Mujević Senad, Husić Zineta, Dacić Admir N., Kalač Hajrija, Murić Zineta, Nurković Mirsad, Hadžić Ismet, Zejnelagić Haris, Kurtagić Maida S.,  Kurbardović Harun, Dacić Hamza, Kujević Ćamil,  Čalaković Armin, Nurković Dženis, Honsić Armin,  Hasić Almedina, Ibrahimović Sabro, Sijarić Armin, Sijarić Semir, Omerović Selma, Suljević Ernad,  Fulurija Edina, Šabanović Lejla, Lukač Fuad, Mehović Nedžad, Balić Semir, Burdžović Edita,  Spahić Fahrudin, Kolić Fuad, Osmanović Aladin,  Batilović Džemal, Adrović Admir, Omeragić Adel, Kurtagić Elmir, Dacić Emir, Tuzović Edin, Škrijelj Arza, Ramović Anesa, Kalender Sehera, Dešić Edina, Hadžibegović Alma, Kajević Jasmin, Kalač Alen, Dedeić Ervin, Hasović Ilhan, Šahmanović Omer, Medunjanin Mirza, Feratović Fuad, Luković Sadam, Redžematović Erzana, Purišić Merdin, Ramović Fadil, Rujović Elvedin – Rujo, Ramović Elma, Orahovac Esko, Pecević Adaleta, Bašić-Škrijelj Nermina, Strujić Amra, Aljićević Mersida, Hodžić Samir, Šabanović Hasena, Agović Rifat, Agović Irfan, Ramdedović Mirzeta , Šabotić Anita, Malezić Meldina, Muratović Faris,  Sijarić Aldijana, Zekić Zeka, Juković Damir, Omeragić Raisa, Radončić Ruždija, Bošnjak Mirsada, Ćorović Izet, Klimenta Zejnel, Omerović Asad, Ljajić Nero, Muratović Sabina, Korać Refad, Mujanović Selvir, Suljević Alen.

Glavni odbor BS je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BS između dva Kongresa BS. Članovi Glavnog odbora BS mogu biti izabrani članovi i članovi po funkciji.

Glavni odbor BS:

 • utvrđuje pravce i ciljeve politike BS, kao i opšte aktivnosti BS između dva Kongresa BS, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu BS;
 • u izuzetnim slučajevima, kada postupanje ne trpi odlaganje i između dva Kongresa BS može donijeti izmjene i dopune Statuta BS i odlučivati o imovini BS;
 • odlučuje o učešću BS na izborima;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava potpredsjednike BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava Generalnog sekretara BS;
 • na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava članove Predsjedništva BS;
 • donosi Izborni program BS;
 • bira članove Izborne komisije BS, kao i drugih tijela za organizovanje i praćenje izbornih aktivnosti;
 • raspisuje unutarstranačke izbore;
 • na prijedlog Predsjedništva BS osniva Politički savjet BS i bira njihove članove;
 •  donosi odluku o stupanju BS u koalicije na državnom nivou;
 • na prijedlog Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada donosi odluku o stupanju BS u koalicije na lokalnom nivou;
 • daje saglasnost na odluke Opštinskih odbora BS i Odbora BS na nivou Glavnog grada o izbornoj listi i nosiocima izbornih lista;
 • utvrđuje listu kandidata za poslanike, nosioca poslaničke liste, kao i listu kandidata za druge političke funkcije;
 • na prijedlog Predsjedništva BS utvrđuje listu kandidata za Predsjednika BS, Statutarne komisije BS i Nadzornog odbora BS, kao i druge stranačke funkcije u BS na državnom nivou;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Poslaničkog kluba BS;
 • rješava sukob nadležnosti između organa BS;
 • u spornim situacijama donosi konačne odluke iz nadležnosti drugih organa BS;
 • razmatra inicijative i prijedloge organa BS, kao i posebnih organizacionih oblika BS;
 • utvrđuje budžet BS i usvaja Završni račun budžeta BS;
 • donosi odluku o vršenju informativne, izdavačke, humanitarne, kao i drugih djelatnosti;
 • donosi odluku o sazivanju Kongresa BS, vremenu i mjestu njegovog održavanja;
 • utvrđuje prijedlog Programa BS i Statuta BS;
 • utvrđuje prijedlog Izvještaja o radu BS;
 • donosi odluke o osnivanju posebnih oblika organizovanja BS i  drugih radnih tijela BS;
 • donosi odluku o članarini u BS;
 • donosi Poslovnik o svom radu; i
 • obavlja i druge poslove po nalogu Kongresa BS, u skladu sa Programom i ovim Statutom.