Nadzorni odbor Bošnjačke stranke

Nadzorni odbor BS je kontrolno-nadzorni organ BS i za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS svoju djelatnost vrši po službenoj dužnosti ili na zahtjev Glavnog odbora BS, Predsjedništva BS i Predsjednika BS.

Nadzorni odbor BS čine predsjednik i dva člana.

Nadzorni odbor BS može za obavljanje određenih stručnih poslova angažovati eksperte za određenu oblast.

Nadzorni odbor BS dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.