Statut Bošnjačke stranke

Kongres Bošnjačke stranke, na zasijedanju održanom, 13. juna 2021. godine u Rožajama, donio je

S T A T U T
B O Š NJ A Č K E    S T R A N K E

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Statutom Bošnjačke stranke (u daljem tekstu Statut) uređuju se osnovni principi stranke, programski ciljevi, simboli, sjedište, prava i dužnosti članova i simpatizera, način rada, organi stranke i druga pitanja značajna za Bošnjačku stranku.

Naziv, status i sjedište stranke

Član 2

Naziv političke stranke je: BOŠNJAČKA STRANKA (u daljem tekstu: BS).

Naziv Bošnjačke stranke na engleskom jeziku je: BOSNIAK PARTY.

Skraćeni naziv Bošnjačke stranke je: BS.

U skladu sa važećim propisima, naziv stranke se može koristiti na jednom ili više stranih jezika.

BS je demokratska politička organizacija, čija su načela, ciljevi i organizacija utvrđeni Programom i ovim  Statutom.

BS ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište BS je u Rožajama.

Osnovna načela i ciljevi BS

Član 3

    Osnovni principi BS:

 • suštinska ravnopravnost svih građana i svih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori;
 • zaštita ljudskih prava i sloboda i njihovo dalje širenje i afirmacija;
 • obezbjeđenje pretpostavki za puno korišćenje posebnih manjinskih prava i sloboda, u cilju zaštite identiteta bošnjačkog naroda, pojedinačno i u zajednici sa sunarodnicima, te neposredna primjena međunarodnog prava u toj oblasti, kada drugačije uređuju materiju u odnosu na domaće propise;
 • sekularno uređenje države, zakonska zaštita vjerskih sloboda i uvjerenja, ravnopravni tretman svih vjerskih zajednica i njihova autonomnost u radu, pravedna restitucija njihove imovine i zaštita imovinskih prava;
 • dalja demokratizacija društvenog i političkog ambijenta, jačanje uloge civilnog sektora, slobodni i profesionalni mediji;
 • efikasna i racionalna javna uprava, jačanje državnih institucija, suzbijanje kriminala i korupcije, dosljedno poštovanje zakona;
 • ulazak Crne Gore u Evropsku uniju;
 • djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu, autentično predstavljanje u državnom i lokalnim parlamentima, srazmjerna zastupljenost u javnim službama, organima državne i lokalne vlasti;
 • održivi ekonomski razvoj, ravnomjerni regionalni razvoj svih područja, očuvanje i unapređenje životne sredine;
 • zaštita privatne svojine i pravedna restitucija, ravnopravnost svih oblika vlasništva, tržišna ekonomija i sloboda preduzetništva;
 • podsticajne mjere za otvaranje novih i održivih radnih mjesta, dostojanstveni uslovi rada, razvijen socijalni dijalog:
 • efikasna i odgovorna socijalna politika, suzbijanje siromaštva, naglašena briga za potrebe ranjivih socijalnih grupa;
 • decentralizacija i regionalizacija vlasti primjereno potrebama lokalnog stanovništva, u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi;
 • unapređenje međudržavne i prekogranične saradnje, posebno sa državama u kojima kao autohtono stanovništvo i u većem broju žive pripadnici bošnjačkog naroda (i drugih naroda koji žive u Crnoj Gori).
 • uspostava Sandžaka kao funkcionalne evropske prekogranične regije;
 • unaprjeđenje saradnje sa našim sunarodnicima i njihovim udruženjima u iseljeništvu i dijaspori, u oblastima važnim za očuvanje njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i prava;
 • vrijednosti antifašizma;
 • afirmaciju položaja mladih i žena, intenziviranje njihovog učešća u javnom i društvenom životu kroz odgoj i obrazovanje u skladu s tradicijom i savremenim potrebama;
 • utvrdjivanje državnih simbola saglasno važećem ustavnom odredjenju.

Simboli BS

Član 4

BS ima svoj znak i zastavu.

Znak BS je kružnog oblika zelene boje. Na lijevoj strani znaka nalazi se polumjesec,  sa stilizovanim  slovima ,,BS” u  sredini znaka.

Zastava BS je bijele boje sa znakom BS. Odnos širine i dužine je jedan na prema dva; znak BS se nalazi na lijevoj strani, a na sredini je ispisan naziv BOŠNJAČKA STRANKA.  

 Pečat BS

Član 5

BS ima pečat.

Pečat je okruglog oblika sa tekstom ,,Bošnjačka stranka”, sa naznakom organa BS i znakom BS u sredini.

 Dan BS

  Član 6

Dan BS je 26. februar.

Dan BS podsjeća na datum objedinjavanja nekoliko stranaka bošnjačkog naroda (Internacionalna demokratska unija, Bošnjačka demokratska alternativa, Stranka nacionalne ravnopravnosti i Bošnjačko-muslimanski savez), kao i pojedinaca, do tada nezavisnih bošnjačkih intelektualaca.

Način obilježavanja dana BS uređuje se odlukom Glavnog odbora.

 Djelovanje BS

  Član 7

BS se, u okviru demokratskog nadmetanja, bori za ostvarivanje svog programa  i svojih ciljeva, i to: pridobijanjem birača, učešćem na izborima i učešćem u radu predstavničkih tijela i organa vlasti, srazmjerno svom uspjehu na slobodnim izborima, kao i djelovanjem u opoziciji.

 Udruživanje

Član 8

BS može biti član međunarodnih političkih udruženja čije djelovanje je u skladu sa njenim programskim načelima i ciljevima.

Odluku o članstvu u udruženjima iz stava 1 ovog člana donosi Glavni odbor BS,  na prijedlog Predsjedništva BS.

Bošnjačka stranka je članica Evropske narodne stranke (EPP).

Bošnjačka stranka suradjuje sa drugim srodnim organizacijama u Crnoj Gori i inostranstvu.

Bošnjačka stranka se, na prijedlog Predsjedništva i odlukom Glavnog odbora stranke, učlanjuje u medjunarodna udruženja srodnih stranaka, ako to doprinosi ostvarivanju programskih ciljeva BS.

Koalicije

Član 9

BS može stupiti u koaliciju sa drugim političkim strankama.

Koalicije mogu biti predizborne, postizborne i tehničke.

 Javnost rada

Član 10

Rad BS je javan.

Javnost rada ostvaruje se javnim djelovanjem i redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima u vezi sa radom BS, a odvija se preko portparola BS i službe za odnose sa javnošću.

U cilju informisanja javnosti, BS koristi svoju internet prezentaciju i društvene mreže, a može izdavati i svoja glasila i publikacije.

Organi BS mogu ograničiti ili isključiti javnost kada se radi o kadrovskim pitanjima i u drugim slučajevima kada bi javnost rada mogla ugroziti ostvarenje njihovih ciljeva i zadataka.

 Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 11

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II PRIPADNOST BS

Član 12

Pripadnici BS su članovi i simpatizeri.

Član BS

Član 13

Član BS može biti svaki punoljetni gradjanin koji prihvata Statut BS i Program BS i nije član neke druge političke stranke.

Članom BS postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.

Izuzetno od stava 2 ovog člana,  članom BS postaje se i popunjavanjem pristupnice u elektronskoj formi koja se nalazi na internet stranici BS.

Na pristupnicu se može staviti prigovor.

O prigovoru iz stava 4 ovog člana odlučuje Opštinski odbor BS, odnosno Odbor BS na nivou Glavnog grada.

Prihvatanjem prigovora iz stava 4 ovog člana, pristupnica postaje ništavna.

Postupak sticanja članstva, kao i forma i sadržina pristupnice utvrđuje se pravilima koja donosi Predsjedništvo BS.

Član 14

Član BS dobija člansku kartu.

Formu i sadržinu članske karte utvrđuje Predsjedništvo BS.

Generalni sekretarijat BS vodi centralnu evidenciju članova BS, a evidenciju članova BS na lokalnom nivou vode Opštinski odbori BS,  u skladu sa pravilima koja donosi Predsjedništvo BS.

Član 15

Član BS ima pravo da:

– učestvuje u stvaranju i ostvarivanju politike BS;

– bira i bude biran u organe BS;

– ravnopravno učestvuje u aktivnostima BS;

– dobije zaštitu i pomoć BS ukoliko je ugrožen zbog partijske pripadnosti i obavljanja partijskih aktivnosti;

– izražava mišljenja i gledišta koja su drugačija od onih koje ima većina i iznosi kritike na rad organa BS;

– traži pod određenim uslovima preispitivanje odluka većine;

– bude informisan o aktivnostima BS;

– zahtijeva tumačenje Statuta BS od Statutarne komisije BS; i

– ostvaruje i druga prava u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima BS.

  Član 16

Član BS dužan je da:

– prihvati Program BS i Statut BS;

– zastupa i aktivno sprovodi politiku BS i odluke organa BS;

– radi na očuvanju ugleda BS;

– u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh BS na izborima;

– plaća članarinu; i

– ispunjava druge obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima BS.

Član 17

Kriterijumi za plaćanje članarine, kao i visina članarine,  utvrđuju se pravilima koja donosi Glavni odbor BS,  na prijedlog Predsjedništva, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Član BS može materijalno, finansijski i na drugi način pomagati BS u skladu sa zakonom, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član BS koji ne plaća članarinu šest ili više mjeseci, ne može biti biran na partijske i ostale funkcije.

Generalni sekretarijat BS vodi evidenciju o plaćanju članarine i ostalim prihodima.

Prestanak članstva

Član 18

Članstvo u BS prestaje :

-Istupanjem na vlastiti zahtjev

-isključenjem zbog djelovanja suprotno Programu, Statutu i odlukama Stranke

-kandidovanjem na izborima bez saglasnosti Stranke

-učlanjenjem u drugu stranku

-smrću

Član 19

Odluku o isključenju iz BS donosi Opštinski odbor BS, shodno prebivalištu člana.

Na odluku o isključenju iz BS može se podnijeti žalba Sudu časti BS, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Sud časti BS donijeće konačnu odluku po žalbi iz stava 2 ovog člana, na prvoj narednoj sjednici.

Ostala pitanja vezana za postupak isključenja iz BS uređuju se pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Simpatizer BS

Član 20

Simpatizer BS je svaki pripadnik bošnjačkog naroda, kao i drugi građani Crne Gore koji iskažu podršku programu i ciljevima BS, stranačkim aktivnostima ili kandatima BS na izborima.

Opštinski odbori BS vode evidenciju simpatizera BS u skladu sa odlukom Glavnog odbora BS.

Nespojivost ili ograničenje funkcija

Član 21

Član BS ne može biti biran, niti obavljati više od jedne stranačke funkcije na istom nivou organizovanja.

Član BS ne može biti biran, niti obavljati više od dvije stranačke funkcije na različitim nivoima organizovanja.

Funkcija koja se obavlja po položaju ili automatizmu neće se uračunati u ukupan broj stranačkih funkcija.

Član BS ne može obavljati istovremeno funkciju predsjednika Opštinskog odbora i člana Predsjedništva, člana Izvršnog odbora BS, ili člana Savjeta BS, na državnom nivou.

Član BS ne može u isto vrijeme obavljati dvije funkcije, na istom ili različitim nivoima, u predstavničkim ili izvršnim organima državne ili opštinske vlasti, te u Upravnim ili Nadzornim odborima istih.

Izuzetno od stava 5, ako za to postoje opravdani razlozi, član BS može obavljati najviše dvije funkcije, na istom ili različitim nivoima, u predstavničkim ili izvršnim organima državne ili opštinske vlasti, te u upravnim ili nadzornim odborima istih.

Sprječavanje nepotizma

Član 22

U cilju sprječavanja nepotizma, u organu stranke na istom nivou organizovanja, ne mogu biti funkcioneri koji su srodnici u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, kao i član zajedničkog domaćinstva.

III ODNOSI U BS

Princip demokratskog jedinstva

Član 23

Odnosi u BS zasnivaju se na principu demokratskog jedinstva.

Princip demokratskog jedinstva znači:

– poštovanje slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar BS;
– uvažavanje odluka većine i obaveze njihove realizacije; i
– prava manjine, kao i pojedinca da, unutar BS, izražava i zadrži svoje mišljenje i gledišta.

 Donošenje odluka

Član 24

Organi BS mogu punovažno odlučivati ukoliko na sjednici organa BS prisustvuje većina članova tog organa.

Organi BS donose odluke većinom glasova prisutnih članova.

Organi BS po pravilu donose odluke tajnim glasanjem.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, organ BS može odlučivati i javnim glasanjem.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, dvotrećinskom većinom ukupnog broja delegata Kongresa BS, odnosno članova Glavnog odbora BS,  donosi se Statut BS, izmjene i dopune Statuta BS, odluke koje se odnose na prestanak rada BS i spajanje BS sa drugom političkom partijom, kao i odluke o imovini BS.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, većinom ukupnog broja članova nekog organa bira se i razrješava predsjednik tog organa.

Odluke neposredno viših organa BS obavezujuće su za neposredno niže organe BS, kao i za članove BS.

Članovi neposredno viših organa BS mogu učestvovati u radu neposredno nižih  organa BS, bez prava odlučivanja.

 Izbori članova organa BS

Član 25

Izbore u BS na svim nivoima raspisuje Glavni odbor BS.

Izbori u BS mogu biti redovni i vanredni.

Redovni izbori u BS održavaju se svake četvrte godine.

Vanredni izbori u BS održaće se ako postojeće okolnosti ukazuju da se odnosi i stanje u BS ne mogu riješiti na drugi način do održavanja redovnih izbora u BS.

Mandat organa BS, po pravilu, traje četiri godine.

Članu organa BS prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran prestankom članstva u BS,  podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je izabrao.

Članu organa BS, koji neprekidno u trajanju od šest mjeseci neopravdano odsustvuje sa sjednica organa BS, prestaje mandat u tom organu.

Postupak sprovođenja izbora u BS, na svim nivoima, utvrđuje se pravilima koja donosi Glavni odbor BS.

Pravilima iz stava 8 ovog člana, utvrđuje se i opoziv izabranih organa BS i nosilaca funkcija u BS.

Rodna zastupljenost

Član 26

U organima BS, na svim nivoima, obezbjeđuje se rodna zastupljenost shodno pozitivnom zakonodavstvu.

 

IV ORGANIZOVANJE BS

Teritorijalni princip

Član 27

BS je organizovana na teritorijalnom principu i djeluje na teritoriji države Crne Gore, a u skladu sa odgovarajućim propisima i u inostranstvu.

Organi BS

Član 28

BS obrazuje svoje organe na nivou države Crne Gore i na lokalnom nivou.

Organi BS na nivou države Crne Gore:

– Kongres BS;

– Glavni odbor BS;

– Predsjednik BS;

– Predsjedništvo BS;

– Nadzorni odbor BS;

– Statutarna komisija BS; i

– Sud časti BS.

 Organi BS na lokalnom nivou:

 – organi BS na nivou opštine;

Kongres BS

Član 29

Kongres BS je najviši organ BS i njegove odluke obavezne su za članove i organe BS.

Odluke Kongresa BS su konačne i stupaju na snagu danom donošenja.

Kongres BS se po pravilu održava svake četvrte godine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, Kongres BS se može održati i ranije, na prijedlog dvije trećine opštinskih odbora BS.

Uslijed opravdanih razloga Kongres BS se može održati i kasnije.

O prijedlogu iz st. 4 i 5 ovog člana, konačnu odluku donosi Glavni odbor BS.

Odluku iz stava 6 ovog člana,  Glavni odbor BS će donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijedloga.

Nadležnosti Kongresa BS

Član 30

Kongres BS:

– donosi Program i Statut BS, kao i druga politička akta;

– razmatra i ocjenjuje aktivnosti BS između dva Kongresa BS;

– bira članove Glavnog odbora BS;

– bira Predsjednika BS;

– bira Nadzorni odbor BS;

– bira Statutarnu komisiju BS;

– bira Sud časti BS.

– na prijedlog Glavnog odbora BS, donosi odluku o prestanku rada BS, o spajanju BS sa drugom političkom partijom, kao i odlučuje o statusu imovine BS u tim slučajevima;

– donosi deklaracije i rezolucije Bošnjačke stranke; i

– donosi Poslovnik o svom radu.

Glavni odbor BS

Član 31

Glavni odbor BS je najviši organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike BS između dva Kongresa BS.

Članovi Glavnog odbora BS mogu biti izabrani članovi i članovi po funkciji.

Izabrani članovi iz stava 2 ovog člana biraju se u skladu sa pravilima iz člana 23 stav 8 ovog Statuta.

Članovi po funkciji iz stava 2 ovog člana su:

– predsjednik BS;

– predsjednici Opštinskih odbora BS;

– poslanici u Skupštini Crne Gore;

– članovi Vlade;

– predsjednik Nadzornog odbora BS;

– predsjednik Statutarne komisije BS;

– članovi Predsjedništva BS iz prethodnog saziva;

– predsjednici Opština;

– predsjednici Skupštine opštine;

– predsjednica Foruma žena BS i

– predsjednik Foruma mladih BS.

Članovima Glavnog odbora BS iz stava 4 alineja 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 ovog člana po prestanku funkcije prestaje članstvo u Glavnom odboru BS.

Izuzetno od stava 5 ovog člana,  Glavni odbor BS može odlučiti, da će članovi Glavnog odbora BS iz stava 4 alineja 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 ovog člana, i nakon prestanka funkcije, ostati članovi Glavnog odbora BS do isteka mandata Glavnog odbora BS.

Član 32

Predsjednik BS vrši funkciju predsjednika Glavnog odbora BS.

Predsjednik BS priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora BS i stara se o sprovođenju odluka Glavnog odbora BS.

Glavni odbor BS se saziva po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjedništvo BS ili najmanje jedna trećina članova Glavnog odbora BS mogu zatražiti od Predsjednika BS sazivanje sjednice Glavnog odbora BS.

Predsjednik BS je dužan da, u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 4 ovog člana, sazove sjednicu Glavnog odbora BS.

Kooptiranje  i popunjavanje upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS

Član 33

Između dva Kongresa BS, Glavni odbor BS može, na prijedlog Predsjednika BS, u procentu do 10% članova Glavnog odbora BS, kooptirati odgovarajući broj novih članova Glavnog odbora BS.

Radi popune upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS, između dva Kongresa BS, Glavni odbor BS može, na prijedlog Predsjednika BS, izvršiti popunu upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS.

Popuna upražnjenih mjesta u Glavnom odboru BS vrši se sa liste predloženih kandidata od strane Opštinskih odbora BS, vodeći računa da se ne naruši odnos zastupljenosti Opštinskih odbora BS i rodne zastupljenosti u Glavnom odboru BS.

Nadležnosti Glavnog odbora BS

Član 34

Glavni odbor BS:

– utvrđuje pravce i ciljeve politike BS, kao i opšte aktivnosti BS između dva Kongresa BS, prati njihovo ostvarivanje i za svoj rad odgovara Kongresu BS;

– u izuzetnim slučajevima, kada postupanje ne trpi odlaganje i između dva Kongresa BS može donijeti izmjene i dopune Statuta BS i odlučivati o imovini BS;

– odlučuje o učešću BS na izborima;

– na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava potpredsjednike BS;

– na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava Generalnog sekretara BS;

– na prijedlog Predsjednika BS bira i razrješava članove Predsjedništva BS;

– donosi Izborni program BS;

– bira članove Izborne komisije BS, kao i drugih tijela za organizovanje i praćenje izbornih aktivnosti;

– raspisuje unutarstranačke izbore;

– na prijedlog Predsjedništva BS osniva Politički savjet BS i bira njegove članove;

– na prijedlog Predsjedništva BS osniva Odbore BS i bira njihove članove;

 – donosi odluku o stupanju BS u koalicije na državnom nivou;

– na prijedlog Opštinskih odbora BS donosi odluku o stupanju BS u koalicije na lokalnom nivou;

– daje saglasnost na odluke Opštinskih odbora o izbornoj listi i nosiocima izbornih lista;

– utvrđuje listu kandidata za poslanike, nosioca poslaničke liste, kao i listu kandidata za druge političke funkcije;

 – na prijedlog Predsjedništva BS utvrđuje listu kandidata za Predsjednika BS, Statutarne komisije BS i Nadzornog odbora BS, Suda časti BS kao i druge stranačke funkcije u BS na državnom nivou;

– razmatra i usvaja izvještaj o radu Poslaničkog kluba BS;

– rješava sukob nadležnosti između organa BS;

– u spornim situacijama donosi konačne odluke iz nadležnosti drugih organa BS;

– razmatra inicijative i prijedloge organa BS, kao i posebnih organizacionih oblika BS;

– utvrđuje budžet BS i usvaja Završni račun budžeta BS;

– donosi odluku o vršenju informativne, izdavačke, humanitarne, kao i drugih djelatnosti;

– donosi odluku o sazivanju Kongresa BS, vremenu i mjestu njegovog održavanja;

– utvrđuje prijedlog Programa BS i Statuta BS;

– utvrđuje prijedlog Izvještaja o radu BS;

– donosi odluke o osnivanju posebnih oblika organizovanja BS i drugih radnih tijela BS;

– donosi odluku o članarini u BS;

– donosi Poslovnik o svom radu; i

– obavlja i druge poslove po nalogu Kongresa BS, u skladu sa Programom  i ovim Statutom.

Predsjednik BS

Član 35

Predsjednik BS predstavlja i zastupa BS, rukovodi njenim radom, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za BS, koordinira rad svih organa BS i brine se o sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa BS.

Predsjednik BS za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS između dva Kongresa BS.

Predsjednik BS dužan je da podnese izvještaj o svom radu Kongresu BS.

Predsjednik BS dužan je da na zahtjev jedne trećine članova Glavnog odbora BS podnese izvještaj o svom radu Glavnom odboru BS.

 Potpredsjednik BS

Član 36

BS ima najmanje dva potpredsjednika.

Potpredsjednici BS se biraju iz reda članova Glavnog odbora BS.

Potpredsjednici BS ne mogu biti iz istog Opštinskog odbora BS.

Potpredsjednici BS obavljaju određeni djelokrug poslova u BS na prijedlog Predsjednika BS.

Konačnu odluku o djelokrugu poslova, iz stava 4, ovog člana donosi Predsjedništvo BS.

Predsjednik BS je dužan da, u slučaju spriječenosti u vršenju poslova iz svoje nadležnosti u vremenskom periodu dužem od 60 dana, prenese svoje nadležnosti na jednog od potpredsjednika BS.

Predsjednik BS će izvršiti prenos poslova iz stava 6 ovog člana odlukom i o tome obavijestiti Predsjedništvo BS i Glavni odbor BS.

U slučaju da Predsjednik BS ne može izvršiti prenos poslova iz stava 6 ovog člana, o tome će bez odlaganja obavijestiti Predsjedništvo BS, koje će odrediti vršioca dužnosti Predsjednika BS iz reda članova Predsjedništva BS i o tome obavijestiti Glavni odbor BS.

 

 Predsjedništvo BS

Član 37

Predsjedništvo BS je izvršno-politički organ BS, koji broji najviše 15 članova.

Članovi Predsjedništva BS su članovi po funkciji i izabrani članovi.

Članovi po funkciji iz stava 2 ovog člana su:

– predsjednik BS;

– potpredsjednici BS;

– šef poslaničkog kluba BS u Skupštini Crne Gore;

– generalni sekretar BS; i

 -predsjednik Političkog savjeta.

Izabrane članove iz stava 2 ovog člana bira Glavni odbor BS, na prijedlog Predsjednika BS.

Predsjednik BS saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva BS.

Predsjednik BS može pozvati da učestvuju u radu sjednica Predsjedništva BS, bez prava odlučivanja, predstavnike drugih organa BS, eksperte, kao i druge funkcionere i članove BS.

Sjednicama Predsjedništva obavezno prisustvuje Portparol BS, bez prava odlučivanja.

Nadležnosti Predsjedništva BS

Član 38

Predsjedništvo BS:

– stara se o izvršavanju odluka i stavova Kongresa BS i Glavnog odbora BS;

– priprema akte i odluke, kao i predlaže njihovo donošenje Kongresu BS i Glavnom odboru BS;

– stara se o sprovođenju Programa BS;

– prati i usmjerava rad organa BS na lokalnom nivou, kao i posebnih oblika organizovanja BS;

– na prijedlog generalnog sekretara BS imenuje članove Izvršnog odbora BS;

– na prijedlog Predsjednika BS imenuje portparola BS;

– na prijedlog Predsjednika BS osniva Komisije BS i bira njihove članove;

– donosi druge odluke i opšte akte od značaja za funkcionisanje BS; i

– donosi pravila o materijalno-finansijskom poslovanju i stara se o njihovom sprovođenju;

– vrši poslove u vezi sa kadrovskom politikom, uz mišljenje Kadrovske komisije, ukoliko nije drugačije predviđeno Statutom.

– daje saglasnost na kandidaturu i program rada kandidata za predsjednika Opštinskog odbora;

U slučajevima koji ne trpe odlaganje Predsjedništvo BS može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora BS.

Odluke iz stava 2 ovog člana Predsjedništvo BS je dužno podnijeti na saglasnost Glavnom odboru BS,  na prvoj narednoj sjednici.

Generalni sekretar BS

Član 39

BS ima generalnog sekretara.

Generalnog sekretara bira Glavni odbor iz svog sastava, na prijedlog Predsjednika BS.

 Generalni sekretar BS:

– priprema sjednice Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS;

– priprema prijedloge dokumenata BS;

– koordinira rad između organa BS;

– koordinira rad između savjeta, odbora i komisija;

– stara se o finansijskim poslovanju BS;

– organizuje i koordinira rad Generalnog sekretarijata BS;

– koordinira saradnju sa drugim političkim partijama, državnim organima, nevladinim i međunarodnim organizacijama;

– sastavlja i ovjerava zapisnike sa sjednica Predsjedništva BS i Glavnog odbora BS;

– priprema i ugovara zvanične razgovore, susrete i sastanke u ime BS.

– vrši i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo BS.

 

Izvršni odbor BS

Član 40

Izvršni odbor BS vrši poslove praktičnog realizovanja i ostvarivanja politike BS.

Izvršni odbor BS ima pravo da daje inicijative i prijedloge za efikasno ostvarivanje planova rada Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS.

Učestvuje u radu stalnih i povremenih radnih tijela koje formira Glavni odbor BS ili Predsjedništvo BS.

Stara se o ostvarivanju zaključaka i odluka organa BS, organizuje propagandne aktivnosti BS, realizuje i druge zadatke za koje ga zaduže organi BS.

Izvršni odbor BS za svoj rad odgovara Predsjedništvu BS i obavezan je da zasijeda nakon svake sjednice Glavnog odbora BS i Predsjedništva BS, ukoliko prethodno isti ne odluče drugačije.

Način izbora i broj članova Izvršnog odbora BS utvrđuje se odlukom Predsjedništva BS.

Član Izvršnog odbora BS ne mora biti član Glavnog odbora BS.

Radom Izvršnog odbora BS rukovodi generalni sekretar BS.

Izvršni odbor BS ili član kojeg odredi ima pravo da učestvuje u radu organa BS ili na sjednicama radnih tijela.

Izvršni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor BS

Član 41

Nadzorni odbor BS je kontrolno-nadzorni organ BS i za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS svoju djelatnost vrši po službenoj dužnosti ili na zahtjev Glavnog odbora BS, Predsjedništva BS i Predsjednika BS.

Nadzorni odbor BS čine predsjednik i dva člana.

Nadzorni odbor BS može za obavljanje određenih stručnih poslova angažovati eksperte za određenu oblast.

Nadzorni odbor BS dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Glavnom odboru BS.

Nadzorni odbor BS donosi Poslovnik o svom radu.

Statutarna komisija BS

Član 42

Statutarnu komisiju BS čine predsjednik i dva člana.

Statutarna komisija BS za svoj rad odgovorna je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Statutarna komisija tumači Statut BS i druga akta BS, utvrđuje usklađenost akata i nadležnosti organa BS, daje mišljenja Glavnom odboru BS prilikom rješavanja sukoba nadležnosti između organa BS i obavlja druge poslove po nalogu Glavnog odbora BS i Predsjednika BS, ukoliko to nije u suprotnosti sa ovim Statutom.

Tumačenje Statuta i drugih akata BS, kao i odlučivanje o usklađenosti akata i nadležnosti organa BS, mogu tražiti članovi i organi BS.

Odluka, odnosno tumačenje Statuta BS i drugih akata BS, konačni su i obavezujući za sve organe i članove BS.

Statutarna komisija BS donosi poslovnik o svom radu.

Sud časti BS

Član 43

Sud časti BS čine predsjednik i dva člana.

Sud časti BS za svoj rad odgovoran je Kongresu BS i Glavnom odboru BS.

Sud časti rješava o svim spornim pitanjima u BS-u i rješava po žalbama na:

– odluke o isključenju iz članstva;

– odluke o opozivu sa stranačke funkcije;

– odluke o opozivu sa javnih funkcija u organima vlasti ili drugim javnim rukovodećim funkcijama;

– odluke o utvrđivanju liste kandidata za izbore u organe BS ili organe vlasti i druge rukovodeće ili javne funkcije;

– kršenje izborne procedure i druge neregularnosti u izbornom procesu;

–  izborne rezultate;

–  rad funkcionera BS-a na svim nivoima.

 U izuzetim slučajevima,  Sud časti BS može vršiti isključivanje članova iz stranke.

 Član 44

  Organi BS iz člana 28 stav 3 alineja 1 su:

  – Izborna mjesna skupština BS;

  – Mjesni odbor BS;

  – Izborna skupština BS na nivou opštine;

  – Opštinski odbor BS;

 – Predsjednik Opštinskog odbora BS; i

 – Izvršni odbor Opštinskog odbora BS.

Izborna mjesna skupština BS

 Član 45

Izborna mjesna skupština BS je osnovni oblik organizovanja BS, koji obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području, na kojoj se sprovodi izbor Mjesnog odbora BS.

           Mjesni odbor BS

   Član 46

Mjesni odbor BS je oblik organizovanja BS, koji obuhvata teritoriju jedne ili više mjesnih zajednica, odnosno drugih odgovarajućih jedinica lokalne samouprave na jednom području.

Mjesni odbor BS čine najmanje pet članova.

Članovi Mjesnog odbora BS između sebe biraju predsjednika Mjesnog odbora BS.  

Nadležnost Mjesnog odbora BS

Član 47

Mjesni odbor BS okuplja članove i registruje simpatizere BS i stara se o sprovodjenju programa i politike BS na svom području i inicira razmatranje političkih i drugih pitanja prema neposredno višim organima BS.

Izborna skupština BS na nivou opštine

Član 48

Izborna skupština BS na nivou opštine predstavlja najviši organ BS na lokalnom nivou.

Izborna skupština BS na nivou opštine obrazuje se na predstavničkom principu.

Broj predstavnika Izborne skupština BS  na nivou opštine, po pravilu,  određuje se shodno ostvarenom izbornom rezultatu na poslednje održanim izborima za tu opštinu, u svakom Mjesnom odboru BS, dok konačnu odluku o broju predstavnika na Izbornoj skupštini BS na nivou opštine  donosi Opštinski odbor BS.

          Nadležnosti Izborne skupštine BS na nivou opštine

             Član 49            

Izborna skupština BS na nivou opštine:

-razmatra društveno političke prilike na svom području i utvrđuje smjernice za rad Opštinskog odbora BS;

-razmatra i usvaja program rada i izvještaje o radu Opštinskog odbora BS;

-bira članove Opštinskog odbora BS.

Opštinski odbor BS

Član 50

Opštinski odbor BS predstavlja najviši organ BS na nivou opštine između dva zasijedanja Izborne skupštine BS na nivou opštine.

Sjednice Opštinskog odbora BS održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u 3 mjeseca.

Nadležnost Opštinskog odbora BS

Član 51

Opštnski odbor BS:

 – inicira i usmjerava političku aktivnost BS na nivou opštine, prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke organa BS sa državnog nivoa;

– bira predsjednika Opštinskog odbora BS, uz predhodnu saglasnost Predsjedništva BS;

– na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira Izvršni odbor Opštinskog odbora BS;

– na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, bira Opštinski izborni štab BS;

– na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira potpredsjednike Opštinskog odbora BS;

– na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, bira sekretara Opštinskog odbora BS;

– na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora BS, donosi odluku o kooptiranju novih članova u Opštinski odbor BS;

 – na prijedlog Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, utvrđuje izborni program za lokalne izbore i program kandidata za predsjednika Opštine i prati njihovu realizaciju;

 – utvrđuje kandidata BS za predsjednika Opštine i kandidata za predsjednika Skupštine opštine, uz predhodnu saglasnost Predsjedništva BS;

 – najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa BS na nivou opštine i u pisanoj formi o tome informiše Predsjedništvo BS;

– predlaže Glavnom odboru BS  stupanje u koalicije na lokalnom nivou;- donosi Poslovnik o svom radu;

– obavlja i druge poslove po nalogu viših organa BS, u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

 Predsjednik Opštinskog odbora BS

Član 52

Predsjednik Opštinskog odbora BS predstavlja i zastupa Opštinski odbor BS, saziva i predsjedava sjednicama Opštinskog odbora BS, pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja iz nadležnosti Opštinskog odbora BS, stara se o izvršavanju odluka Opštinskog odbora BS, stara se o materijalno-finansijskom poslovanju Opštinskog odbora BS, Opštinskom odboru BS predlaže kandidate  za članove Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS, kandidate za potpredsjednika i sekretara Opštinskog odbora BS i predlaže kooptiranje članova u Opštinski odbor BS, najviše do 10% članova Opštinskog odbora BS u izbornom mandatu.

Predsjednik Opštinskog odbora BS saziva sjednicu Opštinskog odbora BS:

– samoinicijativno;

– na zahtjev Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS; i

– na zahtjev jedne trećine članova Opštinskog odbora BS.

Predsjednik Opštinskog odbora BS dužan je da sazove sjednicu Opštinskog odbora BS u roku od sedam dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stava 2 alineja 2 i 3 ovog člana.

Ukoliko Predsjednik Opštinskog odbora BS ne sazove sjednicu u roku iz stava 3 ovog člana ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu Opštinskog odbora BS može sazvati Predsjednik BS.

Izvršni odbor Opštinskog odbora BS

Član 53

  Izvršni odbor predstavlja izvršno-političko tijelo Opštinskih odbora BS.

Nadležnosti Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS

Član 54

  Izvršni odbor Opštinskog odbora BS:

  – uspostavlja organizaciju rada BS na nivou opštine;

  – koordinira rad Mjesnih odbora BS na nivou Opštinskih odbora BS;

  – stara se o izvršavanju odluka Opštinskih odbora BS;

  – predlaže Opštinskim odborima BS kadrovska i programska rješenja;

  – podnosi Opštinskim odborima BS izvještaj o radu, a najmanje dva puta u toku godine;

  – vrši poslove u vezi sa kadrovskom politikom, uz mišljenje Kadrovske komisije opštinskog odbora, ukoliko nije drugačije predviđeno Statutom.

  – obavlja i druge poslove po nalogu Opštinskih odbora BS u skladu sa Programom BS i ovim Statutom.

 Sekretar Opštinskog odbora BS

Član 55

Opštinski odbor BS ima sekretara koji se stara o pripremi sjednica Opštinskih odbora BS, vrši stručnu obradu materijala za predsjednika Opštinskog odbora BS, priprema odgovarajuće stavove o materijalima, vodi zapisnik sa sjednica, priprema izvještaj o radu Opštinskih odbora BS, stara se o izvršavanju odluka u vezi sa pitanjima koja se odnose na djelokrug Opštinskih odbora BS i vrši druge poslove koje mu odredi predsjednik  Opštinskog odbora BS.

Povjerenik

Član 56

Ukoliko na određenom području nijesu obrazovani organi BS u skladu sa pravilima iz člana 25 stav 8 ovog Statuta, ili obrazovani organi BS ne obavljaju svoju funkciju u periodu dužem od 6 mjeseci, Predsjedništvo BS može za to područje imenovati Povjereništvo koji će obavljati poslove organa BS do obrazovanja organa BS za to područje.

Predsjedništvo BS može, na prijedlog Predsjednika BS, pokrenuti inicijativu za raspuštanje organa BS na lokalnom nivou ako djeluju u suprotnosti sa Programom BS i ovim Statutom i drugim odlukama neposredno viših organa BS, čime narušavaju ugled i nanose štetu BS.

Odluku o inicijativi iz stava 2 ovog člana donosi Glavni odbor BS.

U koliko Glavni odbor BS donese odluku o raspuštanju organa BS na lokalnom nivou Predsjedništvo BS će imenovati Povjereništvo. Povjereništvo ima najviše pet članova, a njime rukovodi povjerenik.

Povjereništvo se, po pravilu, imenuje na period do izbora organa a najduže do godinu dana. 

Politički savjet BS

Član 57

BS ima Politički savjet, kao savjetodavno tijelo.

Politički savjet BS je političko-savjetodavni organ BS.

Predsjednika Političkog savjeta BS bira Glavni odbor BS i on je za svoj rad odgovoran Predsjedništvu BS i Glavnom odboru BS.

Nadležnosti Političkog savjeta BS su iz domena razmatranja ključnih političkih, nacionalnih, društvenih, idejnih pitanja, koja su od važnosti za definisanje političkih pravaca djelovanja BS.

Sastav Političkog savjeta BS određuju se posebnim aktom koji na predlog Predsjedništva BS donosi Glavni odbor BS.

Odbori  BS

Član 58

Odbori BS su stručno-savjetodavni organi BS.

Predsjedništvo BS formira odbore radi stručnog razmatranja pitanja iz određene oblasti na osnovu Programa BS koja je od značaja za rad BS.

Odbor se formira kao stalno radno tijelo.

Članove odbora bira Predsjedništvo BS iz reda članova BS ili spoljnih eksperata za datu oblast.

Odbori, u okviru svoje nadležnosti: učestvuju u kreiranju politika BS, kao i o realizaciji Programa BS na svim nivoima, zauzimaju stavove o pojedinim stručnim, političkim i društvenim pitanjima, te predlažu načine njihovog sprovođenja organima BS.

Odbori pružaju stručnu podršku, iz oblasti za koji je formiran i to: davanjem preporuka za unapređivanje rada u određenoj oblasti, ostvarivanjem saradnje sa organizacijama iz oblasti za koju je osnovana, ostvarivanjem međunarodne saradnje, izradom analiza i istraživanja, zauzimanjem stavova o pojedinim stručnim i društvenim pitanjima, te predlaganjem načina njihovog sprovođenja organima BS.

Generalni sekretar BS koordinira radom Odbora BS.

Član 59

Predsjedništvo BS formira stalne Odbore BS-a i to:

– odbor za ekonomiju, finansije i ravnomjerni  regionalni razvoj;

– odbor za politički sistem, pravosuđe, ljudska i manjinska prava;

– odbor za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje;

– odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje;

– odbor za međunarodnu saradnju, iseljenike i dijasporu;

 -odbor za bezbjednost.

Predsjedništvo BS može formirati i druge odbore u zavisnosti od potrebe.

Politička akademija BS

Član 60

U cilju kontinuiranog političkog obrazovanja članova BS, političkog savjetovanja, jačanja političke kulture, kulture dijaloga i demokratskog društva, u okviru Bošnjačke stranke djeluje Politička akademija.

Politička akademija BS se bavi organizovanjem programa političkog obrazovanja, razvijanjem saradnje sa nevladinim i međunarodnim organizacijama i udruženjima koje se bave političkim edukcijama, sprovođenjem istraživanja, organizovanjem regionalnih i međunarodnih foruma i drugim poslovima od značaja za političko obrazovanje članova BS.

Klubovi BS

Član 61

U parlamentima na državnom i lokalnom nivou BS ima svoje Klubove BS.

Klubove BS na državnom nivou čine poslanici BS u Skupštini Crne Gore, odnosno odbornici BS u odgovarajućoj skupštini.

Predsjednika Kluba BS na državnom nivou, odnosno predsjednika Kluba BS u odgovarajućoj skupštini biraju članovi Kluba BS između sebe, uz saglasnost Predsjedništva BS, odnosno Izvršnog odbora Opštinskog odbora BS.

Klubovi BS razmatraju sva pitanja značajna za BS i rad Kluba BS i o istim usvajaju zaključke koji su obavezujući za sve članove Kluba BS.

Klubovi BS imaju obavezu da jednom godišnje podnesu izvještaj o radu Predsjedništvu BS, odnosno Izvršnom odboru Opštinskog odbora BS na lokalnom nivou.

V POSEBNI OBLICI ORGANIZOVANJA BS

Forum žena

Član 62

BS ima Forum žena.

Forum žena predstavlja poseban organizacioni oblik BS.

Osnovi organizacije i djelovanja Foruma žena utvrđuju se odlukom Glavnog odbora BS.

Na osnovu odluke iz stava 3 ovog člana, Forum žena donosi Statut Foruma žena i druge akte.

Forum mladih

Član 63

BS ima Forum mladih.

Forum mladih predstavlja poseban organizacioni oblik BS.

Osnovi organizacije i djelovanja Foruma mladih utvrđuju se odlukom Glavnog odbora BS.

Na osnovu odluke iz stava 3 ovog člana, Forum mladih donosi Statut Foruma mladih i druge akte.

Institut „Slobodna stolica”

Član 64

Bošnjačka stranka ima Institut „Slobodna stolica“.

Institut „Slobodna stolica“ ostvaruje se na način što predsjednik BS, odnosno predsjednik OO BS obezbjeđuje svakom članu BS mogućnost učešća na sjednici GO, odnosno sjednici OO, bez prava odlučivanja.

Članu BS koji učestvuje na sjednici GO, odnosno OO daje se mogućnost da delegira određenu temu, postavi pitanje, uputi kritiku na rad pojedinih organa BS, iznese saznanja od važnosti i interesa za BS, zatraži odgovor na relevantna stranačka pitanja, delegira sve ono što je od interesa i značaja za BS ili prisustvuje sjednici bez uključivanja u rad.

Član BS najmanje tri dana prije održavanja sjednice GO, odnosno sjednice OO, dostavlja zahtjev za korišćenje Instituta „Slobodna stolica“ Generalnom Sekretaru BS ako želi prisustvovati sjednici GO, odnosno Sekretaru OO ako želi prisustvovati sjednici OO.

Član BS u zahtjevu navodi i razlog učešća na sjednici kao i tačku dnevnog reda o kojoj želi da diskutuje.

Odluku o učešću člana BS na sjednicu GO, odnosno OO donosi Predsjednik BS, odnosno Predsjednik OO najkasnije 24 sata pred održavanje sjednice.

Institut „slobodna stolica“, po pravilu, može koristiti jedan član BS na jednoj sjednici GO, osnosno OO.

 

VI POSEBNE ODREDBE

 Imovina i finansiranje

Član 65

BS ima imovinu.

Imovinom upravlja Glavni odbor BS.

BS se finansira u skladu sa zakonom.

 Glasilo

Član 66

BS može imati svoje glasilo , o čemu odluku donosi Glavni odbor BS.

Glavni odbor BS je nosilac prava i obaveza koje po zakonu ima osnivač glasila.

Komisije BS

Član 67

BS po potrebi može osnivati i komisije za određena pitanja ili oblasti.

Članovi Komisija BS su po pravilu članovi Predsjedništva BS i Glavnog odbora BS.

Komisije BS imaju najmanje 3 člana.

Članovi Komisija BS između sebe biraju predsjednika Komisije.

Komisije BS donose Poslovnik o svom radu.

Generalni sekretarijat BS

Član 68

BS ima Generalni sekretarijat za obavljanje stručnih i administrativnih poslova.

Radom Generalni sekretarijat BS rukovodi generalni sekretar BS.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u okviru Generalnog sekretarijata BS, može se osnovati više unutrašnjih organizacionih jedinica.

Pravilnik iz stava 3 ovog člana utvrđuje Predsjedništvo BS.

Kabinet Predsjednika BS

Član 69

Predsjedniku BS u obavljanju poslova iz djelokruga svoje nadležnosti pomaže kabinet Predsjednika.

Kabinetom Predsjednika BS rukovodi šef Kabineta.

Šefa Kabineta Predsjednika BS i njegove članove imenuje Predsjednik BS.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Akti BS uskladiće se sa ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Izuzetno, Glavni odbor BS između dva Kongresa BS može statutarnom odlukom urediti pojedina pitanja.

Autentično tumačenje ovog Statuta, opštih i drugih akata BS može dati organ BS koji ih je donio, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarne komisije BS.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Bošnjačke stranke donešen na III Kongresu Bošnjačke stranke 25. jula 2015. godine.

Član 71

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

mr Ervin Ibrahimović / predsjednik BS